Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığına Mesleki Branşlarda Subay Alımı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 29 SÖZLEŞMELİ SUBAY ALINACAKTIR.

Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığına Mesleki Branşlarda Subay Alımı Erkek ve kadın sözleşmeli subay temini yapılacaktır.

 Başvurular ( 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 ) Arasında

Sahil Güvenlik Komutanlığına Mesleki Branşlarda Subay Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

( 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 )

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında

sözleşmeli subay olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SINAVLARINA

Advertisement. Scroll to continue reading.

KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Reklam

 

 1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

 

 1. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİ

 

 1. TEMİN SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris İNTERNET ADRESİ JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ PERSONEL TEMİN SİSTEMİNDEN AKILLI TELEFONUNUZ İLE İLGİLİ SAYFAYA ULAŞABİLİRSİNİZ.

Sahil Güvenlik Komutanlığına Mesleki Branşlarda Subay Alımı 

1. TEMİNİ YAPILACAK SUBAY BRANŞLARI, KAYNAK BÖLÜMLERİ, STATÜ VE ŞARTLARI:

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda erkek ve kadın sözleşmeli subay temini yapılacaktır.

NOT-1: Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen kontenjanların tamamlanamaması durumunda, eksik kalan kontenjan; branşına ve cinsiyetine göre normal aday kontenjanına aktarılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

NOT-2: Mühendis ve İkmal branşları için erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenmemiştir. Adayların değerlendirilmeleri cinsiyete bakılmaksızın tüm kontenjan üzerinden yapılacaktır.

NOT-3: Güverte ve Makine branşları için erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenmiştir. Erkek veya kadın aday kontenjanlarının tamamlanamaması durumunda; eksik kalan kontenjanlar diğerine aktarılabilecektir.

NOT-4: Güverte veya Makine branşları için belirlenen kontenjanın tamamlanamaması durumunda, eksik kalan kontenjan diğerine aktarılabilecektir.

NOT-5: Güverte ve Makine branşları için belirlenen toplam kontenjanın tamamlanamaması durumunda eksik kalan kontenjan Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği branş kontenjanına aktarılabilecektir.

NOT-6: İkmal branşı için yabancı dil notu istenen kaynaklardaki kontenjanın doldurulamaması durumunda kontenjan diğer ikmal branşı kaynaklarının kontenjanına aktarılabilecektir.

NOT-7: Mühendis ve ikmal branşları için belirlenen kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar Güverte ve Makine branşına aktarılabilecektir.

NOT-8: Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesi sisteme yüklenerek başvuru yapabilir. Adaylar denklik/eşdeğerlilik belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.

NOT-9:      Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.

 

NOT-10: Sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.

NOT-11: Seçme sınavlarında başarılı olan ve geçici/ön kayıt yaptırmak isteyen asıl adaylar, Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden açılacak olan Geçici/Ön kayıt butonuna işaretleme yapacaklardır. Geçici/Ön kayıt butonu ile ilgili bilgilendirme PTS üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

1. YASAL DAYANAK :

 

 1. 2692 sayılı Sahil Güvenlik

 

 1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında

 

 1. Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği.

 

ç.    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği.

 

2.  ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya

geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

 

 1. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

 1. KPSS ve ALES puan şartı aranan branşlardan Mühendis ve İkmal branşı için; 2021-2022 yılında yapılan KPSS’de Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak ve 2018-2019-2020-221-2022 yıllarında yapılan ALES’te Eşit Ağırlık (EA) Puan Türünden en az 65 almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve(j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini almış olmak

 

 1. YDS puanı şartı aranan İkmal (2) branşı [Uluslararası İlişkiler, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ve Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi] için; 2018-20192020- 2021-2022 yılında yapılan YDS/e-YDS sınavlarından en az 90 puan almış olmak,
 2. 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
  • 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
  • Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir. Bu durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40’ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine ],
 3. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ğ.    TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;

 • Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Subay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık raporunu almak,
 • Mühendis ve İkmal branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık raporu almak,

 

 1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi;
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

 

 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 

ı. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

 1. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,
 2. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 3. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 4. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 5. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
 6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 7. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

ö. Hamile olmamak,

 

NOT-1 : Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

 

NOT-2 : Adayların başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin okunaklı ve okunur durumumda olmasından adayın kendisi sorumludur.

 

3. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI:

 

 1. Ön başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

 1. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması

 

 1. Başvurular; 30 Aralık 2022 günü başlayıp, 15 Ocak 2023 günü saat 23:59’da sona

 

ç.    Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza,

T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

 

 1. Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için

“Profil Bilgileri” bölümünden;

 

 • Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten yapılabilecektir),

 

 • Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),

 

 • Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde Son sınıf öğrencileri ön lisans eğitim bilgilerini “Belgeye Dayalı” olarak yükleyecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar diplomasını, son sınıf öğrencileri öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik/eşdeğerlilik belgesi olan adaylar ise denklik/eşdeğerlilik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik/eşdeğerlilik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1’inci maddedeki hangi bölüme denklikleri/eşdeğerlilikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “Bölüm Adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]

 

 • KPSS ve ALES sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi (2021-2022 yılı KPSS P3 Puanı ve 2018-2019-2020-2021-2022 Yılı ALES (EA) puanı)

 

 • Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

 

 • Yaş düzeltmesi olan adaylar için ‘‘Diğer Bilgi/Belgelerim’’ bölümünde yer alan ‘‘Yaş Düzeltme Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

 

 • Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının ‘‘Diğer Bilgi/Belgelerim’’ bölümünde yer alan onaylı ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (verilen şehitlik ve malul belgesinin aslı, onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) betleri kapsamında olanların eş ve çocukları)(Bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını yayında ) İşlemlerinin yapılması zorunludur.

