Reklam

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma PAÜ Hastaneleri ek hizmet binasına 81 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı, Duyuruldu Sağlık personeli Alımı, kamu üniversitesine 81 personel Alımı Açıklandı. Başvuru Başlangıç : 22.04.2022 (Mesai Başlangıcı) Başvuru Bitiş : 09.05.2022 (Mesai Bitimi) 

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Hemşire Alımı, Röntgen Teknisyeni Alımı, Eczacı Alımı, Sağlık Teknikeri Alımı, Diğer Sağlık
Personeli Alımı, Tekniker Alımı, Teknisyen Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Alımı, Destek Personel Alımı, Büro Personeli Alımı, Fizyoterapist Alımı, Sosyal Çalışmacı Alımı, Yapılacaktır.

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı

2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav
yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire ” unvanına başvuru
yapamaz.
** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı
aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan eczacılar için KPSS
şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde
adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük
sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu
takdirde mezuniyet tarihi önce olan, yine eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya hak
verilecektir. Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü ile aday
belirlenecektir.) ile alınacaktır.
***ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ve Elektronik Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) birbirine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA
ARANAN ÖZEL ŞARTLAR: 

Reklam

1-Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı, İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden
son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak (İlan tarihi itibariyle Aile
Hekimliklerinden alınacak boy ve kiloyu gösterir sağlık raporu. Üniversitemizin wep adresindeki
ilanımızda matbu belge yayımlanacak olup bu belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir).
3- 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10′ uncu
maddesinde yer alan şartları taşımak.
4- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak

5- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması (Başvuru sırasında sisteme yüklenecektir).

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) UNVANINA BAŞVURACAKLARDA
ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1- Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı, İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Temizlik, bahçe bakımı ve kurumun verdiği ve benzeri diğer görevleri yapmak ve bu
görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
3- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı, GENEL ŞARTLAR 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler
başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı, 2020 yılı KPSS (B) grubu [(KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)] sınav sonuç belgesine
sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6′ ncı maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe
alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet
sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv
araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile
iletişime geçilecektir

ÇEVRİM İÇİ BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1- Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen
pozisyonda istenen mezuniyet türü adayca sistemden seçilecek olup tüm sorumluluk adaya aittir.
YÖKSİS veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması halinde aday
mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.

2- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
3- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak
başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar başvurularını başvuru süresince güncelleme
yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle
başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen şartlara ilan tarihi yayımlandığı
tarihten önce sahip olmaları gerekmektedir.
4- Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar “Koruma ve Güvenlik
Görevlisi Unvanına Başvuracaklarda Aranan Özel Şartlar” belirtilen evrakları sisteme
yükleyeceklerdir.
5- Yabancı dil şartı istenilen unvanlarda, geçerlilik süresi aranmayacak olup barkotlu sınav
sonuç belgesi sisteme yükleyeceklerdir.
6- Fizyoterapist unvanına başvuran adaylar çalıştığı süreleri gösterir belge ile barkotlu
SGK Hizmet Dökümünü sisteme yükleyeceklerdir.
7- Yüksek lisans istenen Fizyoterapist unvanına başvuran adaylar yüksek lisans
mezuniyetlerini gösteren e-Devlet çıktısı veya diplomasını sisteme yükleyeceklerdir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

Başvurular Üniversitemizin https://www.pau.edu.tr/  adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır.
Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya
sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya
eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları
geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona
başvuru yapamayacaktır.
Başvuru Tarihi:
Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Başlangıç : 22.04.2022 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 09.05.2022 (Mesai Bitimi) 

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*