Reklam

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşçi Alımı

Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.000 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Reklam

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşi Alımı, İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar,elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir. İŞKUR Üzerinden nasıl başvuru yapabilirim, aşağıdaki bulunan linkten başvuru yapabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşçi Alımı KURA SONUÇLARI 

Kura sonuçları burdan bakabilirsiniz  https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden kuru sonuçlarına bakabilirsiniz.

.

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşi Alımı, İçin Meslek Dalları Ve Şartları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşi Alımı,Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI yapılacaktır.  

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşi Alımı

Reklam

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşi Alımı

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşi Alımı, İçin Açıklamalar Nelerdir?

1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.000
sürekli işçi alımı yapılacaktır.
2. Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce ilan metninde belirtilen
açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. İlanda
belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları
gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait
olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden
doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
3. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında
elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde
karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe
başvuru yapacaktır.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara
müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları
yapılmayacaktır.
7. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir.
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne
göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri
arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek
aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.
8. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler,
atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.  

9. Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların
atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip
olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine
yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal
edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri
süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
10. Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp
da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve
başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve
başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını
taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir
aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde
sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak
suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar”
ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir.
12. Branş ve/veya meslek değişikliği olanlar hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığı merkez
ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda halihazırda görev yapanların, ilan edilen
kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların
atamaları yapılmayacaktır.
13. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği
bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.
14. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki
doğumlular başvuru yapabilecektir).
6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru
tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi
itibariyle sahip olmak.
7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi
olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip
olmak.
9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara
ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
*Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan
sorgulaması yapabilirler.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.     

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşçi Alımı KURA SONUÇLARI 

Kura sonuçları burdan bakabilirsiniz  https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden kuru sonuçlarına bakabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşi Alımı İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşi Alımı, İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİZ    

