Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığına 36 İşçi Alımı

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı Bünyesine 36 işçi Alımı Yapılacağı Açıkladı.

Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığına 36 İşçi Alımı .Sahil Güvenlik Komutanlığına kamu personel Alım,Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri Başvuru Yapabilirsiniz.

Sahil Güvenlik Komutanlığına 36 İşçi Alımı Hakkında Nitelikler ve Şartlar Nelerdir?  

Sahil Güvenlik Komutanlığına 36 İşçi Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığına 36 İşçi Alımı

 

-Alınacak Meslek ve Branş Hakkında Nitelikler

 1. ARMADOR
 2. BOBİNAJCI-ELEKTRİK
 3. KAYNAKÇI
 4. TEKNE ONARIM İŞÇİSİ
 5. ELEKTRİKÇİ (GENEL)
 6. ELEKTRİKÇİ (GEMİ)
 7. ELEKTRONİK TEKNİSYENİ (ELEKTRONİKÇİ)
 8. HİDROLİKÇİ
 9. TESVİYECİ
 10. TORNACI
 11. MEKANİKER-DENİZ MOTORLARI
 12. ÖLÇÜM ALETLERİ TEK.(GEMİ)

Sahil Güvenlik Komutanlığına 36 İşçi Alımı AÇIKLAMALAR VE ŞARTLAR NELERDİR?

Başvurular 22 – 26 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (https://www.iskur.gov.tr/ ) aracılığıyla yapılacaktır

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak
kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

Reklam

İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak veya ustalık belgesine sahip olmak.

Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklma veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin
propagandasını yapmamış olmak

Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik
hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak
şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet
komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen,
sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ücretli genel bütçeden ödenen
bir iş yerinde çalışmakta olan işçilere den müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul
edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek
aday, kura yöntemiyle belirlenecekti

Kura çekimi Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı (İstanbul Tersanesi Komutanlığı içi Kaynarca Mahallesi Liman Caddesi No:1/1 Pendik/ İSTANBUL) adresinde 4 Mart
2022 tarihinde saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet
sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Reklam

İsteyen aday adayların kura çekimini izleyebilme hususu, ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeni ile alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir

Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulamak üzere, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, ustalık belge vb. belgeleri kontrol edilecektir.
Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sayfasından https://www.sg.gov.tr/ ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge
kontrolüne gelirken belgelerinin asilleriyle birlikte fotokopilerini de getirecektir

Advertisement. Scroll to continue reading.

Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek
adaydan başlayarak sözlü (uygulamalı) sınava kabul edilecektir.

Reklam

Sözlü (Uygulamalı) sınav tarih, saat ve yeri Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfasından www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta
yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü (uygulamalı) sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki becerilerin ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. Sözlü
(uygulamalı) sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puan altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve
başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü (uygulamalı) sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilgili ilanda
belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinde https://www.sg.gov.tr/ yayımlanacaktır. Sınav sonucunun
bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınavı kazanan işçilere 6331 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi kapsamında sağlık durumlarının, işe alınacağı meslek ve branşta çalışmasına uygun olduğunun iş yeri hekimi tarafından verilecek sağlık
raporu ile tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesi “6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe
giriş ve periyodik sağlık muayeneleri aynı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir.” Hükmü gereğince işçi adaylarına, sağlık raporu
alacağı tam teşekküllü hastaneye ibraz etmek üzere, işçinin çalışacağı ortamın özellikleri ve yapacağı işlerin mahiyetine göre istenen tektik, tahlil ve muayene olunacak poliklinikler belirlenecek bir yazı
verilerek, adayın sağlık kurul raporunda istenen poliklinikler imzalı sağlık raporu(tahlil sonuçları dahil) istenecek olup, bu işlemler için en az 15 günlük süre verilecektir. Sağlık raporları işyeri hekimi
tarafından değerlendirilerek nihai karar iş yeri hekimi tarafından verilecektir.

Sahil Güvenlik Komutanlığına 36 İşçi Alımı BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*