Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2022 YILI İKİNCİ DÖNEM 150 UZMAN ERBAŞ ALIMLARI DUYURULDU

Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı, Topçu Motorcu ve Şoför Meslek dalında 150 Uzman Erbaş Alımı Yapılacağı Açıklandı.

BAŞVURU TARİHLERİ : (10-20 EKİM 2022 ) Arasında.

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAVLARINA KATILACAK
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU
KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR. ADAYLARIN, BAŞVURU İLE İLGİLİ SORUN
YAŞAMAMASI İÇİN BU KILAVUZUN TAMAMINI OKUMALARI GEREKMEKTEDİR.
ADAYLAR, KILAVUZDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIDIKLARI TAKDİRDE
BAŞVURULARINI YAPABİLECEKLERDİR.
2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN
SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ
TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR/GÜNCELLENEBİLİR. BU DURUMDA İZLENECEK
YOL SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE
KAMUOYUNA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ RESMİ İNTERNET SİTESİ
ARACILIĞI İLE DUYURULUR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK
OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.
3. ALIM SÜRECİNDEKİ HER TÜRLÜ DUYURU, BİLGİLENDİRME VE
GÜNCELLEME www.sg.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR.
1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere
aşağıda belirtilen branşlarda uzman erbaş alımı yapılacaktır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme.
NOT-2: Adayların yukarıdaki tablodaki gerekleri karşılamanın yanı sıra, bu kılavuzun 3’üncü
maddesinde yer alan başvuru şartlarının tamamını da sağlaması gerekmektedir.
NOT-3: Başvurusunu terhis belgesindeki askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre yapan adayların,
terhis belgelerinde sınıf/branş/ihtisas kodlarının açık isimlerinin de yazması değerlendirme
yönünden önem arz etmektedir. Terhis belgesinde sadece sınıf/branş/ihtisas kodu yazan adayların
başvuruları değerlendirilemeyecek ve bu husustaki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.
NOT-4: Doldurulamayan kontenjan/kontenjanlar, S.G.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda
belirlenecek diğer branş/branşlara aktarılabilecektir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

2. YASAL DAYANAK:
3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliğine dayanılarak, bu kılavuzda
belirlenen şartlara haiz adaylardan Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan branşlarda
uzman erbaş alımı yapılmaktadır.

3. BAŞVURU ŞARTLARI 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise mezunu olmak,
c. 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995
ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor
olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Ekim 2017 tarihi ve sonrasında terhis
olanlar),
e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’te yer alan
“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu
belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve
müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve
sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2022
yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra
doğmuş olanlar başvurabilir),
g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil),
uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm
adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından
sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada
olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),
h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi
feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki
şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er
Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile
J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı
feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi)
iptal edilmektedir,
ı. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki
kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında
başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından
otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mâhkum olmamak, affa veya zaman
aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi,
bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile
hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar,
amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan
suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,
l. Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
m. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden
TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin
23’üncü maddesi kapsamında Ek-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde Komando sağlık
yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak
uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla
kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak, (Adaylar; sevk edildiği
hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3
gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık
kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar),
n. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan
tablodaki şartları karşılamak),
o. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları
tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,
çıplak ayakla ölçülür.).

4. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
a. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için (sözleşmeli erler dâhil), Uzman Erbaş
Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’te yer alan “UZMAN ERBAŞ
OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” adayın ilk amirine yapacağı müracaat doğrultusunda
ilgili birlik komutanı tarafından doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.
b. Olumlu olarak doldurulan nitelik belgesi; sınav/seçim aşamalarına gelirken ilgili personele
teslim edilmek üzere adayın kendisine kapalı zarf içerisinde (imzalı ve mühürlü) ve zarfı
açmayacağı hususu tebliğ edilerek teslim edilecek (varsa RDM kayıtları ve disiplin ceza
kararları/mahkeme kararları ile birlikte), olumsuz nitelik belgesi doldurulan adaylar sınavlara
gönderilmeyecektir.
c. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adayların nitelik belgeleri, acemi eğitimi
gördükleri eğitim birlikleri tarafından hazırlanacaktır.
ç. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuran adaylara sınavlar ve sağlık raporu işlemleri
süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir. Ayrıca, adayların sınavlara nüfus cüzdanı ve
askeri kimlik kartları ile iştirak etmeleri sağlanacaktır.

 BAŞVURU YERİ VE TARİHİ  

a. Başvurular, 10-20 Ekim 2022 tarihleri arasında sadece
https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden
e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan
edilecektir.
b. Başvurular; 10 Ekim 2022 saat 14:00’te başlayıp, 20 Ekim 2022 saat 14:00’te sona
erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz
ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu
durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.
c. Askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre başvuru yapan adaylar ile sisteme ilave belge
yüklemesi gereken adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;
(1) Askerlik görevini tamamlayanlar, üzerinde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihtisasının açık
ismi yazılı terhis belgesini, (e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesinde adayın
sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğu
tespit edilememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilememektedir.)
(2) Askerlik görevini yapmakta olanlar veya sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğinden
alacağı görev yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık ismini belirtir şekilde) (sözleşmeli erler
için örnek yazı sayfa-15, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-16),
(3) Başvuru için talep edilen ilave belge/sertifikasını,
okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Sistemde
görünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları değerlendirilemeyeceğinden geçersiz
sayılacaktır.
ç. Adayların beyan ettiği/sisteme yüklediği belgelerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına
uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday
elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dâhi). Bu
husustaki hukuki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.
d. İnternet dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e. Alım süresince her türlü duyuru www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar
alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir
tebligat gönderilmeyecek olup, www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi
tebligat niteliği taşımaktadır.
f. Adaylardan başvuru ücreti talep edilmemektedir.

6. BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN
BELİRLENMESİ:
Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve
adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden
02 Kasım 2022 tarihinden sonra ilan edilecektir. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması
durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa mesaj
gönderilecektir. Bu nedenle adayların e-devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu numaralarını kontrol
etmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile
adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması
yapılmayacaktır.

7. UYGULANACAK YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI:
a. Ön başvuruları kabul edilerek sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;
(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru
sonuçları ile birlikte bilahare bildirilecektir),
(2) Ön sağlık muayenesine,
(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,
(4) Uygulamalı mesleki bilgi sınavına,
(5) Mülâkat sınavına,
tabi tutulacaklardır.
b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki
aşamaya devam edemezler.

8. YAZILI SINAVLAR:
a. Ön başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı sınava
tabi tutulacaktır.
b. Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-10’da referans olarak belirtilen alanlarından
sorular sorulacaktır.
c. Meslek bilgisi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile ilgili ve askerî
kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi sınavlarına ait kaynak
dokümanlar, başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bilahare bildirilecektir.
ç. Adayların puanları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve meslek
bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel
kültür alanındaki soruların %60’ını, meslek bilgisi alanındaki soruların %60’ını doğru cevaplamak
zorundadır).
d. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav
talimatında açıklanacaktır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi,
kalemtıraş bulunduracaklardır.

9. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI:
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sırasıyla aşağıda belirtilen aşamalara tabi tutulacaklardır.
a. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ:
(1) Ön Sağlık kontrolünde adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve
fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.
(2) Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.
(3) Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.
(a) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan
ortopedik rahatsızlıklar,
(b) İleri derecede cilt bozuklukları,
(c) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,
(ç) Beden hareket ve faaliyetleriyle ilgili dış görünümü ileri derecede bozan
rahatsızlıklar,
(d) Boy-kilo uyumsuzluğu (sayfa-11),
(e) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme
cihazı gibi),
(f) Ağız ve diş sağlığı.
(4) Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve
değerlendirme testine alınacaklardır.

b. FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ:
(1)Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı  Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri adaylara bildirilecek adreste yapılacaktır.
(2) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo,
bone, spor ayakkabısı, havlu, terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır. Fiziki
Kabiliyet ve Değerlendirme Testlerine ait puan tablosu sayfa-12’de belirtilmiştir.
(3) Bilgilendirme kılavuzunun 3. ve 4. sayfalarında belirtildiği şekilde bazı branşlara
yüzme testi uygulanacaktır. Bu testlerden herhangi birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir.
Adaylara testler süresince ikinci bir hak verilir.
(4) Değerlendirme ve Sıralama:
(a) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri 100 puan üzerinden değerlendirilir.
(b) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, adaylar arasındaki genel
değerlendirme puanına ekleneceğinden; adayların belirtilen en az değerlerin üzerinde almış
oldukları puan önem taşımaktadır.
(c) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerinden başarılı olan adaylar bir sonraki
aşama olan uygulamalı mesleki bilgi sınavına girecektir.

c. UYGULAMALI MESLEKİ BİLGİ SINAVI:
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Sınavda adaylara branşları ile ilgili sorular yöneltilerek uygulama yaptırılacaktır.
(2) Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir.
Uygulamalı mesleki bilgi sınavından başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan mülâkat
sınavına girecektir.

ç. MÜLÂKAT SINAVI:
Uygulamalı mesleki bilgi sınavı sonrasında adaylara mülâkat sınavı uygulanacaktır.
(1) Mülâkat sınavında adaylar;
(a) Genel görünüm,
(b) Anlatım ve ikna kabiliyeti,
(c) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,
(ç) Kendine güven,
(d) Kendini ifade etme,
(e) Psikolojik durumu,
vb. hususlarda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

(2) Mülâkat sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

d. GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA:
Genel Değerlendirme Puanı; genel kültür sınavı puanının % 20’si, meslek bilgisi sınavı
puanının % 30’u, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, uygulamalı mesleki bilgi
sınavı puanının % 20’si ile mülâkat sınavı puanının % 20’sinin toplamıdır.

10. 2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI:
Adaylar 2’nci seçim aşamaları sonuçlarını madde-9’da belirtilen sınavların icrasından sonra
www.sg.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.

11. SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 10 Ekim 2022 saat 14:00
Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 20 Ekim 2022 saat 14:00
Başvuru Sonuçları ile Yazılı Sınav ve İkinci
Seçim Aşamaları Sınav Yeri/Tarihi İlanı : 02 Kasım 2022 tarihinden sonra
başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir.
(Başvuru sonuçları belirlenen tarihten önce de
yayımlanabilmektedir. Adayların, başvuru
sonuçlarını https://www.sg.gov.tr/ adresinden takip
etme sorumluluğu kendisine aittir.)

DİKKAT

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Bu kılavuzda yer alan bilgiler haricindeki sorularınız için
aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü
Telefon No.: 0 (312) 416 45 60
(HAFTA İÇİ 09.00-12.30 VE 13.30-18.00 SAATLERİ ARASINDA)   

 Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.  RESMİ GAZETEYE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

 Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız. SAHİL GÜVENLİK WEB SİTESİNDE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

Askeri Personel Alımlarını Bizden Takip Edebilirsiniz.

  ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 

TIKLAYINIZ.     

 

POLİS NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 

 

ASTSUBAY NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 

 

UZMAN ÇAVUŞ NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 

 

SÖZLEŞMELİ ER NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

SAT KOMONDOSU NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

 JÖH NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 

TIKLAYINIZ. 

 

JÖAK NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

PÖH NASIL OLUNU ? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
bordobereli NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  
PMYO NEDİR  GİRMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR ? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  
BEDELLİ ASKERLİK KAÇ TL OLDU? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

ASKERİ RÜTBELER NELERDİR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam
Reklam
Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*