Reklam

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, Farklı Dallardan 20 Personel Alınacağı Duyuruldu.

Reklam

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
ÜST KURUL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, İçin Meslek Şartlar Nelerdir?   

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel

 

 

I – Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, GENEL BİLGİLER

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 20 adet kadroya
giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere
uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının;
a- Mezun olunan fakülte/bölüm, kontenjanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
puan türü aşağıdaki şekildedir.

 

Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının
müracaatları kabul edilmeyecektir.
b- Mezun olunan fakülte/bölüm itibariyle görev yapmak üzere tercih etmeleri gereken Üst
Kurul birimleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

 

II – Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, İçin SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları
taşımaları,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan
bölümlerinden mezun olmaları,
c) 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/1987 ve sonraki
tarihlerde doğanlar),
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yılında A
Grubu kadrolar için yapılan KPSS’den, başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan
almış olmaları,
d) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca,
Rusça ve Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2020, 2021 veya 2022
yılında sahip olmaları,
e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden öğrenim dalları
itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine göre en yüksek puanı alan
adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının
dört katına kadar aday arasına girmiş olmaları (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar
da sınava kabul edilecektir.),
f) Süresi içinde başvuru yapmış olmaları,
gerekmektedir.

 

Reklam

III – Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, İçin SINAVA BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, Başvurular 25 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayıp 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat
17.30’da sona erecektir.
Adaylar başvurularını, Üst Kurulun resmi internet adresinde (https://www.rtuk.gov.tr/) bulunan
başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından
elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru için, formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar
doğrultusunda; Sınav Başvuru Formundaki ilgili alanlar ile niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten
beklentilerini yazacakları özgeçmişlerini bilgisayar ortamında, açık ve eksiksiz dolduracaklardır.
Adaylardan başvuru sürecinde elektronik ortamda yapılan başvuru dışında, şahsen veya
posta yoluyla herhangi bir bilgi veya belge istenilmeyecektir.
Eksik veya usulüne uygun olarak yapılmayan veya 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat
17.30’a kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru
tarihi olarak, sınav başvuru formunun usulüne uygun olarak elektronik ortamda düzenlenme tarihi
esas alınacaktır.
Sınav başvuru formlarının incelenmesi sonucunda, formu tam olan ve puan sıralamasında
öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurul birimlerine göre en yüksek
puanı alan adaylar arasından alınacak Üst Kurul Uzman Yardımcısı sayısının dört katı aday
arasına girenler giriş sınavına çağrılacaklardır (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da
giriş sınavına çağrılır.).
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların ad-soyadları ve KPSS puanları ile sınavın
yapılacağı yere ve zamana ilişkin bilgileri sınav tarihinden en az bir hafta önce (https://www.rtuk.gov.tr/)
internet adresinde ilan edilecektir. Bunun dışında herhangi bir bildirim yapılmayacak ve ilanın
Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. Sınava
girme hakkı kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

IV – Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, İçin BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, Adaylardan, Üst Kurulun resmi internet sayfası (https://www.rtuk.gov.tr/) üzerinden elektronik
ortamda doldurulacak sınav başvuru formu dışında bir belge istenmeyecektir. Ancak, başvuru
formunda mezuniyet veya YDS bilgisi, sistem üzerinden gelmediği veya denkliği bulunduğu için
diğer seçeneğinden işlem yapan adayların sınav başvuru formunu doldururken mezuniyet
durumunu gösterir belge veya yabancı dil yeterliği bakımından YDS’ye denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu
bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın
beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın
bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

 

V- Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, İçin SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacaktır. Sözlü sınav, adayların;
a) Üst Kurulun mevzuatı ve faaliyet alanındaki düzenlemelere ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar,
giriş sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her
biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun
dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı
sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

 

 

VI – Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13
06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 01 Haziran 2022 tarihinde başlayacak, 03 Haziran 2022
tarihinde son bulacaktır. Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun
resmi internet sayfasında (https://www.rtuk.gov.tr/) ilan edilecektir,
Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır
bulunacaklardır.
Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında resmi makamlarca verilmiş
ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava
alınmayacaklardır.

 

VII – Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE ATAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, Adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden ortalama
yetmiş puan almaları şarttır. Nihai başarı puanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde
ellisi, sözlü sınav puanının yüzde otuz beşi ve yabancı dil puanının yüzde on beşi esas alınarak
belirlenecektir.
Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını
başarmış kabul edilecektir. Ayrıca, Sınav Komisyonu tarafından puan önceliğine göre yeterli
sayıda yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu
sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların
sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul
edileceklerdir.
Sonuçlar, Üst Kurulun resmi internet sayfasında (https://www.rtuk.gov.tr/) ilan edilecek olup,
Kişilere ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz
edebileceklerdir. İtirazlar beş iş günü içinde Giriş Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek
sonuçlandırılacak ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Giriş sınavında başarılı bulunan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen
belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde mezun olunan fakülte veya bölüme göre görev
yapmak üzere tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine atamaları yapılacaktır. Atamaları yapılan
adayların, atamaya yetkili amirin takdir yetkisi saklı kalmak kaydıyla, atandıkları birimde
çalışmaları esastır.
Müracaat etmeyen, süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden
adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama
yapılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi
bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir şekilde hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, bunlar
hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacak olup, bu şekilde yanıltıcı beyanda bulunanlardan, kamu görevlisi
olanların durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilecektir.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*