 

 1. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilgi ve belgelerinin girişini “Profil Bilgilerim” bölümünden

 

 • “Yabancı Dil Bilgilerim” kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı” olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir.[belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesi (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenecektir.]
 • Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak;
  • Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,
  • Sürücü belgesi,
  • Çalışma süresi belgesi,

(ç) Sertifika belgesi (Yabancı dil sertifikaları vb.),

 • Hizmet belgesi,
 • Gemiadamı belgesi,
 • Sporcu lisans belgesi,
 • Mesleki yeterlilik belgesi,

(ğ) Mahalli lisan belgesi,

 • Yaş düzeltme belgesi,

(ı) Şehit gazi yakınlık belgesi,

 • Sivil Havacılık Genel Onaylı PPL veya CPL sertifikası,
 • Diğer Belgeler,

seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir. (Belirtilen bu belgelerin sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir.)

 1. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2023 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Temini’’ sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.
 2. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul

ğ. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun sadece bir tercih seçilerek ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basıldıktan sonra ekrana ‘‘Aday Bilgi Formu’’ gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek PDF olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak iki nüsha sınavlara getirilecektir.

 1. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek, başvurunun tekrar yapılması Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilse veya güncellense dahi başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

ı. Başvuru bilgileri (h) fıkrasında belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır. Başvuru süresi dışında yapılan telefon ve adres değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

 1. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini Bu

 

sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

 

 1. Sisteme girilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (subay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal Bu kapsamda “Belgeye Dayalı” olarak sisteme yüklenen belgelerin doğru ve okunaklı olması gerekmektedir.

 

 1. Personel Temin Merkezi Komutanlığınca aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep

 

l.Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

 

 1. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

 

 1. KPSS ve ALES puanı istenen branşlarda, belirlenen barajın üzerinde puan alan adaylar Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanına (KPSS notunun %70’ni, ALES notunun %30’u alınarak oluşturulan puan) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday, KPSS ve ALES Puanı istenmeyen branşlar için ise tüm adaylar sınavlara çağrılacaktır.

 

 1. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan

 

5. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI 

 

 1. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

 

 • Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara ),

 

 • Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

 

Reklam
 • Sınav ücreti ile ilgili;

 

 • Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz

sayılan,

 

 • Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

 

 • Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

 

(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

 

 1. Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

 

NOT: Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. 7.  UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ 

 1. Başvuru bitiminde sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

 

 • Fiziki Kontrol,
 • Fiziki yeterlilik sınavına,
 • Mülâkat sınavına,

 

tabi tutulacaktır.

 

 1. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam

 

8.  SINAV AŞAMALARI

 

Sınav aşamalarından önce belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

 

a.  Fiziki Kontrol :

 

 • Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

 

 • Fiziki Kontrol, TSK, Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca TABLO-1’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

 

 • Fiziki Kontrol Komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı (SUEM) Öğrenci Adayı Olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

 

 • Hakkında “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler.

 

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :

 

 • Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından “SUEM Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

 

 • Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek

 

 • Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere TABLO-2’de örneği bulunan standartlara uygun parkurda, parkur geçiş talimatına göre uygulamalı olarak yapılır. (Parkur geçiş talimatı TABLO-2’nin devamındadır.)
 • Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak

c. Mülâkat Sınavı :

 • Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.
 • Değerlendirmede adayın;
  • Konu hakkında bilgi düzeyi,
  • Kendisinden istenileni kavrama,
  • Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

 • Beden dilini kullanma becerisi,
 • Mesleki bilgi düzeyi,

olmak üzere altı ayrı kritere göre; mesleki bilgi kriteri kırk (40) puan, diğer beş kriterin her biri on iki (12) puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi en az altmış puan alması gerekir.

 

9. SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI 

 1. Adayların başarı sıralamasına esas puanı;
  • KPSS ve ALES puanı istenmeyen branşlar için; fiziki yeterlilik sınavı puanın %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülâkat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
  • KPSS ve ALES puanı istenen branşlar için; KPSS puanının %30’u, ALES puanının

%10’u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının

%30’unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Reklam
 1. Her bir branş için erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olarak; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi düzenlenir. Ancak erkek ve kadın kontenjanları ayrı ayrı belirlenmeyen branşlar için ise cinsiyet farkı olmaksızın tüm adaylar; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi düzenlenir. Şehit ve malul eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday, diğer adaylar için ise adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek belirlenir. Şehit ve malul eş ve çocukları statüsünde başvuru yapan adayların, normal aday statüsünde asıl aday olarak başarılı olamaması durumunda; Şehit ve malul eş ve çocukları kontenjanında değerlendirilir.
 2. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yayımlanacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

 

10. SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI:

 1. Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar TSK, Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen rapor vermeye yetkili tam teşekküllü devlet veya araştırma hastanelerine sevk edilmeleri sağlanır.