Sağlık Bakanlığı İlan Listesi

İLMESLEKİLAN NO
ADANATemizlik Görevlisi00006619465
ADANAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006619468
ADANAElektrikçi (Genel)00006619713
ADANAŞoför (Yolcu Taşıma)00006619648
ADANAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006619944
ADANABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006620993
ADANAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621020
ADANABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621376
ADANAMarangoz00006621535
ADANAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006622224
ADIYAMANTemizlik Görevlisi00006619495
ADIYAMANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006619669
ADIYAMANŞoför (Yolcu Taşıma)00006619686
ADIYAMANElektrikçi (Genel)00006619692
ADIYAMANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006619999
ADIYAMANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621131
ADIYAMANİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621075
ADIYAMANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621380
ADIYAMANMarangoz00006621605
ADIYAMANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006622880
AFYONKARAHİSARTemizlik Görevlisi00006619595
AFYONKARAHİSARŞoför (Yolcu Taşıma)00006619821
AFYONKARAHİSARElektrikçi (Genel)00006619829
AFYONKARAHİSARÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006619877
AFYONKARAHİSARKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006619981
AFYONKARAHİSARBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621142
AFYONKARAHİSARİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621077
AFYONKARAHİSARBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621386
AFYONKARAHİSARMarangoz00006621589
AFYONKARAHİSARIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623183
AĞRIŞoför (Yolcu Taşıma)00006619696
AĞRITemizlik Görevlisi00006619830
AĞRIElektrikçi (Genel)00006619860
AĞRIÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006619887
AĞRIKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006619988
AĞRIBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621047
AĞRIBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621397
AĞRIMarangoz00006621698
AĞRIIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623231
AMASYATemizlik Görevlisi00006619857
AMASYAŞoför (Yolcu Taşıma)00006619868
AMASYAElektrikçi (Genel)00006619934
AMASYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620000
AMASYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006619996
AMASYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621056
AMASYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621083
AMASYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621513
AMASYAMarangoz00006621713
AMASYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623263
ANKARATemizlik Görevlisi00006619864
ANKARAŞoför (Yolcu Taşıma)00006619885
ANKARAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620007
ANKARAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620041
ANKARAElektrikçi (Genel)00006620833
ANKARABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621059
ANKARAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621201
ANKARAMarangoz00006621720
ANKARABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622406
ANKARAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623269
ANTALYATemizlik Görevlisi00006619869
ANTALYAElektrikçi (Genel)00006619953
ANTALYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006619977
ANTALYAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620002
ANTALYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620102
ANTALYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621095
ANTALYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621187
ANTALYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621515
ANTALYAMarangoz00006621646
ANTALYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623276
ARTVİNElektrikçi (Genel)00006619962
ARTVİNTemizlik Görevlisi00006619967
ARTVİNŞoför (Yolcu Taşıma)00006620016
ARTVİNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620118
ARTVİNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620124
ARTVİNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621196
ARTVİNİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621218
ARTVİNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621526
ARTVİNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623331
AYDINElektrikçi (Genel)00006619966
AYDINTemizlik Görevlisi00006619975
AYDINŞoför (Yolcu Taşıma)00006620023
AYDINÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620123
AYDINKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620129
AYDINBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621093
AYDINİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621221
AYDINBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621532
AYDINMarangoz00006621656
AYDINIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623337
BALIKESİRElektrikçi (Genel)00006620004
BALIKESİRTemizlik Görevlisi00006620018
BALIKESİRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620029
BALIKESİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620079
BALIKESİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620084
BALIKESİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621302
BALIKESİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621309
BALIKESİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621534
BALIKESİRMarangoz00006621661
BALIKESİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623343
BİLECİKElektrikçi (Genel)00006619982
BİLECİKTemizlik Görevlisi00006619994
BİLECİKŞoför (Yolcu Taşıma)00006620108
BİLECİKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620152
BİLECİKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620221
BİLECİKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621235
BİLECİKİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621240
BİLECİKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621557
BİLECİKMarangoz00006621764
BİLECİKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623388
BİNGÖLTemizlik Görevlisi00006620039
BİNGÖLŞoför (Yolcu Taşıma)00006620064
BİNGÖLElektrikçi (Genel)00006619984
BİNGÖLÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620208
BİNGÖLKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620177
BİNGÖLBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621321
BİNGÖLİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621242
BİNGÖLBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621567
BİNGÖLMarangoz00006621798
BİNGÖLIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623401
BİTLİSTemizlik Görevlisi00006620046
BİTLİSŞoför (Yolcu Taşıma)00006620121
BİTLİSÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620161
BİTLİSBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621571
BOLUElektrikçi (Genel)00006619989
BOLUTemizlik Görevlisi00006620103
BOLUŞoför (Yolcu Taşıma)00006620126
BOLUÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620171
BOLUKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620182
BOLUİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621244
BOLUBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621246
BOLUBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621574
BOLUMarangoz00006621797
BOLUIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623411
BURDURElektrikçi (Genel)00006620032
BURDURTemizlik Görevlisi00006620055
BURDURŞoför (Yolcu Taşıma)00006620081
BURDURKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620236
BURDURÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620178
BURDURİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621328
BURDURBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621337
BURDURBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621577
BURDURMarangoz00006621904
BURDURIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623425
BURSAElektrikçi (Genel)00006620037
BURSATemizlik Görevlisi00006620058
BURSAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620089
BURSAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620232
BURSAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620242
BURSABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621341
BURSAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621352
BURSABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621595
BURSAMarangoz00006621908
BURSAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623442
ÇANAKKALETemizlik Görevlisi00006620063
ÇANAKKALEElektrikçi (Genel)00006620100
ÇANAKKALEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620141
ÇANAKKALEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620193
ÇANAKKALEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620253
ÇANAKKALEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621275
ÇANAKKALEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621295
ÇANAKKALEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621702
ÇANAKKALEMarangoz00006621820
ÇANAKKALEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623458
ÇANKIRIElektrikçi (Genel)00006620049
ÇANKIRITemizlik Görevlisi00006620120
ÇANKIRIŞoför (Yolcu Taşıma)00006620149
ÇANKIRIKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620303
ÇANKIRIÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620307
ÇANKIRIBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621282
ÇANKIRIİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621365
ÇANKIRIBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621706
ÇANKIRIMarangoz00006621825
ÇANKIRIIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623467
ÇORUMElektrikçi (Genel)00006620115
ÇORUMTemizlik Görevlisi00006620122
ÇORUMŞoför (Yolcu Taşıma)00006620207
ÇORUMÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620313
ÇORUMKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620329
ÇORUMBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621353
ÇORUMİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621369
ÇORUMBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621711
ÇORUMMarangoz00006621924
ÇORUMIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623477
DENİZLİTemizlik Görevlisi00006620128
DENİZLİElektrikçi (Genel)00006620067
DENİZLİŞoför (Yolcu Taşıma)00006620212
DENİZLİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620318
DENİZLİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620332
DENİZLİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621399
DENİZLİİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621371
DENİZLİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621716
DENİZLİMarangoz00006621848
DENİZLİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623489
DİYARBAKIRTemizlik Görevlisi00006620132
DİYARBAKIRElektrikçi (Genel)00006620074
DİYARBAKIRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620169
DİYARBAKIRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620277
DİYARBAKIRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620290
DİYARBAKIRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621373
DİYARBAKIRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621389
DİYARBAKIRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621726
DİYARBAKIRMarangoz00006621946
DİYARBAKIRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623598
EDİRNEElektrikçi (Genel)00006620131
EDİRNETemizlik Görevlisi00006620137
EDİRNEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620181
EDİRNEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620285
EDİRNEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620451
EDİRNEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621506
EDİRNEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621592
EDİRNEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621735
EDİRNEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623617
ELAZIĞTemizlik Görevlisi00006620142
ELAZIĞElektrikçi (Genel)00006620085
ELAZIĞŞoför (Yolcu Taşıma)00006620186
ELAZIĞÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620289
ELAZIĞKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620454
ELAZIĞBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621529
ELAZIĞİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621597
ELAZIĞBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621740
ELAZIĞIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623629
ERZİNCANElektrikçi (Genel)00006620090
ERZİNCANTemizlik Görevlisi00006620198
ERZİNCANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620346
ERZİNCANŞoför (Yolcu Taşıma)00006620244
ERZİNCANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620460
ERZİNCANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621469
ERZİNCANİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621703
ERZİNCANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621745
ERZİNCANMarangoz00006621872
ERZİNCANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623637
ERZURUMElektrikçi (Genel)00006620140
ERZURUMTemizlik Görevlisi00006620203
ERZURUMŞoför (Yolcu Taşıma)00006620252
ERZURUMÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620412
ERZURUMKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620506
ERZURUMBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621476
ERZURUMİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621628
ERZURUMBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621750
ERZURUMMarangoz00006621967
ERZURUMIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623643
ESKİŞEHİRElektrikçi (Genel)00006620147
ESKİŞEHİRTemizlik Görevlisi00006620155
ESKİŞEHİRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620305
ESKİŞEHİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620363
ESKİŞEHİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620508
ESKİŞEHİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621562
ESKİŞEHİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621709
ESKİŞEHİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621755
ESKİŞEHİRMarangoz00006621883
ESKİŞEHİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623648
GAZİANTEPTemizlik Görevlisi00006620158
GAZİANTEPElektrikçi (Genel)00006620202
GAZİANTEPŞoför (Yolcu Taşıma)00006620317
GAZİANTEPÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620429
GAZİANTEPKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621206
GAZİANTEPBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621491
GAZİANTEPİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621638
GAZİANTEPBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621760
GAZİANTEPMarangoz00006621983
GAZİANTEPIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623546
GİRESUNTemizlik Görevlisi00006620162
GİRESUNElektrikçi (Genel)00006620206
GİRESUNŞoför (Yolcu Taşıma)00006620275
GİRESUNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620438
GİRESUNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621299
GİRESUNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621575
GİRESUNİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621722
GİRESUNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621773
GİRESUNMarangoz00006621988
GİRESUNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623549
GÜMÜŞHANEElektrikçi (Genel)00006620157
GÜMÜŞHANETemizlik Görevlisi00006620167
GÜMÜŞHANEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620338
GÜMÜŞHANEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620444
GÜMÜŞHANEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621303
GÜMÜŞHANEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621606
GÜMÜŞHANEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621643
GÜMÜŞHANEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621780
GÜMÜŞHANEMarangoz00006621896
GÜMÜŞHANEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623554
HAKKARİElektrikçi (Genel)00006620214
HAKKARİTemizlik Görevlisi00006620170
HAKKARİŞoför (Yolcu Taşıma)00006620398
HAKKARİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620386
HAKKARİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621222
HAKKARİİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621647
HAKKARİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621587
HAKKARİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621785
HAKKARİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623679
HATAYElektrikçi (Genel)00006620168
HATAYTemizlik Görevlisi00006620222
HATAYŞoför (Yolcu Taşıma)00006620349
HATAYÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620392
HATAYKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621228
HATAYİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621652
HATAYBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621701
HATAYBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621790
HATAYMarangoz00006622002
HATAYIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623557
ISPARTAElektrikçi (Genel)00006620224
ISPARTATemizlik Görevlisi00006620180
ISPARTAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620409
ISPARTAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620509
ISPARTAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621237
ISPARTABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621710
ISPARTAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621743
ISPARTABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621901
ISPARTAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623691
MERSİNElektrikçi (Genel)00006620356
MERSİNTemizlik Görevlisi00006620421
MERSİNŞoför (Yolcu Taşıma)00006620652
MERSİNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620840
MERSİNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621700
MERSİNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621958
MERSİNİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621974
MERSİNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622102
MERSİNMarangoz00006622333
MERSİNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624081
İSTANBULElektrikçi (Genel)00006620231
İSTANBULTemizlik Görevlisi00006620185
İSTANBULŞoför (Yolcu Taşıma)00006620417
İSTANBULÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620488
İSTANBULKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621241
İSTANBULBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621717
İSTANBULİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621748
İSTANBULBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621907
İSTANBULMarangoz00006622005
İSTANBULIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623562
İZMİRElektrikçi (Genel)00006620233
İZMİRTemizlik Görevlisi00006620188
İZMİRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620425
İZMİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620726
İZMİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621325
İZMİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621727
İZMİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621753
İZMİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621909
İZMİRMarangoz00006622038
İZMİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623574
KARSElektrikçi (Genel)00006620302
KARSTemizlik Görevlisi00006620304
KARSŞoför (Yolcu Taşıma)00006620456
KARSÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620738
KARSKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621254
KARSİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621777
KARSBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621671
KARSBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621930
KARSIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623789
KASTAMONUTemizlik Görevlisi00006620309
KASTAMONUElektrikçi (Genel)00006620258
KASTAMONUŞoför (Yolcu Taşıma)00006620462
KASTAMONUÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620742
KASTAMONUKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621261
KASTAMONUBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621757
KASTAMONUİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621695
KASTAMONUBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621938
KASTAMONUIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623902
KAYSERİElektrikçi (Genel)00006620312
KAYSERİTemizlik Görevlisi00006620266
KAYSERİŞoför (Yolcu Taşıma)00006620504
KAYSERİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620803
KAYSERİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621269
KAYSERİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621771
KAYSERİİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621922
KAYSERİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621942
KAYSERİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623812
KIRKLARELİElektrikçi (Genel)00006620272
KIRKLARELİTemizlik Görevlisi00006620273
KIRKLARELİŞoför (Yolcu Taşıma)00006620527
KIRKLARELİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620745
KIRKLARELİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621348
KIRKLARELİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621795
KIRKLARELİİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621840
KIRKLARELİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621956
KIRKLARELİMarangoz00006622186
KIRKLARELİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624103
KIRŞEHİRTemizlik Görevlisi00006620336
KIRŞEHİRElektrikçi (Genel)00006620276
KIRŞEHİRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620531
KIRŞEHİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620748
KIRŞEHİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621288
KIRŞEHİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621902
KIRŞEHİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621845
KIRŞEHİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621962
KIRŞEHİRMarangoz00006622197
KIRŞEHİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624061
KOCAELİTemizlik Görevlisi00006620344
KOCAELİElektrikçi (Genel)00006620283
KOCAELİŞoför (Yolcu Taşıma)00006620622
KOCAELİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620774
KOCAELİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621364
KOCAELİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621818
KOCAELİİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621853
KOCAELİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621971
KOCAELİMarangoz00006622086
KOCAELİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624111
KONYAElektrikçi (Genel)00006620333
KONYATemizlik Görevlisi00006620401
KONYAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620547
KONYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620825
KONYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621424
KONYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621824
KONYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621979
KONYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621859
KONYAMarangoz00006622218
KONYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624114
KÜTAHYAElektrikçi (Genel)00006620340
KÜTAHYATemizlik Görevlisi00006620353
KÜTAHYAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620551
KÜTAHYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620781
KÜTAHYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621512
KÜTAHYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621830
KÜTAHYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621955
KÜTAHYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621985
KÜTAHYAMarangoz00006622307
KÜTAHYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624073
MALATYAElektrikçi (Genel)00006620343
MALATYATemizlik Görevlisi00006620406
MALATYAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620640
MALATYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620828
MALATYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621607
MALATYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621842
MALATYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621991
MALATYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621871
MALATYAMarangoz00006622316
MALATYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624075
MANİSAElektrikçi (Genel)00006620400
MANİSATemizlik Görevlisi00006620357
MANİSAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620643
MANİSAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620832
MANİSAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621584
MANİSABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621943
MANİSABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621995
MANİSAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621875
MANİSAMarangoz00006622325
MANİSAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624124
KAHRAMANMARAŞElektrikçi (Genel)00006620239
KAHRAMANMARAŞTemizlik Görevlisi00006620245
KAHRAMANMARAŞŞoför (Yolcu Taşıma)00006620434
KAHRAMANMARAŞÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620596
KAHRAMANMARAŞKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621327
KAHRAMANMARAŞBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621732
KAHRAMANMARAŞBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621914
KAHRAMANMARAŞİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621675
KAHRAMANMARAŞMarangoz00006622057
KAHRAMANMARAŞIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623582
MARDİNElektrikçi (Genel)00006620351
MARDİNTemizlik Görevlisi00006620414
MARDİNŞoför (Yolcu Taşıma)00006620650
MARDİNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620796
MARDİNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621616
MARDİNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622098
MARDİNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621858
MARDİNİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621880
MARDİNMarangoz00006622330
MARDİNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624080
MUĞLAElektrikçi (Genel)00006620408
MUĞLATemizlik Görevlisi00006620366
MUĞLAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620561
MUĞLAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620843
MUĞLAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621704
MUĞLABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621963
MUĞLABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622104
MUĞLAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621886
MUĞLAMarangoz00006622254
MUĞLAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624136
MUŞTemizlik Görevlisi00006620428
MUŞŞoför (Yolcu Taşıma)00006620661
MUŞÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620904
MUŞKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621633
MUŞBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621970
MUŞBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622122
MUŞIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624139
NEVŞEHİRElektrikçi (Genel)00006620359
NEVŞEHİRTemizlik Görevlisi00006620431
NEVŞEHİRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620663
NEVŞEHİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620908
NEVŞEHİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621635
NEVŞEHİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621981
NEVŞEHİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621984
NEVŞEHİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622126
NEVŞEHİRMarangoz00006622344
NEVŞEHİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624084
NİĞDEElektrikçi (Genel)00006620419
NİĞDETemizlik Görevlisi00006620437
NİĞDEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620563
NİĞDEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620849
NİĞDEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621639
NİĞDEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621989
NİĞDEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621891
NİĞDEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622131
NİĞDEMarangoz00006622265
NİĞDEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624089
ORDUElektrikçi (Genel)00006620365
ORDUTemizlik Görevlisi00006620383
ORDUŞoför (Yolcu Taşıma)00006620564
ORDUÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620852
ORDUKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621724
ORDUBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621993
ORDUİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621994
ORDUBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622137
ORDUMarangoz00006622351
ORDUIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624090
RİZEElektrikçi (Genel)00006620374
RİZETemizlik Görevlisi00006620388
RİZEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620568
RİZEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620922
RİZEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621648
RİZEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622100
RİZEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622003
RİZEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622146
RİZEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624093
SAKARYAElektrikçi (Genel)00006620379
SAKARYATemizlik Görevlisi00006620391
SAKARYAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620677
SAKARYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620858
SAKARYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621737
SAKARYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622004
SAKARYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622109
SAKARYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622151
SAKARYAMarangoz00006622276
SAKARYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624148
SAMSUNTemizlik Görevlisi00006620396
