Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI BAYRAKLI/İZMİR 35 İŞÇİ ALIMI

Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı, kamu ilan,  yayınlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı  35 sürekli işçi alımı, Duyurdu. Başvurular 04 – 08 Nisan 2022 tarihleri arasında

Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı İçin  Meslek Dalları Nelerdir? 

Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı, BORU TESİSATÇISI ALIMI, (GEMİ) KAYNAKÇI ALIMI, TEKNE ONARIM İŞÇİSİ ALIMI, ELEKTRİKÇİ, (GENEL) ELEKTRİKÇİ (GEMİ) ELEKTRONİK TEKNİSYENİ,  (ELEKTRONİKÇİ) RASPACI, (GEMİ) TESVİYECİ,  TORNACI MEKANİKER-DENİZ MOTORLARI,SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ, ÖLÇÜ ALETLERİ TEK.(GEMİ) Alımı, Yapılacaktır.

Reklam

Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla
 2. Türk Vatandaşı olmak lan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.
 3.   İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak veya ustalık belgesine sahip olmak
 4. Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap,
  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklma veya kaçakçılık
  suçlarından mahkum olmamak.
 5. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
  bulunmamak
 6. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin
  propagandasını yapmamış olmak.
 7. Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 8. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 9. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 11. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.İşe gönderme öncelik
  hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar.Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak
  şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet
  komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir
 12. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava
  katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
 13. Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
 14. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ücretli genel bütçeden ödenen
  bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir
 15. Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir.
  Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, kura
  yöntemiyle belirlenecektir.
 16. Kura çekimi Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı (Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlı Turan Mah.1649 Sk.No:1 Bayraklı/İZMİR) adresinde 18 Nisan 2022 tarihinde
  saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden
  https://www.iskur.gov.tr/ yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
 17. Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
  edilenlerin, işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulamak üzere, Cumhuriyet
  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 18. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, ustalık belge vb. belgeleri kontrol edilecektir.
  Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sayfasından www.sg.gov.tr ilan edilecektir. Asil adayların belge kontrolü yapılacak, yedek adaylar ise ihtiyaç duyulması halinde
  İŞKUR’ a kayıtlı telefonları üzerinden aranacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken belgelerinin asıllarıyla birlikte fotokopilerini de getirecektir.
 19. Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asıl olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek
  adaydan başlayarak sözlü (uygulamalı) sınava kabul edilecektir.
 20. Sözlü (Uygulamalı) sınav tarih, saat ve yeri Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfasından https://www.iskur.gov.tr/  duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta
  yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 21. Sözlü (uygulamalı) sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. Sözlü
  (uygulamalı) sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puan altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve
  başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü (uygulamalı) sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilgili ilanda
  belirtilen açık iş gücü miktarınca asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinde www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Sınav sonucunun
  bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır
 22. Sözlü (uygulamalı) sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. Sözlü
  (uygulamalı) sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puan altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve
  başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü (uygulamalı) sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilgili ilanda
  belirtilen açık iş gücü miktarınca asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinde www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Sınav sonucunun
  bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı İçin Başvuru Yeri Zamanı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı, Başvurular 04 – 08 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (https://www.iskur.gov.tr/  aracılığıyla yapılacaktır.   

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*