Reklam

Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İle Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Reklam

Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İle Personel Alımı, 2022 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası açıktan atama 2022 3. dönem, ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.   

2022 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ 

Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İle Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İle Personel Alımı için Genel Esaslar Nedir?  

e Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip,
tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamayerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında
kura ile yapılacaktır.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı
yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi
uygulanacaktır.

1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine
sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’
yapılacaktır
2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel
alımı’ yapılacaktır. 

A- GENEL ESASLAR 

1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet
adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet
kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde
yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Reklam

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların Nüfus ve

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi
başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

6) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme
için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile
yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere
genel kura ile yerleştirilecektir.
Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1.
Yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek
lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ için
başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için
tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler
2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’
kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2.
yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1)
adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel
kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan
münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır

.
7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 30 Eylül 2022
Cuma – 14 Ekim 2022 Cuma saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura
başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda
bulunamazlar.

Reklam

8) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte
tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve
neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

Reklam

9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda
olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların
başvuruları kabul edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

10) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama
tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

11) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının
ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

12) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

13) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.

14) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları
yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir.

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR 

1) Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İle Personel Alımı Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen
genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı
Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev
yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

Advertisement. Scroll to continue reading.

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti
Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak
çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet
Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 29 Eylül 2022 Perşembe
günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık
tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık
Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr
üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda
mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını
gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik
ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini
elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi
kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını
tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız
sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

C- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL
YERLERE BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK
BELGESİNE VE BELİRTİLEN ALANLARIN HERHANGİ BİRİNDE YÜKSEK LİSANS
VEYA DOKTORA PROGRAMINI TAMAMLADIKLARINA DAİR BELGEYE SAHİP
OLMALARI GEREKMEKTEDİR.
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İle Personel Alımı Bu adayların ayrıca;
1) Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,

2) Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul

edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi,

3) Analitik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Kimya, Farmakoloji,
Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Klinik
Eczacılık, Ruhsatlandırma alanlarının herhangi birinden yüksek lisans veya doktora programını
tamamladıklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri
gerekmektedir.

4) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu
madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri
dikkate alınarak kuraya alınacaktır.

 KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR 

1) Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İle Personel Alımı Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımayanlar,
3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,
5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde
belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
6) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin
Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış
olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
8) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim
durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna
göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal
uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş
tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul
edilmeyecektir.)

 ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER 

Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İle Personel Alımı Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların
atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri
ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak
şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya
olanların atamaları yapılmayacaktır)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden
imzalı dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış
olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde
çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında
sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine
dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800
Çankaya/ANKARA 

Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İle Personel Alımı İletişim: 0 (312) 585 10 00
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 218 30 00
DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
İSE ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM
EDECEKLERDİR.   

Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İle Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*