SAMSUNElektrikçi (Genel)00006620441
SAMSUNŞoför (Yolcu Taşıma)00006620679
SAMSUNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620932
SAMSUNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621741
SAMSUNİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622108
SAMSUNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622123
SAMSUNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622161
SAMSUNMarangoz00006622365
SAMSUNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624152
SİİRTTemizlik Görevlisi00006620500
SİİRTElektrikçi (Genel)00006620447
SİİRTŞoför (Yolcu Taşıma)00006620576
SİİRTÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620937
SİİRTKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621665
SİİRTBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622028
SİİRTİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622115
SİİRTBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622168
SİİRTMarangoz00006622373
SİİRTIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624199
SİNOPElektrikçi (Genel)00006620387
SİNOPTemizlik Görevlisi00006620472
SİNOPŞoför (Yolcu Taşıma)00006620683
SİNOPÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620939
SİNOPKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621669
SİNOPİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622120
SİNOPBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622174
SİNOPBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622035
SİNOPMarangoz00006622285
SİNOPIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624202
SİVASElektrikçi (Genel)00006620393
SİVASTemizlik Görevlisi00006620482
SİVASŞoför (Yolcu Taşıma)00006620578
SİVASÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620872
SİVASKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621674
SİVASİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622024
SİVASBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622144
SİVASBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622177
SİVASMarangoz00006622379
SİVASIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624156
TEKİRDAĞElektrikçi (Genel)00006620480
TEKİRDAĞTemizlik Görevlisi00006620599
TEKİRDAĞŞoför (Yolcu Taşıma)00006620690
TEKİRDAĞÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621014
TEKİRDAĞKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621772
TEKİRDAĞBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622173
TEKİRDAĞİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622051
TEKİRDAĞBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622194
TEKİRDAĞMarangoz00006622498
TEKİRDAĞIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624157
TOKATElektrikçi (Genel)00006620483
TOKATTemizlik Görevlisi00006620604
TOKATŞoför (Yolcu Taşıma)00006620692
TOKATÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621016
TOKATKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621779
TOKATİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622155
TOKATBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622180
TOKATBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622198
TOKATMarangoz00006622510
TOKATIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624209
TRABZONTemizlik Görevlisi00006620528
TRABZONElektrikçi (Genel)00006620494
TRABZONŞoför (Yolcu Taşıma)00006620588
TRABZONÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621036
TRABZONKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621784
TRABZONİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622164
TRABZONBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622184
TRABZONBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622199
TRABZONMarangoz00006622514
TRABZONIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624213
TUNCELİElektrikçi (Genel)00006620600
TUNCELİTemizlik Görevlisi00006620609
TUNCELİŞoför (Yolcu Taşıma)00006620696
TUNCELİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621039
TUNCELİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621789
TUNCELİİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622064
TUNCELİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622196
TUNCELİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622205
TUNCELİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624215
ŞANLIURFAElektrikçi (Genel)00006620499
ŞANLIURFATemizlik Görevlisi00006620516
ŞANLIURFAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620581
ŞANLIURFAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620875
ŞANLIURFAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621677
ŞANLIURFAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622031
ŞANLIURFABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622183
ŞANLIURFABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622058
ŞANLIURFAMarangoz00006622289
ŞANLIURFAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624206
UŞAKElektrikçi (Genel)00006620524
UŞAKTemizlik Görevlisi00006620613
UŞAKŞoför (Yolcu Taşıma)00006620698
UŞAKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621045
UŞAKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621792
UŞAKİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622066
UŞAKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622090
UŞAKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622210
UŞAKMarangoz00006622516
UŞAKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624216
İTİBARENElektrikçi (Genel)00006620529
İTİBARENTemizlik Görevlisi00006620619
İTİBARENŞoför (Yolcu Taşıma)00006620700
İTİBARENÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621149
İTİBARENKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621899
İTİBARENİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622178
İTİBARENBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622303
İTİBARENBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622215
İTİBARENMarangoz00006622521
VANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624161
YOZGATElektrikçi (Genel)00006620614
YOZGATTemizlik Görevlisi00006620541
YOZGATŞoför (Yolcu Taşıma)00006620590
YOZGATÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621054
YOZGATKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621813
YOZGATİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622075
YOZGATBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622220
YOZGATBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622315
YOZGATMarangoz00006622528
YOZGATIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624166
ZONGULDAKTemizlik Görevlisi00006620624
ZONGULDAKElektrikçi (Genel)00006620534
ZONGULDAKŞoför (Yolcu Taşıma)00006620706
ZONGULDAKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621161
ZONGULDAKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621913
ZONGULDAKİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622189
ZONGULDAKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622223
ZONGULDAKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622322
ZONGULDAKMarangoz00006622531
ZONGULDAKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624169
AKSARAYŞoför (Yolcu Taşıma)00006619859
AKSARAYTemizlik Görevlisi00006619905
AKSARAYElektrikçi (Genel)00006619929
AKSARAYÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006619961
AKSARAYKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006619992
AKSARAYBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621154
AKSARAYİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621081
AKSARAYBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621505
AKSARAYMarangoz00006621707
AKSARAYIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623235
BAYBURTElektrikçi (Genel)00006619978
BAYBURTŞoför (Yolcu Taşıma)00006620051
BAYBURTTemizlik Görevlisi00006619991
BAYBURTÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620146
BAYBURTKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620163
BAYBURTBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621312
BAYBURTİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621236
BAYBURTBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621554
BAYBURTIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623370
KARAMANElektrikçi (Genel)00006620195
KARAMANTemizlik Görevlisi00006620301
KARAMANŞoför (Yolcu Taşıma)00006620450
KARAMANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620799
KARAMANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621335
KARAMANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621662
KARAMANİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621774
KARAMANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621920
KARAMANMarangoz00006622175
KARAMANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623593
KIRIKKALEElektrikçi (Genel)00006620315
KIRIKKALETemizlik Görevlisi00006620316
KIRIKKALEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620514
KIRIKKALEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620805
KIRIKKALEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621344
KIRIKKALEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621691
KIRIKKALEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621928
KIRIKKALEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621949
KIRIKKALEMarangoz00006622181
KIRIKKALEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623894
BATMANElektrikçi (Genel)00006620010
BATMANTemizlik Görevlisi00006619986
BATMANŞoför (Yolcu Taşıma)00006620101
BATMANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620138
BATMANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620211
BATMANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621224
BATMANİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621233
BATMANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621548
BATMANMarangoz00006621756
BATMANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623362
ŞIRNAKTemizlik Görevlisi00006620517
ŞIRNAKElektrikçi (Genel)00006620470
ŞIRNAKŞoför (Yolcu Taşıma)00006620584
ŞIRNAKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621011
ŞIRNAKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621680
ŞIRNAKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622187
ŞIRNAKİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622040
ŞIRNAKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622061
ŞIRNAKMarangoz00006622297
ŞIRNAKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624207
BARTINElektrikçi (Genel)00006619969
BARTINTemizlik Görevlisi00006620022
BARTINŞoför (Yolcu Taşıma)00006619995
BARTINÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620134
BARTINKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620156
BARTINBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621220
BARTINİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621230
BARTINBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621545
BARTINMarangoz00006621670
BARTINIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623352
ARDAHANŞoför (Yolcu Taşıma)00006619972
ARDAHANElektrikçi (Genel)00006619891
ARDAHANTemizlik Görevlisi00006619998
ARDAHANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620061
ARDAHANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620116
ARDAHANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621082
ARDAHANİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621300
ARDAHANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621520
ARDAHANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623293
IĞDIRTemizlik Görevlisi00006620229
IĞDIRElektrikçi (Genel)00006620172
IĞDIRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620404
IĞDIRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620468
IĞDIRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621315
IĞDIRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621626
IĞDIRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621658
IĞDIRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621796
IĞDIRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623687
YALOVAElektrikçi (Genel)00006620608
YALOVATemizlik Görevlisi00006620535
YALOVAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620589
YALOVAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621153
YALOVAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621905
YALOVAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622071
YALOVABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622311
YALOVABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622216
YALOVAMarangoz00006622526
YALOVAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624165
KARABÜKElektrikçi (Genel)00006620191
KARABÜKTemizlik Görevlisi00006620249
KARABÜKŞoför (Yolcu Taşıma)00006620381
KARABÜKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620730
KARABÜKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621330
KARABÜKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621657
KARABÜKİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621767
KARABÜKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621916
KARABÜKMarangoz00006622167
KARABÜKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623587
KİLİSElektrikçi (Genel)00006620279
KİLİSTemizlik Görevlisi00006620293
KİLİSŞoför (Yolcu Taşıma)00006620617
KİLİSÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620756
KİLİSKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621293
KİLİSBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621814
KİLİSİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621944
KİLİSBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621964
KİLİSIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624062
OSMANİYEElektrikçi (Genel)00006620369
OSMANİYETemizlik Görevlisi00006620448
OSMANİYEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620565
OSMANİYEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620917
OSMANİYEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621728
OSMANİYEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621996
OSMANİYEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621999
OSMANİYEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622141
OSMANİYEMarangoz00006622354
OSMANİYEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624092
DÜZCEElektrikçi (Genel)00006620127
DÜZCETemizlik Görevlisi00006620135
DÜZCEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620225
DÜZCEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620328
DÜZCEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620443
DÜZCEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621432
DÜZCEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621613
DÜZCEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621730
DÜZCEMarangoz00006621867
DÜZCEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623610

