Reklam

Selçuk Üniversitesine 31 Sözleşmeli Personel Alımı

Selçuk Üniversitesine aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 1 (otuzbir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Selçuk Üniversitesine 31 Sözleşmeli Personel Alımı, Kamu üniversitesine personel alımı, Yapılacağı Duyuruldu.

Başvuru Şekli: “personelilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır. Başvuru Tarihleri: 25.07.2022 (saat 08:00’den) – 08.08.2022 (saat: 17:00 ‘a kadar)

Reklam

Selçuk Üniversitesine 31 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?   

Selçuk Üniversitesine 31 Sözleşmeli Personel Alımı

Selçuk Üniversitesine 31 Sözleşmeli Personel Alımı, için Şartlar Nelerdir?

NOT: Selçuk Üniversitesine 31 Sözleşmeli Personel Alımı, Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen
özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A
fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
GENEL ŞARTLAR:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Selçuk Üniversitesine 31 Sözleşmeli Personel Alımı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için
2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B)
grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar
dahi atamaları yapılmayacaktır.)
9. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden
adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.

I.ÖZEL ŞARTLAR:
1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak
ve belgelendirmek.
2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2020 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye
alınmayacaktır.
II.ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
1. Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş
vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )
2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve
lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi
Rektörlüğü” adına alınmış BARKODLU Adli Sicil Kayıt Belgesi (E-devletten
alınabilir)
5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2020 KPSS (B) sonuç
belgesi.
6. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU
askerlik durum belgesi,
7. Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar
için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak
1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-devlet sisteminden
alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.
8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuran adaylar son başvuru tarihi
itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve Özel Güvenlik
Eğitim Sertifikası
Not: Selçuk Üniversitesine 31 Sözleşmeli Personel Alımı, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964)
Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik
durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya
da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit
edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal
edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi
ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur

III.ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir
olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları
başvurunun detaylarına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans
numarasını kullanarak http://personelilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden
ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.
Başvuru evraklarının sorunsuz yüklenmesi için adayların başvurularını mobil
cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.
IV.BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI
Selçuk Üniversitesine 31 Sözleşmeli Personel Alımı, Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai
bitimine kadar) Üniversitemiz “personelilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru
şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar “personelilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini
doldurduktan sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir.
Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla
unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler
ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online
başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı
suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler
hakkında yasal işlem yapılacaktır.
V.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Üniversitemizin Resmi web
sitesi olan http://www.selcuk.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar
yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde
ilan edilen yedek kazananlar Üniversitemiz web sayfasından (http://www.selcuk.edu.tr)
duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş)
gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri
tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.
Selçuk Üniversitesine 31 Sözleşmeli Personel Alımı, Online Başvuru Sistemi web adresi: personelilan.selcuk.edu.tr
Başvuru Tarihleri: 25.07.2022 (saat 08:00’den) – 08.08.2022 (saat: 17:00 ‘a
kadar)
Başvuru Şekli: “personelilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru
şeklinde alınacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

Selçuk Üniversitesine 31 Sözleşmeli Personel Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*