Reklam

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman Yardımcısı Alımı

Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşu olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne 8 (sekiz) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır

Reklam

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman Yardımcısı Alımı  Başvurular, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü başlayıp 28 Aralık 2022 Çarşamba günü sona erecektir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman Yardımcısı Alımı

I- YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER
Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşu olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (İstanbul)
hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere
özel yarışma sınavı ile toplam 8 (sekiz) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.

II. BAŞVURU TARİHİ 

Başvurular, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü başlayıp 28 Aralık 2022 Çarşamba günü sona erecektir.
III- SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Sınav Tarihi: 06 / 02 / 2023 – 07 / 02 / 2023 tarihleri arası
b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9
Çankaya/ANKARA
Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Ayrıca adaylar, sınava
ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden
görüntüleyebilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf
ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

IV- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tabloda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının birinden mezun olmak,
c) Adayların, ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS) ekli tabloda (Ek-1) her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70
(yetmiş) puan almış olması,
d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
(01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olanlar),
şartları aranır.

Reklam

V- BAŞVURU ŞEKLİ
Adaylar başvurularını 19/12/2022 – 28/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı –
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak
gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VI- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
a) Sözlü sınava katılacak adayların, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ulaşarak
elektronik ortamda doldurduğu Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formunu ıslak imzalı ve fotoğraflı
bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir (Başvuru sırasında sisteme son 6 ay
içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân
verecek nitelikte vesikalık fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir).
b) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya
Bakanlıkça onaylı örneği.

Reklam

VII- SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ
Yarışma sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört)
katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda
son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.
Adayların başvurdukları alanda belirtilen KPSS puan türü/türlerinden yüksek olana göre sıralama
yapılacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında ( http://yhgm.saglik.gov.tr ) ve Kariyer Kapısı İşe Alım
Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara yazılı
tebligat yapılmayacaktır.

VIII- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ
Yarışma sınavı tek aşamalı olup sözlü sınav şeklinde olacaktır.

IX- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI
Sözlü sınavda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41 inci maddesinde sıralanan
aşağıdaki özellikler yönünden değerlendirilecektir:
a) Sınav konularına (Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi
konuları ile Bakanlığın görev alanına ilişkin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi (Sağlık Bakanlığı başlıklı Onüçüncü Bölüm), 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü başlıklı Kırkaltıncı Bölümü) ilişkin
bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

X- SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
Yarışma sınavına girenlerin nihaî başarı sıralaması, adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Bu
şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asıl aday ile alınacak uzman
yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.
Yarışma sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için
müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı sağlamaz.

Reklam

XI- SINAV SONUÇLARININ İLANI
Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden
(http://yhgm.saglik.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

XII – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren sınav sonuçlarına 5 (beş) gün içinde Bakanlığımız
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar 5 (beş) gün içinde
Yarışma Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

XIII- ATAMA İŞLEMLERİ
Yarışma sınavında başarılı olan adayların uzman yardımcılığı kadrolarına atama işlemleri, atamaya
ilişkin yayımlanacak ilanda belirtilen süre içerisinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğüne yapacakları yazılı başvuru üzerine anılan Genel Müdürlükçe gerçekleştirilecektir.
Yarışma sınavında başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle
atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek
ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav
sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.
Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya
atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.

XIV- İLETİŞİM BİLGİLERİ
T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA
Telefon: 0 (312) 585 17 78
Kamuoyuna ilanen duyurulur.  

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*