Reklam

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alım

İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde Kayseri ilinde bulunan tıp fakültesinde 21 Personel Alımı Duyuruldu

Reklam

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alım, kamu üniversitesine personel alımı, 21 (yirmi bir ) adet sözleşmeli personel alınacaktır.  

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alım, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Destek Personeli(Erkek)Destek Personeli(Kadın)Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek) Büro Personeli Diyetisyen Alımı, Yapılacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alım, İçin Şartlar Nelerdir? 

GENEL ve ARANAN ŞARTLAR
A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik
hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.
6. 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
engeli bulunmamak,
7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi
kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. İlana son başvuru tarihi itibari ile 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 31(otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
11.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
11.2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
11.3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
11.4. Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak
şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
11.5. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
11.6. 165 cm’den kısa olmamak

12. Destek Personeli (Temizlik) kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
12.1. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D) Başvuran adaylarda, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94, lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı esas alınacaktır
E) Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
F) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
G) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
G.1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
G.2. İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
G.3. Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi
Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olması gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alım, Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak
istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube
Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) şahsen başvurmaları gerekmektedir.
1- Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları
geçersiz sayılacaktır.
2- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri
ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
3- Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen
belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Reklam

İSTENİLEN BELGELER 

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alım, Başvuru Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3. Aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile nüfus cüzdanı fotokopisi.
4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma
fotokopisi verilecek ise diplomanın aslı yada noter onaylısı yada ibraz edilmelidir.)
6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)
8. Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir.)
9. Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi.
10. Koruma ve Güvenlik Personeli için aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
11. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda
psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Başvuru Sırasında
İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)
12. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme
kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı.(Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden
ulaşılabilir)
13. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan
formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
14. Büro personeli, destek personeli (temizlik), diyetisyen unvanlı kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık
raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)
15. Tecrübe istenilen pozisyonlar için resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru
formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.).
16. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet).

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI
1. Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alım, Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asil ve asil adayların 2 katı kadar yedek aday listeleri, Üniversitemiz (http://www.sbu.edu.tr) internet adresinden ilan
edilecektir.

2. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edildiği veya feragat ettiği kadro için yedek adaylardan
başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
3. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve
aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler
ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Personel Alım,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*