Reklam

Sağlık Personeli Güvenlik Görevlisi 73 Personel Alımı

Erciyes Üniversitesine belirtilen pozisyonlara toplam 73 (yetmiş üç) sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Sağlık Personeli Güvenlik Görevlisi 73 Personeli Alımı Açıklandı. Resmi Gazete Yayınlanan 17.02.2022 ilana göre sözleşmeli personel alınacaktır.  

Sağlık Personeli Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

#Hemşire Alımı Aranılan Nitelikler Nelerdir? 

Sağlık Personeli Güvenlik Görevlisi 73 Personeli Alımı

Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul
edilen sağlık memurluğu lisans bölümü mezun olmak,

Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olmak.

#Anestezi Teknikeri Alımı Aranılan Nitelikler Nelerdir?  

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans
programlarının birinden mezun olmak.

#Elektronörofizyoloji Teknikeri Alımı Aranılan Nitelikler Nelerdir?  

Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun
olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

#Diş Protez Teknikeri Alımı Aranılan Nitelikler Nelerdir?   

Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojisi, Diş Protez veya Diş Protez
Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Reklam

#Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Aranılan Nitelikler Nelerdir?   

Sağlık Personeli Güvenlik Görevlisi 73 Personeli Alımı

-Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak,
-Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve özel güvenlik görevlisi
kimlik kartı geçerlilik tarihi 01.01.2023 ve sonrası olmak.
-Genel Şartların 16. Maddesinde belirtilen ilave şartları taşıyor olmak.*

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Sağlık Personeli Güvenlik Görevlisi 73 Personeli Alımı İçin BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

A. GENEL ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve
belgelendirmek.
7. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94
türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi
kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak

12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil,
ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm
birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya
ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak,
kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin
hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda
görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
13. Nitelik Kodu H01 Hemşire, H02 Hemşire, ST01 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri), ST02 Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji Teknikeri)
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde; ST03 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) Veteriner Fakültesi bünyesinde; ST04 Sağlık
Teknikeri (Diş Protez Teknikeri) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde, KG01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) ve KG02 Koruma ve Güvenlik
Görevlisi (Kadın) unvanı ile yerleştirilen adaylar Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek olup, ihtiyaç halinde personel planlamaları
dahilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.
14. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme
yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine müteakip
yapılacaktır.)
15. İlan edilen tüm kadrolar için müracaat edecek adaylarda 17/02/2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır.
(17.02.1992 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
16. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak; *
a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
b. Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
c. 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
ç. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan
bir erkek adayın kilosunun 70+10=80’den fazla, 70-15=55’ten az olmaması gerekmektedir.) (Örneğin; 160 cm boyunda olan bir kadın adayın kilosunun
60+10=70’ten fazla, 60-15=45’ten az olmaması gerekmektedir.)

B. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER 

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı”
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr    VEYA BAŞVURU FORMU internet adresi üzerinden 17/02/2022 – 03/03/2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile
temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan
önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca
yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya
mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik
gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı
mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar
Bölümünün (ç) ve (d) maddelerinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların boy ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca
yapılacaktır.
8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
9. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru
aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.

Reklam

10. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan
adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Sağlık Personeli Güvenlik Görevlisi 73 Personeli Alımı İletişim bilgileri Nelerdir?

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir. İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dâhili: 10604-10619-10616) (e-Posta: [email protected]) veya web sitesinden ulaşabilirsiniz  https://erciyes.edu.tr/    veya BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Personeli Güvenlik Görevlisi 73 Personeli Alımı İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*