Reklam

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Yapılacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası
esas alınmak suretiyle toplam 26 (yirmi altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • Destek Personeli (Temizlik) (Kadın – Erkek),
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın – Erkek),
 • Büro Personeli,
 • Mühendis,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

GENEL ve ARANAN ŞARTLAR

A) Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik
hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.
6. 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
engeli bulunmamak.
7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi
kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
10.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
10.2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
10.3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
10.4. Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak
şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
10.5. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
10.6. İlana son başvuru tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36(otuz altı) yaşından gün almamış olmak.
10.7. 165 cm’den kısa olmamak.
11. Destek Personeli (Temizlik) kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
11.1. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D) Başvuran adaylarda, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı esas
alınacaktır
E) Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
F) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

G) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

G.1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
G.2. İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
G.3. Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi
Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olması gerekmektedir.

Reklam

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak
istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube
Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) şahsen başvurmaları gerekmektedir.
1- Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları
geçersiz sayılacaktır.
2- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri
ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
3- Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen
belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3. Aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi.
4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma
fotokopisi verilecek ise diplomanın aslı yada noter onaylısı başvuru sırasında ibraz edilmelidir.)
6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)
8. Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir.)
9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda
psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Başvuru Sırasında
İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)
11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme
kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı.(Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden
ulaşılabilir)
12. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan
formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
13. Büro personeli, destek personeli (temizlik), koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis unvanlı kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet
hastanelerinden alınacak sağlık raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)
14. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet).

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asil ve asil adayların 2 katı kadar yedek aday listeleri, Üniversitemiz (http://www.sbu.edu.tr) internet adresinden ilan
edilecektir.
2. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edildiği veya feragat ettiği kadro için yedek adaylardan
KPSS 2020 (B) grubu başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
3. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve
aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Eksik veya yanlış beyanda bulunan veya yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge
verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz
tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

1-) Destek Personeli (Temizlik) (Kadın – Erkek)

 • Ortaöğretim,
 • 2020 KPSS P94,
 • – Ortaöğretim mezunu olup Atıkların Ayrıştırılması Eğitimi, Temel
  Temizlik ve Hijyen Eğitimi ile MEB Onaylı Gıda ve Su Sektöründe
  Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
  – Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
  benzeri engelleri bulunmamak,
 • – Ortaöğretim mezunu olmak.
  – Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
  benzeri engelleri bulunmamak,
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Ortaöğretim mezunu olmak.
  – Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
  benzeri engelleri bulunmamak,
  – Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
  çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik
  hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • – Ortaöğretim mezunu olmak.
  – Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
  benzeri engelleri bulunmamak,

2-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın – Erkek), Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim,
 • 2020 KPSS P94,
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
  tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
  dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip
  olmak. Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi, Halkla İlişkiler ve
  Organizasyon Eğitimi, İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum
  Eğitimi, Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.
  – 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
  Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı
  çalışmaya engel durumu bulunmamak,
  – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı
  bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme
  kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Önlisans mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
  tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
  dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip
  olmak ile İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, Etkili İletişim Teknikleri
  Eğitimi, İşaret Dili Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
  – 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
  Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı
  çalışmaya engel durumu bulunmamak,
  – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı
  bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme
  kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
  tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
  dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip
  olmak
  – 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
  Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı
  çalışmaya engel durumu bulunmamak,
  – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı
  bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme
  kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
  – Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
  çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik
  hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

3-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • Ön lisans / Lisans / Ortaöğretim
 • 2020 KPSS P93
 • Önlisans mezunu olup Problem Çözme Teknikleri Geliştirme
  ve Uyum Eğitimi, Performans Değerlendirme Geliştirme ve
  Uyum Eğitimi, Sosyal Hayatta İletişim Eğitimi, Sosyal ve
  Beşeri Yetkinlikler Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Lisans mezunu olup Büro Yönetimi Eğitimi, İş Hayatında
  Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi, Arşivleme Sistemi
  Eğitimi ve Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Lisans mezunu olup MEB Onaylı Özlük ve Bordrolama
  İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB Onaylı İnsan
  Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB
  Onaylı Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile
  Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri Eğitimi
  sertifikalarına sahip olmak.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Lisans mezunu olup Bordro Uygulamaları Eğitimi,
  Muhasebe ve Finans Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi
  Eğitimi, İş Hayatında Yazışma Teknikleri Eğitimi, MEB
  Onaylı Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi sertifikalarına sahip
  olmak.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Lisans mezunu olup İş Hayatında Yazışma Teknikleri
  Eğitimi, İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum
  Eğitimi, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum
  Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sertifikalarına sahip
  olmak.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Ortaöğretim mezunu olup Veri Analizi ve Raporlama
  Eğitimi, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme Uyum Eğitimi,
  MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına ve MEB
  Onaylı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
  sertifikalarına sahip olmak.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Lisans mezunu olup Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım
  Eğitimi, İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme
  ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ve MEB
  Onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi sertifikalarına
  sahip olmak.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Lisans mezunu olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  Eğitimi, MEB Onaylı Ön Muhasebe Eğitimi, Genel
  Araştırma Tür ve Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi,
  Kimyasal ve Biyolojik Terörizmde Tıbbi KBRN
  Uygulamaları Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Lisans mezunu olup Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme
  ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
  Geliştirme Ve Uyum Eğitimi, Muhasebede Web Tabanlı
  Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile MEB
  Onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi Sertifikalarına
  Sahip olmak.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Lisans mezunu olup Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi,
  Yönetici Asistanı Eğitimi, Grafik ve Animasyon Eğitimi,
  Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri Eğitimi
  sertifikalarına sahip olmak.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Lisans mezunu olup Özlük ve Bordrolama İşlemleri
  Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kurumsal İletişim Geliştirme
  ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
  Geliştirme ve Uyum Eğitimi, SPSS İle Veri Analizi
  Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik Mühendisliği Lisans
  bölümü mezunu olmak ile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde
  Elektrik Tesisleri Yapım İşleri Eğitimi, Tehlikeli ve Çok
  Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü
  Eğitimi, Eğiticinin Eğitimi, MEB onaylı Bilgi Güvenliği
  Bilinçlendirme Eğitimi, C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
  Uzmanlığı sertifikalarına sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 / B Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*