Reklam

Pamukkale Üniversitesine 110 Personel Alımı

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü maddesinin B fıkrasına göre personel alımı

Reklam

Pamukkale Üniversitesine 110 personel Alımı 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav
yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

 Pamukkale Üniversitesine 110 personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

   Hemşire Personel Alımı Yapılacaktır.   

Pamukkale Üniversitesine 110 personel Alımı

 

 Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

Röntgen Teknisyen Personel Alımı Yapılacaktır.  

 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Sağlık Teknikeri Personel Alımı Yapılacaktır.   

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil
Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Reklam

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak

Diğer Sağlık Personeli Alımı Yapılacaktır.   

Diyaliz ön lisans programından mezun olmak

Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak

Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü lisans mezunu olmak

Laborant Personeli Alımı Yapılacaktır.  

 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Teknisyen Personeli Alımı Yapılacaktır.   

Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personeli Alımı  (Erkek)  

Pamukkale Üniversitesine 110 personel Alımı

 Yapılacaktır  Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve
Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.(İlçelerde
istihdam edilecektir.)

Destek Personeli Alımı Yapılacaktır (Erkek) (Kadın)

Pamukkale Üniversitesine 110 personel Alımı

Reklam

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.   (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde istihdam edilecektir.)

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde istihdam edilecektir.

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (Merkez Kampüsünde istihdam edilecektir.)

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (İlçelerde istihdam edilecektir.

Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri
Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak. (Merkez
kampüsü veya ihtiyaç olması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.)

Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Sağlığı Alanı veya Veteriner Sağlık Dalından
veya Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı veya Veteriner Sağlık Dalından
mezun olmak.

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (Merkez Kampüsünde istihdam edilecektir.)

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru yapamaz.
** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları
arasında bulunan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans
diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup
diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ  ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya
da fazla olmamak (İlan tarihinden itibaren olmak kaydıyla tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir).
3- 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’ uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
4- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
5- Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması (Başvuru
sırasında sisteme yüklenecektir).

Advertisement. Scroll to continue reading.

DESTEK PERSONELİ  ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
3- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
4- Temizlik, bahçe, ağaç, çim bakım, eşya ve evrak taşıma gibi hizmetleri yerine getirmek.
GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi
birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet
sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme
yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime
geçilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Pamukkale Üniversitesine 110 personel Alımı İçin  BELGELER NELERDİR? 

1- Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü adayca sistemden
seçilecek olup tüm sorumluluk adaya aittir. YÖKSİS veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması halinde aday mezun olduğu
okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.
2- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve
yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
3- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar
başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma,
yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen şartlara ilan tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları gerekmektedir

4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanına Başvuracaklarda Aranan Özel Şartlar”
belirtilen evrakları sisteme yükleyeceklerdir.
5- Avukat unvanına başvuran adaylar “avukatlık ruhsatını” sisteme yükleyeceklerdir.
6- Adaylar biyometrik fotoğraflarını JPEG formatında sisteme yükleyeceklerdir.

Pamukkale Üniversitesine 110 personel Alımı İçinBAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

Başvurular Üniversitemizin https://www.pau.edu.tr/ adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen
belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. Adaylar ilan
edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
Başvuru Tarihi:
Başvuru Başlangıç : 12.01.2022 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 26.01.2022 (Mesai Bitimi) 

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Web Sitemizin  İçinde Benzer Personel Alımı İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*