 

Sağlık Bakanlığı İlan Listesi

İLMESLEKİLAN NO
ADANATemizlik Görevlisi00006619465
ADANAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006619468
ADANAElektrikçi (Genel)00006619713
ADANAŞoför (Yolcu Taşıma)00006619648
ADANAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006619944
ADANABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006620993
ADANAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621020
ADANABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621376
ADANAMarangoz00006621535
ADANAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006622224
ADIYAMANTemizlik Görevlisi00006619495
ADIYAMANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006619669
ADIYAMANŞoför (Yolcu Taşıma)00006619686
ADIYAMANElektrikçi (Genel)00006619692
ADIYAMANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006619999
ADIYAMANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621131
ADIYAMANİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621075
ADIYAMANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621380
ADIYAMANMarangoz00006621605
ADIYAMANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006622880
AFYONKARAHİSARTemizlik Görevlisi00006619595
AFYONKARAHİSARŞoför (Yolcu Taşıma)00006619821
AFYONKARAHİSARElektrikçi (Genel)00006619829
AFYONKARAHİSARÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006619877
AFYONKARAHİSARKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006619981
AFYONKARAHİSARBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621142
AFYONKARAHİSARİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621077
AFYONKARAHİSARBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621386
AFYONKARAHİSARMarangoz00006621589
AFYONKARAHİSARIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623183
AĞRIŞoför (Yolcu Taşıma)00006619696
AĞRITemizlik Görevlisi00006619830
AĞRIElektrikçi (Genel)00006619860
AĞRIÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006619887
AĞRIKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006619988
AĞRIBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621047
AĞRIBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621397
AĞRIMarangoz00006621698
AĞRIIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623231
AMASYATemizlik Görevlisi00006619857
AMASYAŞoför (Yolcu Taşıma)00006619868
AMASYAElektrikçi (Genel)00006619934
AMASYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620000
AMASYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006619996
AMASYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621056
AMASYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621083
AMASYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621513
AMASYAMarangoz00006621713
AMASYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623263
ANKARATemizlik Görevlisi00006619864
ANKARAŞoför (Yolcu Taşıma)00006619885
ANKARAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620007
ANKARAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620041
ANKARAElektrikçi (Genel)00006620833
ANKARABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621059
ANKARAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621201
ANKARAMarangoz00006621720
ANKARABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622406
ANKARAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623269
ANTALYATemizlik Görevlisi00006619869
ANTALYAElektrikçi (Genel)00006619953
ANTALYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006619977
ANTALYAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620002
ANTALYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620102
ANTALYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621095
ANTALYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621187
ANTALYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621515
ANTALYAMarangoz00006621646
ANTALYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623276
ARTVİNElektrikçi (Genel)00006619962
ARTVİNTemizlik Görevlisi00006619967
ARTVİNŞoför (Yolcu Taşıma)00006620016
ARTVİNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620118
ARTVİNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620124
ARTVİNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621196
ARTVİNİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621218
ARTVİNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621526
ARTVİNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623331
AYDINElektrikçi (Genel)00006619966
AYDINTemizlik Görevlisi00006619975
AYDINŞoför (Yolcu Taşıma)00006620023
AYDINÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620123
AYDINKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620129
AYDINBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621093
AYDINİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621221
AYDINBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621532
AYDINMarangoz00006621656
AYDINIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623337
BALIKESİRElektrikçi (Genel)00006620004
BALIKESİRTemizlik Görevlisi00006620018
BALIKESİRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620029
BALIKESİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620079
BALIKESİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620084
BALIKESİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621302
BALIKESİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621309
BALIKESİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621534
BALIKESİRMarangoz00006621661
BALIKESİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623343
BİLECİKElektrikçi (Genel)00006619982
BİLECİKTemizlik Görevlisi00006619994
BİLECİKŞoför (Yolcu Taşıma)00006620108
BİLECİKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620152
BİLECİKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620221
BİLECİKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621235
BİLECİKİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621240
BİLECİKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621557
BİLECİKMarangoz00006621764
BİLECİKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623388
BİNGÖLTemizlik Görevlisi00006620039
BİNGÖLŞoför (Yolcu Taşıma)00006620064
BİNGÖLElektrikçi (Genel)00006619984
BİNGÖLÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620208
BİNGÖLKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620177
BİNGÖLBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621321
BİNGÖLİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621242
BİNGÖLBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621567
BİNGÖLMarangoz00006621798
BİNGÖLIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623401
BİTLİSTemizlik Görevlisi00006620046
BİTLİSŞoför (Yolcu Taşıma)00006620121
BİTLİSÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620161
BİTLİSBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621571
BOLUElektrikçi (Genel)00006619989
BOLUTemizlik Görevlisi00006620103
BOLUŞoför (Yolcu Taşıma)00006620126
BOLUÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620171
BOLUKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620182
BOLUİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621244
BOLUBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621246
BOLUBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621574
BOLUMarangoz00006621797
BOLUIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623411
BURDURElektrikçi (Genel)00006620032
BURDURTemizlik Görevlisi00006620055
BURDURŞoför (Yolcu Taşıma)00006620081
BURDURKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620236
BURDURÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620178
BURDURİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621328
BURDURBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621337
BURDURBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621577
BURDURMarangoz00006621904
BURDURIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623425
BURSAElektrikçi (Genel)00006620037
BURSATemizlik Görevlisi00006620058
BURSAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620089
BURSAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620232
BURSAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620242
BURSABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621341
BURSAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621352
BURSABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621595
BURSAMarangoz00006621908
BURSAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623442
ÇANAKKALETemizlik Görevlisi00006620063
ÇANAKKALEElektrikçi (Genel)00006620100
ÇANAKKALEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620141
ÇANAKKALEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620193
ÇANAKKALEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620253
ÇANAKKALEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621275
ÇANAKKALEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621295
ÇANAKKALEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621702
ÇANAKKALEMarangoz00006621820
ÇANAKKALEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623458
ÇANKIRIElektrikçi (Genel)00006620049
ÇANKIRITemizlik Görevlisi00006620120
ÇANKIRIŞoför (Yolcu Taşıma)00006620149
ÇANKIRIKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620303
ÇANKIRIÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620307
ÇANKIRIBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621282
ÇANKIRIİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621365
ÇANKIRIBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621706
ÇANKIRIMarangoz00006621825
ÇANKIRIIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623467
ÇORUMElektrikçi (Genel)00006620115
ÇORUMTemizlik Görevlisi00006620122
ÇORUMŞoför (Yolcu Taşıma)00006620207
ÇORUMÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620313
ÇORUMKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620329
ÇORUMBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621353
ÇORUMİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621369
ÇORUMBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621711
ÇORUMMarangoz00006621924
ÇORUMIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623477
DENİZLİTemizlik Görevlisi00006620128
DENİZLİElektrikçi (Genel)00006620067
DENİZLİŞoför (Yolcu Taşıma)00006620212
DENİZLİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620318
DENİZLİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620332
DENİZLİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621399
DENİZLİİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621371
DENİZLİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621716
DENİZLİMarangoz00006621848
DENİZLİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623489
DİYARBAKIRTemizlik Görevlisi00006620132
DİYARBAKIRElektrikçi (Genel)00006620074
DİYARBAKIRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620169
DİYARBAKIRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620277
DİYARBAKIRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620290
DİYARBAKIRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621373
DİYARBAKIRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621389
DİYARBAKIRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621726
