Reklam

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personeller Alımı

KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 61 (altmış bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personeller Alımı, kamu hastanesine personel alımı, Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimler ile Adana, Kayseri, Erzurum illerinde bulunan tıp fakültelerinde istihdam edilmek üzere 61 (altmış bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personeller Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir?

kamu hastanesine personel alımı, Koruma ve Güvenlik Personeli Alımı, Destek Personeli Alımı, (Temizlik)  Büro Personeli Alımı, Tekniker Alımı,  Teknisyen Alımı, Yapılacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personeller Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı

Reklam

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personeller Alımı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı, GENEL ve ARANAN ŞARTLAR
A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.
6. 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
engeli bulunmamak,
7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi
kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar

11.1.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personeller Alımı,  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
11.2. İlana son başvuru tarihi itibari ile 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 41(kırk bir) yaşından gün almamış olmak.
11.3. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
11.4. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
11.5. Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak
şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
11.6. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
11.7. 165 cm’den kısa olmamak.

Destek Personeli (Temizlik) kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar 

12.1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı, Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D) Başvuran adaylarda, lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94
puanı esas alınacaktır
E) Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
F) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

G) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı, DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 

Advertisement. Scroll to continue reading.

G.1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
G.2. İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
G.3. Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olması gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personeller Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

kamu hastanesine personel alımı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personeller Alımı, Başvuru yapmak isteyen adayların; https://www.sbu.edu.tr/ VEYA https://www.sbu.edu.tr/tr/duyuru/Q5xzfh-08042022-tarihli-resmi-gazetede-yayinlanan-sozlesmeli-personel-alim-ilani adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak
istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube
Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) şahsen başvurmaları gerekmektedir.
1- Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları
geçersiz sayılacaktır.
2- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri
ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
3- Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen
belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personeller Alımı, İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

1.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personeller Alımı,  Başvuru Talep Formu https://www.sbu.edu.tr/  adresinden alınacaktır. https://www.sbu.edu.tr/tr/duyuru/Q5xzfh-08042022-tarihli-resmi-gazetede-yayinlanan-sozlesmeli-personel-alim-ilani
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3. Aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile nüfus cüzdanı fotokopisi.
4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma
fotokopisi verilecek ise diplomanın aslı yada noter onaylısı yada ibraz edilmelidir.)
6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)
8. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir.)
9. Koruma ve Güvenlik Personeli için aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
10. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda
psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Başvuru Sırasında
İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)
11. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme
kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı.(Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden
ulaşılabilir)
12. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan
formuna  https://www.sbu.edu.tr/tr/duyuru/Q5xzfh-08042022-tarihli-resmi-gazetede-yayinlanan-sozlesmeli-personel-alim-ilani  veya         https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
13. Büro personeli, destek personeli (temizlik), teknisyen, tekniker unvanlı kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden
alınacak sağlık raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)
14. Tecrübe istenilen pozisyonlar için resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru
formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.).
15. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet).

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personeller Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*