 

 1. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre bu kılavuzun 3-ğ fıkrasında yazılı sağlık kurulu rapor/raporları aldırılacaktır.

 

 1. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara sahip olmayan, olumsuz rapor verilen ve 3-ğ fıkrasında belirtilen kararlar dışında farklı rapor alan adayların geçici kayıtları yapılmaz.

 

11.   GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ 

Kayıt yaptıran adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

12. KAYIT KABUL

 1. Sınavlarda başarılı olan ve sağlık rapor/raporları olumlu alan asıl adayların kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları “Kayıt Kabul Komisyonunca” Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse aday yeniden muayeneye gönderilebilir.

 

 1. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden muayene sonucunda TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

 

 1. Kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

 

ç. Sınavlarda başarılı olan ve kayıt kabul için gelen adaylar noterden tasdikli yüklenme senedini                               yanlarında                  getirecektir.                             (Yüklenme                senedi                         örneği https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden bulunabilecektir.)

13.   İNTİBAK EĞİTİMİ 

 

 1. Kaydı yapılan adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar.(İntibak eğitimi yaklaşık bir aydır.)

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
 1. Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince adayların SUEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri kurum tarafından karşılanır.

 

 1. İntibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

 

14.   YEDEK ADAY ÇAĞIRMA 

 

 1. Geçici kayıt sırasında, SUEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, SUEM’den ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.

 

 1. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç (3) iş günü içinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilen kayıt kabul merkezine evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen, olumsuz sağlık raporu alan ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.
 2. İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

ç. Adaylara yedek çağrısı https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

 

15.  İNTİBAK EĞİTİMİ DÖNEMİNDE ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA :

 1. Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında SUEM Komutanlığına yazılı başvuruları ile SUEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul
 2. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle SUEM’den ayrılan veya çıkarılan adaylar bir daha SUEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, ayrılan veya çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ
 3. Bu kılavuzun 3’üncü maddesinde sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri

ç. SUEM’ den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar

 1. İntibak eğitim süresi içinde güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanmayan adayların işlemlerine eğitim-öğretim döneminde devam

16.  HUKUKİ SORUMLULUK :

 1. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
 2. İlgili mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine

17. SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Tarihleri ve Saati          : 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 saat: 23.59’a kadar

Sınav Ücreti Yatırma Tarihleri   : Ayrıca bildirilecektir. Sınav Başlangıç ve Bitiş Tarihi : Ayrıca bildirilecektir.

Sınav Sonuçları İlan Edilmesi     : Onayı müteakip ilan edilecektir.

18.  İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

 

 1. İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat 08.00-12.00 / 13.30-17.00)

 

 

b. Resmi İnternet Adresleri:

 • Sahil Güvenlik Komutanlığı: sg.gov.tr
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: jsga.edu.tr
 1. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or- An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

ç. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : İl dışından sınavlara katılmak üzere Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra, Konya Yolu üzerindeki minibüs duraklarından geçen Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelebilir. Minibüsler buradan hareketle, Konya Yolu üzerinden, Or-An Kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi önünden geçmektedir.

 1. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Taşpınar (191 numaralı), Tulumtaş (192 numaralı), İncek-TOKİ (193 numaralı) ve Fevziye (194 numaralı) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

 

DİKKAT! Adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle kışlaya girmelerine müsaade edilmeyecektir.

19- VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ (VKİ) ÖLÇÜM VE NOTLANDIRMA ESASLARI :

 

a.   VKİ ölçüm esasları

 • Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.

 

 

VKİ =

KİLO (kg)

 

BOYUN KARESİ (m²)

 

 • Formülden elde edilecek sonuç neticesinde, vücut kütle indeksine karşılık gelen kategori bulunur:

17 ≤ VKİ < 18,5       Hafif Zayıf

18,5 ≤ VKİ < 25       Normal

25 ≤ VKİ < 27,5             Hafif Kilolu

 1. VKİ ölçümlerinde çıkan sonuç virgülden sonra bir basamak olacak şekilde en yakın değere yuvarlanır.

b.      VKİ notlandırma esasları: Ölçüm sonucunda;

 • TABLO-1’deki VKİ Puanlama Tablosu esaslarına göre her bir adaya 100 tam not

üzerinden not verilir.

(2)  VKİ < 17, VKİ ≥ 27,5 değerlerine sahip adaylar değerlendirmeye alınmaz ve haklarında “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir.

 • Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar hakkında “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı

Sahil Güvenlik Komutanlığına Mesleki Subay Alımı 

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*