DİYARBAKIRMarangoz00006621946
DİYARBAKIRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623598
EDİRNEElektrikçi (Genel)00006620131
EDİRNETemizlik Görevlisi00006620137
EDİRNEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620181
EDİRNEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620285
EDİRNEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620451
EDİRNEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621506
EDİRNEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621592
EDİRNEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621735
EDİRNEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623617
ELAZIĞTemizlik Görevlisi00006620142
ELAZIĞElektrikçi (Genel)00006620085
ELAZIĞŞoför (Yolcu Taşıma)00006620186
ELAZIĞÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620289
ELAZIĞKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620454
ELAZIĞBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621529
ELAZIĞİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621597
ELAZIĞBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621740
ELAZIĞIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623629
ERZİNCANElektrikçi (Genel)00006620090
ERZİNCANTemizlik Görevlisi00006620198
ERZİNCANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620346
ERZİNCANŞoför (Yolcu Taşıma)00006620244
ERZİNCANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620460
ERZİNCANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621469
ERZİNCANİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621703
ERZİNCANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621745
ERZİNCANMarangoz00006621872
ERZİNCANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623637
ERZURUMElektrikçi (Genel)00006620140
ERZURUMTemizlik Görevlisi00006620203
ERZURUMŞoför (Yolcu Taşıma)00006620252
ERZURUMÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620412
ERZURUMKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620506
ERZURUMBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621476
ERZURUMİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621628
ERZURUMBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621750
ERZURUMMarangoz00006621967
ERZURUMIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623643
ESKİŞEHİRElektrikçi (Genel)00006620147
ESKİŞEHİRTemizlik Görevlisi00006620155
ESKİŞEHİRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620305
ESKİŞEHİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620363
ESKİŞEHİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620508
ESKİŞEHİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621562
ESKİŞEHİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621709
ESKİŞEHİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621755
ESKİŞEHİRMarangoz00006621883
ESKİŞEHİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623648
GAZİANTEPTemizlik Görevlisi00006620158
GAZİANTEPElektrikçi (Genel)00006620202
GAZİANTEPŞoför (Yolcu Taşıma)00006620317
GAZİANTEPÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620429
GAZİANTEPKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621206
GAZİANTEPBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621491
GAZİANTEPİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621638
GAZİANTEPBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621760
GAZİANTEPMarangoz00006621983
GAZİANTEPIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623546
GİRESUNTemizlik Görevlisi00006620162
GİRESUNElektrikçi (Genel)00006620206
GİRESUNŞoför (Yolcu Taşıma)00006620275
GİRESUNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620438
GİRESUNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621299
GİRESUNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621575
GİRESUNİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621722
GİRESUNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621773
GİRESUNMarangoz00006621988
GİRESUNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623549
GÜMÜŞHANEElektrikçi (Genel)00006620157
GÜMÜŞHANETemizlik Görevlisi00006620167
GÜMÜŞHANEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620338
GÜMÜŞHANEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620444
GÜMÜŞHANEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621303
GÜMÜŞHANEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621606
GÜMÜŞHANEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621643
GÜMÜŞHANEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621780
GÜMÜŞHANEMarangoz00006621896
GÜMÜŞHANEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623554
HAKKARİElektrikçi (Genel)00006620214
HAKKARİTemizlik Görevlisi00006620170
HAKKARİŞoför (Yolcu Taşıma)00006620398
HAKKARİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620386
HAKKARİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621222
HAKKARİİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621647
HAKKARİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621587
HAKKARİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621785
HAKKARİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623679
HATAYElektrikçi (Genel)00006620168
HATAYTemizlik Görevlisi00006620222
HATAYŞoför (Yolcu Taşıma)00006620349
HATAYÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620392
HATAYKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621228
HATAYİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621652
HATAYBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621701
HATAYBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621790
HATAYMarangoz00006622002
HATAYIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623557
ISPARTAElektrikçi (Genel)00006620224
ISPARTATemizlik Görevlisi00006620180
ISPARTAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620409
ISPARTAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620509
ISPARTAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621237
ISPARTABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621710
ISPARTAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621743
ISPARTABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621901
ISPARTAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623691
MERSİNElektrikçi (Genel)00006620356
MERSİNTemizlik Görevlisi00006620421
MERSİNŞoför (Yolcu Taşıma)00006620652
MERSİNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620840
MERSİNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621700
MERSİNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621958
MERSİNİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621974
MERSİNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622102
MERSİNMarangoz00006622333
MERSİNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624081
İSTANBULElektrikçi (Genel)00006620231
İSTANBULTemizlik Görevlisi00006620185
İSTANBULŞoför (Yolcu Taşıma)00006620417
İSTANBULÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620488
İSTANBULKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621241
İSTANBULBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621717
İSTANBULİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621748
İSTANBULBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621907
İSTANBULMarangoz00006622005
İSTANBULIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623562
İZMİRElektrikçi (Genel)00006620233
İZMİRTemizlik Görevlisi00006620188
İZMİRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620425
İZMİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620726
İZMİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621325
İZMİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621727
İZMİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621753
İZMİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621909
İZMİRMarangoz00006622038
İZMİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623574
KARSElektrikçi (Genel)00006620302
KARSTemizlik Görevlisi00006620304
KARSŞoför (Yolcu Taşıma)00006620456
KARSÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620738
KARSKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621254
KARSİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621777
KARSBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621671
KARSBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621930
KARSIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623789
KASTAMONUTemizlik Görevlisi00006620309
KASTAMONUElektrikçi (Genel)00006620258
KASTAMONUŞoför (Yolcu Taşıma)00006620462
KASTAMONUÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620742
KASTAMONUKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621261
KASTAMONUBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621757
KASTAMONUİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621695
KASTAMONUBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621938
KASTAMONUIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623902
KAYSERİElektrikçi (Genel)00006620312
KAYSERİTemizlik Görevlisi00006620266
KAYSERİŞoför (Yolcu Taşıma)00006620504
KAYSERİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620803
KAYSERİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621269
KAYSERİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621771
KAYSERİİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621922
KAYSERİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621942
KAYSERİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623812
KIRKLARELİElektrikçi (Genel)00006620272
KIRKLARELİTemizlik Görevlisi00006620273
KIRKLARELİŞoför (Yolcu Taşıma)00006620527
KIRKLARELİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620745
KIRKLARELİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621348
KIRKLARELİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621795
KIRKLARELİİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621840
KIRKLARELİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621956
KIRKLARELİMarangoz00006622186
KIRKLARELİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624103
KIRŞEHİRTemizlik Görevlisi00006620336
KIRŞEHİRElektrikçi (Genel)00006620276
KIRŞEHİRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620531
KIRŞEHİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620748
KIRŞEHİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621288
KIRŞEHİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621902
KIRŞEHİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621845
KIRŞEHİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621962
KIRŞEHİRMarangoz00006622197
KIRŞEHİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624061
KOCAELİTemizlik Görevlisi00006620344
KOCAELİElektrikçi (Genel)00006620283
KOCAELİŞoför (Yolcu Taşıma)00006620622
KOCAELİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620774
KOCAELİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621364
KOCAELİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621818
KOCAELİİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621853
KOCAELİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621971
KOCAELİMarangoz00006622086
KOCAELİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624111
KONYAElektrikçi (Genel)00006620333
KONYATemizlik Görevlisi00006620401
KONYAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620547
KONYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620825
KONYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621424
KONYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621824
KONYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621979
KONYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621859
KONYAMarangoz00006622218
KONYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624114
KÜTAHYAElektrikçi (Genel)00006620340
KÜTAHYATemizlik Görevlisi00006620353
KÜTAHYAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620551
KÜTAHYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620781
KÜTAHYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621512
KÜTAHYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621830
KÜTAHYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621955
KÜTAHYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621985
KÜTAHYAMarangoz00006622307
KÜTAHYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624073
MALATYAElektrikçi (Genel)00006620343
MALATYATemizlik Görevlisi00006620406
MALATYAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620640
MALATYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620828
MALATYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621607
MALATYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621842
MALATYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621991
MALATYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621871
MALATYAMarangoz00006622316
MALATYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624075
MANİSAElektrikçi (Genel)00006620400
MANİSATemizlik Görevlisi00006620357
MANİSAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620643
MANİSAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620832
MANİSAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621584
MANİSABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621943
MANİSABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621995
MANİSAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621875
MANİSAMarangoz00006622325
MANİSAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624124
KAHRAMANMARAŞElektrikçi (Genel)00006620239
KAHRAMANMARAŞTemizlik Görevlisi00006620245
KAHRAMANMARAŞŞoför (Yolcu Taşıma)00006620434
KAHRAMANMARAŞÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620596
KAHRAMANMARAŞKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621327
KAHRAMANMARAŞBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621732
KAHRAMANMARAŞBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621914
KAHRAMANMARAŞİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621675
KAHRAMANMARAŞMarangoz00006622057
KAHRAMANMARAŞIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623582
MARDİNElektrikçi (Genel)00006620351
MARDİNTemizlik Görevlisi00006620414
MARDİNŞoför (Yolcu Taşıma)00006620650
MARDİNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620796
MARDİNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621616
MARDİNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622098
MARDİNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621858
MARDİNİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621880
MARDİNMarangoz00006622330
MARDİNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624080
MUĞLAElektrikçi (Genel)00006620408
MUĞLATemizlik Görevlisi00006620366
MUĞLAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620561
MUĞLAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620843
MUĞLAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621704
MUĞLABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621963
MUĞLABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622104
MUĞLAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621886
MUĞLAMarangoz00006622254
MUĞLAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624136
MUŞTemizlik Görevlisi00006620428
MUŞŞoför (Yolcu Taşıma)00006620661
MUŞÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620904
MUŞKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621633
MUŞBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621970
MUŞBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622122
MUŞIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624139
NEVŞEHİRElektrikçi (Genel)00006620359
NEVŞEHİRTemizlik Görevlisi00006620431
NEVŞEHİRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620663
NEVŞEHİRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620908
NEVŞEHİRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621635
NEVŞEHİRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621981
NEVŞEHİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621984
NEVŞEHİRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622126
NEVŞEHİRMarangoz00006622344
NEVŞEHİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624084
NİĞDEElektrikçi (Genel)00006620419
NİĞDETemizlik Görevlisi00006620437
NİĞDEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620563
NİĞDEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620849
NİĞDEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621639
NİĞDEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621989
NİĞDEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621891
NİĞDEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622131
NİĞDEMarangoz00006622265
NİĞDEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624089
ORDUElektrikçi (Genel)00006620365
ORDUTemizlik Görevlisi00006620383
ORDUŞoför (Yolcu Taşıma)00006620564
ORDUÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620852
ORDUKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621724
ORDUBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621993
ORDUİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621994
ORDUBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622137
ORDUMarangoz00006622351
ORDUIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624090
RİZEElektrikçi (Genel)00006620374
RİZETemizlik Görevlisi00006620388
RİZEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620568
RİZEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620922
RİZEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621648
RİZEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622100
RİZEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622003
RİZEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622146
RİZEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624093
SAKARYAElektrikçi (Genel)00006620379
SAKARYATemizlik Görevlisi00006620391
SAKARYAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620677
SAKARYAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620858
SAKARYAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621737
SAKARYAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622004
SAKARYABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622109
SAKARYABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622151
SAKARYAMarangoz00006622276
SAKARYAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624148
SAMSUNTemizlik Görevlisi00006620396
SAMSUNElektrikçi (Genel)00006620441
SAMSUNŞoför (Yolcu Taşıma)00006620679
SAMSUNÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620932
SAMSUNKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621741
SAMSUNİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622108
SAMSUNBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622123
SAMSUNBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622161
SAMSUNMarangoz00006622365
SAMSUNIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624152
SİİRTTemizlik Görevlisi00006620500
SİİRTElektrikçi (Genel)00006620447
SİİRTŞoför (Yolcu Taşıma)00006620576
SİİRTÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620937
SİİRTKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621665
SİİRTBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622028
SİİRTİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622115
SİİRTBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622168
SİİRTMarangoz00006622373
SİİRTIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624199
SİNOPElektrikçi (Genel)00006620387
SİNOPTemizlik Görevlisi00006620472
SİNOPŞoför (Yolcu Taşıma)00006620683
SİNOPÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620939
SİNOPKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621669
SİNOPİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622120
SİNOPBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622174
SİNOPBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622035
SİNOPMarangoz00006622285
SİNOPIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624202
SİVASElektrikçi (Genel)00006620393
SİVASTemizlik Görevlisi00006620482
SİVASŞoför (Yolcu Taşıma)00006620578
SİVASÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620872
SİVASKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621674
SİVASİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622024
SİVASBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622144
SİVASBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622177
SİVASMarangoz00006622379
SİVASIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624156
TEKİRDAĞElektrikçi (Genel)00006620480
TEKİRDAĞTemizlik Görevlisi00006620599
TEKİRDAĞŞoför (Yolcu Taşıma)00006620690
TEKİRDAĞÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621014
TEKİRDAĞKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621772
TEKİRDAĞBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622173
TEKİRDAĞİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622051
TEKİRDAĞBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622194
TEKİRDAĞMarangoz00006622498
TEKİRDAĞIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624157
TOKATElektrikçi (Genel)00006620483
TOKATTemizlik Görevlisi00006620604
TOKATŞoför (Yolcu Taşıma)00006620692
TOKATÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621016
TOKATKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621779
TOKATİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622155
TOKATBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622180
TOKATBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622198
TOKATMarangoz00006622510
TOKATIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624209
TRABZONTemizlik Görevlisi00006620528
TRABZONElektrikçi (Genel)00006620494
TRABZONŞoför (Yolcu Taşıma)00006620588
TRABZONÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621036
TRABZONKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621784
TRABZONİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622164
TRABZONBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622184
TRABZONBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622199
TRABZONMarangoz00006622514
TRABZONIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624213
TUNCELİElektrikçi (Genel)00006620600
TUNCELİTemizlik Görevlisi00006620609
TUNCELİŞoför (Yolcu Taşıma)00006620696
TUNCELİÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621039
TUNCELİKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621789
TUNCELİİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622064
TUNCELİBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622196
TUNCELİBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622205
TUNCELİIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624215
ŞANLIURFAElektrikçi (Genel)00006620499
ŞANLIURFATemizlik Görevlisi00006620516
ŞANLIURFAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620581
ŞANLIURFAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620875
ŞANLIURFAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621677
ŞANLIURFAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622031
ŞANLIURFABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622183
ŞANLIURFABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622058
ŞANLIURFAMarangoz00006622289
ŞANLIURFAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624206
UŞAKElektrikçi (Genel)00006620524
UŞAKTemizlik Görevlisi00006620613
UŞAKŞoför (Yolcu Taşıma)00006620698
UŞAKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621045
UŞAKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621792
UŞAKİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622066
UŞAKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622090
UŞAKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622210
UŞAKMarangoz00006622516
UŞAKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624216
İTİBARENElektrikçi (Genel)00006620529
İTİBARENTemizlik Görevlisi00006620619
İTİBARENŞoför (Yolcu Taşıma)00006620700
İTİBARENÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621149
İTİBARENKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621899
İTİBARENİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622178
İTİBARENBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622303
İTİBARENBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622215
İTİBARENMarangoz00006622521
İTİBARENIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624161
YOZGATElektrikçi (Genel)00006620614
YOZGATTemizlik Görevlisi00006620541
YOZGATŞoför (Yolcu Taşıma)00006620590
YOZGATÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621054
YOZGATKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621813
YOZGATİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622075
YOZGATBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622220
YOZGATBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622315
YOZGATMarangoz00006622528
YOZGATIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624166
ZONGULDAKTemizlik Görevlisi00006620624
ZONGULDAKElektrikçi (Genel)00006620534
ZONGULDAKŞoför (Yolcu Taşıma)00006620706
ZONGULDAKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621161
ZONGULDAKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621913
ZONGULDAKİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622189
ZONGULDAKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622223
ZONGULDAKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622322
ZONGULDAKMarangoz00006622531
ZONGULDAKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624169
AKSARAYŞoför (Yolcu Taşıma)00006619859
AKSARAYTemizlik Görevlisi00006619905
AKSARAYElektrikçi (Genel)00006619929
AKSARAYÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006619961
AKSARAYKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006619992
AKSARAYBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621154
AKSARAYİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621081
AKSARAYBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621505
AKSARAYMarangoz00006621707
AKSARAYIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623235
BAYBURTElektrikçi (Genel)00006619978
BAYBURTŞoför (Yolcu Taşıma)00006620051
BAYBURTTemizlik Görevlisi00006619991
BAYBURTÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620146
BAYBURTKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620163
BAYBURTBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621312
BAYBURTİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621236
BAYBURTBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621554
BAYBURTIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623370
KARAMANElektrikçi (Genel)00006620195
KARAMANTemizlik Görevlisi00006620301
KARAMANŞoför (Yolcu Taşıma)00006620450
KARAMANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620799
KARAMANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621335
KARAMANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621662
KARAMANİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621774
KARAMANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621920
KARAMANMarangoz00006622175
KARAMANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623593
KIRIKKALEElektrikçi (Genel)00006620315
KIRIKKALETemizlik Görevlisi00006620316
KIRIKKALEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620514
KIRIKKALEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620805
KIRIKKALEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621344
KIRIKKALEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621691
KIRIKKALEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621928
KIRIKKALEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621949
KIRIKKALEMarangoz00006622181
KIRIKKALEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623894
BATMANElektrikçi (Genel)00006620010
BATMANTemizlik Görevlisi00006619986
BATMANŞoför (Yolcu Taşıma)00006620101
BATMANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620138
BATMANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620211
BATMANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621224
BATMANİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621233
BATMANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621548
BATMANMarangoz00006621756
BATMANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623362
ŞIRNAKTemizlik Görevlisi00006620517
ŞIRNAKElektrikçi (Genel)00006620470
ŞIRNAKŞoför (Yolcu Taşıma)00006620584
ŞIRNAKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621011
ŞIRNAKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621680
ŞIRNAKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622187
ŞIRNAKİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622040
ŞIRNAKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622061
ŞIRNAKMarangoz00006622297
ŞIRNAKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624207
BARTINElektrikçi (Genel)00006619969
BARTINTemizlik Görevlisi00006620022
BARTINŞoför (Yolcu Taşıma)00006619995
BARTINÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620134
BARTINKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620156
BARTINBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621220
BARTINİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621230
BARTINBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621545
BARTINMarangoz00006621670
BARTINIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623352
ARDAHANŞoför (Yolcu Taşıma)00006619972
ARDAHANElektrikçi (Genel)00006619891
ARDAHANTemizlik Görevlisi00006619998
ARDAHANÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620061
ARDAHANKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620116
ARDAHANBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621082
ARDAHANİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621300
ARDAHANBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621520
ARDAHANIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623293
IĞDIRTemizlik Görevlisi00006620229
IĞDIRElektrikçi (Genel)00006620172
IĞDIRŞoför (Yolcu Taşıma)00006620404
IĞDIRÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620468
IĞDIRKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621315
IĞDIRBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621626
IĞDIRİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621658
IĞDIRBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621796
IĞDIRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623687
YALOVAElektrikçi (Genel)00006620608
YALOVATemizlik Görevlisi00006620535
YALOVAŞoför (Yolcu Taşıma)00006620589
YALOVAÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006621153
YALOVAKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621905
YALOVAİnşaat Boyacısı/Boyacı00006622071
YALOVABilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006622311
YALOVABiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622216
YALOVAMarangoz00006622526
YALOVAIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624165
KARABÜKElektrikçi (Genel)00006620191
KARABÜKTemizlik Görevlisi00006620249
KARABÜKŞoför (Yolcu Taşıma)00006620381
KARABÜKÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620730
KARABÜKKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621330
KARABÜKBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621657
KARABÜKİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621767
KARABÜKBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621916
KARABÜKMarangoz00006622167
KARABÜKIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623587
KİLİSElektrikçi (Genel)00006620279
KİLİSTemizlik Görevlisi00006620293
KİLİSŞoför (Yolcu Taşıma)00006620617
KİLİSÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620756
KİLİSKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621293
KİLİSBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621814
KİLİSİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621944
KİLİSBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621964
KİLİSIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624062
OSMANİYEElektrikçi (Genel)00006620369
OSMANİYETemizlik Görevlisi00006620448
OSMANİYEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620565
OSMANİYEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620917
OSMANİYEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006621728
OSMANİYEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621996
OSMANİYEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621999
OSMANİYEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006622141
OSMANİYEMarangoz00006622354
OSMANİYEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006624092
DÜZCEElektrikçi (Genel)00006620127
DÜZCETemizlik Görevlisi00006620135
DÜZCEŞoför (Yolcu Taşıma)00006620225
DÜZCEÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)00006620328
DÜZCEKlinik Destek Elemanı (Hastane)00006620443
DÜZCEBilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı00006621432
DÜZCEİnşaat Boyacısı/Boyacı00006621613
DÜZCEBiyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı00006621730
DÜZCEMarangoz00006621867
DÜZCEIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00006623610

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşi Alımı İŞKUR

İŞKUR üzerinden başvuru Yapmak İçin Tıklayınız.  

İŞKUR kullanıcı bilgileriniz
veya e-devlet şifreniz ile İŞKUR  sitesine girdikten sonra; İş İlanları sekmesine tıklayınız. ve Başvuru Yapabilirsiniz.  

 

Sağlık Bakanlığı10 bin Sürekli İşçi Alımı KURA SONUÇLARI 

Kura sonuçları burdan bakabilirsiniz  https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden kuru sonuçlarına bakabilirsiniz.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 4

  1. Ugur safak says:

    Ben soforum

  2. Mustafa doğruöz says:

    Ben şoförlük işini yaparım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*