Reklam

Sakarya Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı

2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanı Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan esas alınacaktır.

Reklam

Sakarya Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı,  3 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapılacağı Açıklandı. 

Sakarya Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Sakarya Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı

Sakarya Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde,
2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanı ile İngilizce dilinde
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil
sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan esas alınacaktır.
Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge
ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun
(belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel
şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar
arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli
pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip
birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Adaylar ilan edilen
pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olması,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunması (mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
zorunludur.

B-ÖZEL ŞARTLAR;
Sakarya Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı Yazılım Geliştirme Uzmanı -(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/2 kişi)
 Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Web servislerine hakim olmak,
 Asp.Net Core MVC, C# ve Entity Framework konularında tecrübeli olmak ve projeler yapmış
olmak,
 MS SQL Server konusunda tecrübeli olmak,
 Web Teknolojileri (HTML5, CSS, Javascript, JQery) konularında tecrübeli olmak,
 Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
 Tercihen İngilizce bilmek,
 Tercihen MCPD, MCSD, MS sertifikalarına sahip olmak.
 Tercihen büyük veri ve iş analitiği konularında çalışmış olmak.
Sistem Uzmanı -(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/1 kişi)
 En az 1.000 (bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux işletim
sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 Kubernetes (tercihen rancher) kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Sürekli entegrasyon, sürekli teslimat (CI ve CD) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Docker teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 Active Directory, DNS, DHCP, IIS, MSSQL kurulumu ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi
olmak,
 Yük dengeleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, kurulumu ve işletimi
hususlarında tecrübe sahibi olmak,
 CDN sunucusu yönetimi hususunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen ASP.NET yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak, 

 İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ 

Sakarya Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı Başvurular, 31/10/2022-14/11/2022 tarihleri arasında http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinde bulunan
“Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve
imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 14/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar Sakarya
Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresine elden teslim
edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle
yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
a. Başvuru formu (Fotoğraflı).
b. Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama
kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik
belgesinin onaylı örneği, belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca
onaylanacaktır),
c. Genel şartlar (c) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe
sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
d. Genel şartlar (d) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini
bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),
e. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler, 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Sakarya Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı
f. Özgeçmiş,
g. KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3
puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak
değerlendirilecektir),
h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya
İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca
YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu
bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı
dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
i. Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
j. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet onaylı barkodlu)
k. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi
l. Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması
ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme
yapılabilecektir. 

Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i
(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile
yabancı dil puanının %30’ununun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak
değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak
toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre
son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul
edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi
http://www.ilan.sakarya.edu.tr sitesinde 24/11/2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim
veya tebligat yapılmayacaktır. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve
hususlardır.
Yazılı sınav, 30/11/2022 tarihinde saat 10:00 – 12:00 saatleri arasında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar
Araştırma ve Uygulama Merkezi Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresinde yapılacaktır. Yazılı
sınavı kazanan adaylar ile aynı gün öğleden sonra saat 14:00 de uygulamalı sınav yapılacaktır. 

DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava
çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak
suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş
Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi
tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar
ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme
yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar http://www.ilan.sakarya.edu.tr sitesinde
ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII- ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine
göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen
katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme
düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.   

Sakarya Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Duyuruya İlişkin Dosyaları İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*