Reklam

Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı

Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı Olacağı İlan Üzerinden Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizdedir.

Reklam

Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Yapacaktır.

Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Selçuklu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda personel, 5393 Sayılı Belediye

Kanunu’nun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.

Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Mühendis, Hakkında Nitelikler Nelerdir ?

Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.

Fakültelerin “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği” lisans programlarının birinden mezun olmak.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1.1. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı,  İlan edilen pozisyonlara başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:
1.1.1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
1.1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5),
(6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
1.1.3. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı,  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
1.1.4. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,
1.1.5. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı,  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
1.1.6. Sınav tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
1.1.7. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı,  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
1.1.8. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı,  İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

2.1. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı,  Yurt içindeki üniversitelerin lisans programlarından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere
denkliği onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2.2. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı,  Alınacak adaylardan 2’si için:
2.2.1. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı,  Programlama Dilleri(C, C#, .NET, Python, PHP, Java vb.), Veritabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL,
PostgreSQL, MySQL vb.), Harita ve Sözel Web Servisleri, Web ve Mobil Uygulamaları, Mobil
Uygulama Geliştirme, IOT ve Akıllı Şehircilik Uygulamaları vb. konularda; tasarım, yazılım analiz ve
kodlama becerisi ve tecrübesi taşımak.
2.2.2. En az bir yüksek düzeyli programlama diline hâkim olmak.
2.2.3. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı,  Yukarıdaki konularda en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olduğunu belgelemek. (Uzmanlık
alanındaki mezuniyet belgesi dışında: “Mesleki eğitim ve uzmanlık belgeleri/sertifikaları, önceki iş
yerlerine ve çalışma konularına ait kurum yazıları, proje dokümanları vb.”)
2.3. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Alınacak adaylardan 1’i için:
2.3.1. “Ağ, Sunucu ve Güvenlik/Siber Güvenlik” Donanım/Yazılım/Uygulamaları [IIS, DNS, DHCP, LDAP,
AD/Domain Yapısı, Firewall, NAC, DLP vb.], Depolama ve Yedekleme Sistemleri, Sunucu İşletim
Sistemleri ve Sanallaştırma Yazılımları (VMWare) ile ilgili olarak analiz, tasarım, planlama, kurulum,
konfigürasyon, işletme ve bakımı içeren operasyonel düzeyde bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
2.3.2. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Yukarıdaki konularda en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olduğunu belgelemek. (Uzmanlık
alanındaki mezuniyet belgesi dışında: “Mesleki Eğitim ve Uzmanlık Belgeleri, Çalıştığı iş yerlerine ve
çalışma konularına ait kurum yazıları, proje dokümanları vb.”)
2.4. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Reklam

3. BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

3.1. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı,  Sınava girmek isteyen adaylar, başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
3.1.1. Özgeçmiş
3.1.2. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (kişisel belge-turkiye.gov.tr üzerinden alınacak)
3.1.3. Mezuniyet Belgesi (turkiye.gov.tr üzerinden alınacak)
3.1.4. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Mezuniyet notu yazmıyorsa ayrıca not döküm belgesi (transkript)
3.1.5. Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

4. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

4.1. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Adaylar 28/11/2022 -02/12/2022 tarihleri arasında, https://www.selcuklu.bel.tr adresinden erişeceği
başvuru formunu yukarıda sayılan belgeler ile birlikte “Selçuklu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim MüdürlüğüŞeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi No: 19 Selçuklu – KONYA”adresine
şahsen müracaat ederek teslim edecek ve başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
4.2. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

5.1. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, lisans diploma notuna göre yapılacak sıralama
sonrasında puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere çalıştırılacak her pozisyon için 5 (beş) katı aday
sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
5.2. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 09/12/2022 tarihinde https://www.selcuklu.bel.tr adresinden
ilan edilecektir.

6. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI

6.1. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
6.2. Adaylar sınava girerken T.C kimlik kartı ve pasaport gibi kimliğini gösteren belgeleri ibraz edecektir. Bu iki
belge dışında herhangi bir belge kabul edilmeyecektir. Adayların, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde
hazır bulunmaları gerekmektedir.
6.3. Sözleşmeli personel için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav, 13/12/2022 – 14/12/2022 tarihlerinde “Şeyh
Şamil Mahallesi Doç.Dr. Halil Ürün Caddesi No:19 Selçuklu – KONYA” adresinde, Selçuklu Belediye
Başkanlığı’nca teşekkül ettirilen sınav kurulu tarafından Selçuklu İstihdam Merkezi (SİM) ek hizmet
binasında yapılacaktır.
6.4. Sözlü ve uygulamalı sınav aşağıdaki konuları kapsayacaktır:
6.4.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
6.4.2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
6.4.3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
6.4.4. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
6.4.5. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Adayların mezun oldukları alanlar ile ilgili konular
6.4.6. 2.2 ve 2.3 maddelerinde belirtilen niteliklerle ilgili mesleki yeterliliği ve tecrübeyi tespit etmeye
yönelik uygulamalar.
6.5. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava
katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan
edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Reklam

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

7.1. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Sınavların değerlendirmesi, 6. maddede belirtilen konularda toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.
7.2. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı sayılmak için, her bir sınavda 100 tam puan üzerinden en az 50
puan, sınavların aritmetik ortalamasında ise 70 puan alınması şarttır.
7.3. Adayların işe alıma esas başarı puanı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda alınacak puanların aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
7.4. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, İşe alıma esas başarı puanı en yüksek olan aday işe girmeye hak kazanacaktır. Adayların işe alıma esas
başarı puanlarının aynı olması halinde, alım yapılacak kadroya ilişkin uygulama notu yüksek olana öncelik
tanınır.
7.5. Sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasını müteakiben 5 işgünü içerisinde kurumun genel ağ adresi
üzerinden adaylara duyurulur.
7.6. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Selçuklu Belediyesi kurumsal genel ağ sayfasında
(https://www.selcuklu.bel.tr) ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak, adresinde bulunan Selçuklu
Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu
tarafından üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Reklam

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Sınavı kazanarak işe başlatılacak olan adaylardan istenilecek belgeler, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü tarafından başvuru formunda belirtilen e-posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak
gönderilecektir.
8.2. Selçuklu Belediye Başkanlığı Personel Alımı, Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin
tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*