Reklam

Sağlık Bakanlığı Yeniden Açıktan Atama Kurası

2022 YILI 2. DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLANINI DUYURDU.

Reklam

Sağlık Bakanlığı Yeniden Açıktan Atama Kurası,  Noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır. 04 Kasım 2022 Cuma
08 Kasım 2022 Salı (saat 18:00’e kadar)

Sağlık Bakanlığı Yeniden Açıktan Atama Kurası İçin Şartlar Nelerdir? 

Sağlık Bakanlığı Yeniden Açıktan Atama Kurası

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi hükümleri gereğince; Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında ilan edilen unvanlarda 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu
görevlerinden ayrılmış olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi
sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar için
ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda
noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet
adresinde duyurulacaktır.

A-GENEL ESASLAR
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet
kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler
içinde yapılacaktır.

2) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

3) Adaylar PBS üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra kura takviminde
belirtilen tarihler arasında;
a) En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini (İlk göreve başlama
tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup
olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı
tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgileri içeren), (En son Sağlık Bakanlığında
çalışmakta iken görevinden ayrılanlar hizmet cetvelini eklemeyecektir. Ancak en son
Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünden ayrılanlar hizmet cetvelini ekleyecektir.) (Onaylı Hizmet Cetveli
olmayan adaylar için e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr internet adresi) üzerinden temin
edecekleri Hitap Hizmet Dökümü belgesini)
b) Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma/geçici mezuniyet belgesi
suretini,
başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

5) Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir. Başvuru yapacak olan
adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim
çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

Reklam

6) Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 09 Kasım 2022
Çarşamba – 25 Kasım 2022 Cuma saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda
kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu
kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

7) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat
yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve
neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

8) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş
kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

9) Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce 657 sayılı
Kanunun 4/A maddesine tabi veya 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa
tabi sağlık astsubayı olarak çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve
branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

10) Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan
5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı
Hakkındaki Kanun ile af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.

11) Kura sonucu yerleşenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacaklardır.

12) Yerleşenlerin atama işlemleri; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 11 inci maddesi ve 28/01/2022 tarihli ve 2022/28 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararının eki kararı gereğince Cumhurbaşkanlığından açıktan atama izinlerinin
alınmasından ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
çerçevesinde yapılacak olan arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra
neticelendirilecektir.

13) Kura sonucu yerleşenlerden ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların
atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

14) Kura sonucu yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya
başvuramayacaklardır.

15) 2022 yılında yapılan İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama kurasında yerleşenlerden
atama süreçleri devam edenlerin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

B- BAZI UNVAN VE BRANŞLARA AİT AÇIKLAMALAR
1) Sağlık Bakanlığı Yeniden Açıktan Atama Kurası Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru
(Ortopedi), Sağlık Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni, Protez/Ortez Teknisyeni,
Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşlarında
çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

2) Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri,
Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa
edenler başvuru yapabileceklerdir.

3) Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Diş/Diş Protezi) ile Diş Protez
Teknisyeni unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru (Diş protezi), Diş
Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık Teknikeri (Diş
Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve branşlarında
çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir. Atamaları istifa ettiği unvana göre
yapılacaktır.

4) Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi),
Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında
çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

Reklam

5) Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik
Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa
edenler başvuru yapabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

6) Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) ile Laborant
unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Laboratuvar), Sağlık Memuru (Tıbbi Laboratuvar),
Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar), Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Laboratuvar), Sağlık Teknikeri
(Laboratuvar), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar), ortaöğretim kurumlarının tıbbi
laboratuvar alanı – tıbbi laboratuvar teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi
laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans
programlarının birinden mezun olup Sağlık Memuru-Sağlık Teknikeri-Sağlık Teknisyeni
(Laboratuvar)/Laborant branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
yapabileceklerdir. Atamaları istifa ettiği unvana göre yapılacaktır.

7) Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire
unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü
mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar hemşire unvanına
müracaat edebileceklerdir.

8) Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni
unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru unvanı Toplum
Sağlığı branşına veya Hemşire unvanına, Hemşire unvanında görev yapmakta iken
görevinden ayrılanlar Hemşire veya Sağlık Memuru unvanı Toplum Sağlığı branşına
müracaat edebileceklerdir.

9) Diplomalarında branş bulunmayıp Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken istifa
edenler ilan edilen toplum sağlığı branşına müracaat edebilecek olup, atamaları Sağlık
Teknikeri (branşsız) olarak yapılacaktır.

10) Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar
müracaatlarını istifa ettiği tarihten önceki diplomalarında belirtilen branşa göre
yapacaklardır.

11) Sağlık Teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun “Sağlık
Memuru” unvanı branşında açılan kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta “Sağlık
Teknisyeni” olarak atanacaklardır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

12) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev
yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılanlar görevden ayrılma tarihinden önce
mezun oldukları diplomaya istinaden ilan edilen kadrolara müracaat edeceklerdir. Bu
diplomalara istinaden ihraz edilen unvan ve branşa atama yapılacak olup, kurs sertifikasına
istinaden herhangi bir unvan ve branşa atama yapılmayacaktır.

13) Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu “Sağlık Memuru” bölümü mezunları “Toplum
Sağlığı” branşına veya Hemşire unvanına müracaat edecek olup, atamaları başvuruda
bulundukları unvan ve branşa göre yapılacaktır.

C-MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEKLER
1)Sağlık Bakanlığı Yeniden Açıktan Atama Kurası  Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,
Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında hizmeti
olmayanlardan anılan Kanunun 4/B, mülga 4-C, 4/D ve 663 sayılı KHK/45-A maddelerine göre
çalışanlar, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli
Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunu kapsamında çalışanlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı
cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için
müracaatta bulunamayacak, başvurularını kesinleştirmiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.
2) Emekli olanlar ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97 nci
maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi
belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden
kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
4) Kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amacıyla yürürlüğe konulan Kanun
Hükmünde Kararnamelerle veya 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme
Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkil edilen
komisyon kararı ile kamu görevinden çıkarılanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

D- KURADA YERLEŞEN ADAYLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin
tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim
çerçevesinde belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim
edeceklerdir.
Atamaya Esas Olarak İstenen Belgeler
1) İlan metni A-GENEL ESASLAR 3. Maddeye göre sisteme yüklenen belgelerin aslı veya
noter tasdikli sureti.
2) Açıktan atama başvuru ve beyan formunun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş
hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya
bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek
üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair
sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir)
4) Adli sicil kaydı belgesini, (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul
edilecektir.)
5) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından
alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir)
Atamaya Esas Evrakların Gönderileceği Adres
T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800
Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00   

Sağlık Bakanlığı Yeniden Açıktan Atama Kurası

 Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*