Reklam

Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Reklam

 

 

Reklam

Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı, Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir.  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/08/2022 – 19/08/2022 tarihleri arasında 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nasıl Başvuru nasıl Yapabilirim. Başvuru Linki En Alt İlan Satırımızda.

Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı

2-Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı, Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen
açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda
belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları
gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait
olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden
doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/08/2022 – 19/08/2022 tarihleri arasında
elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir. 

Reklam

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde
karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

5. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara
müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları
yapılmayacaktır.

7. İlan edilen engelli sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylar, İŞKUR tarafından
Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR
tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı)
kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca
doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

8. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler,
atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
9. Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların
atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip
olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine

yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal
edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri
süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

10. Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı, Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp
da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve
başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve
başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını
taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir
aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde
sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak
suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar”
ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir.

12. Halihazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev
yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. İş bu ilan
metninin 2 nci maddesinde belirtilmesine rağmen çalıştığını belirtmeyerek başvuru
yapan adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza isimleri bildirilse dahi kuraya
alınmayacaklardır.

13. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği
bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

14. Adaylar, engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından
alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

15. Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı, Adaylardan engellilik durumunu belirtir ve işçi olarak çalışmasına engel bir durumun
olmadığına dair sağlık kurulu raporu istenecektir.
16. Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı, Sürekli işçi, kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.  

 

Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı,İçin

BAŞVURU ŞARTLARI 

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir; 

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı
alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki
doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı, Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru
tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip
olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip
olmak.

9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

10. Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Reklam

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı, İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı, Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak  yazınız üst satıra ara kısmına tıklayınız. Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz  

Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi AlımıSağlık Bakanlığına kura sonuçları

https://yhgm.saglik.gov.tr/T şonuR,92266/2022-yili-engelli-surekli-isci-alim-kurasi-hakkinda-duyuru.html

Sağlık Bakanlığına 1356 Engelli Sürekli İşçi Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 7

 1. Osman says:

  Asıl adaylarin ise başlama tarihi bellimi acaba

 2. Yunus says:

  % 66 engelliyim başvuru yapmadigim yer kalmadi özel sektör calisaniyim kamu veya belediyelere girmek calismak istiyorum gittigim kurumlarda muhabbet edip konustugum calisanlar torpil varmi yoksa olmaz diyorlar herkesin bir torpili yok maglesef teşekkürler

 3. Tuba gursoy says:

  Dokuz eylül üniversitesi mezunuyum cumhuriyet ticaret meslek lisesi mezunuyum sertifikalarım var bilgisayar tip sekreterligi ingilizce yönetici asistanlığı sertifikalarim var.047 engelliyim

  • Admin says:

   tuba hanım sizler normalde memur olabilirsiniz engelli ilan cok çıkıyor bizleri takip ediniz çıkan ilanlara Sartlar uyuyorsa başvuru yapabilirsiniz. bizler kurum ve kuruluşlardaki ilanları yayınlıyoruz. uygulamamızı indirebilirsiniz. bizleri Takip edebilirsiniz. inşaAllah Memur olursunuz.

 4. Galip says:

  İş arıyorum yardımlı olursanız sevinirim

  • Admin says:

   web sitemizdeki faklı katağoride iş ilanları mevcuttur şartlar uyuyorsa başvuru yapabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*