Reklam

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam 8 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Devlet Üniversitesine personel Alımı,   toplam 8 sözleşmeli personel alınacaktır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı

1- Büro Personeli Alımı, Ön lisans 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik,
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İnsan
Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS
(P93) puan türünden en az (70) puan almış olmak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı, Ortaöğretim

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Lise veya dengi okuldan mezun olmak.
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSS
(P94) puan türünden en az (60) puan almış olmak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
– Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
– Askerliğini yapmış olmak.
– Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. Sağlık problemi
bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma
durumunda istenecektir.) 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

I- GENEL ŞARTLAR 

Advertisement. Scroll to continue reading.

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Türk vatandaşı olmak.
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa
karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm
olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut
ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil)
şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
9. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
10.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, ilgili
durumu karşılayanlar, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Reklam
Reklam

B-BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.
3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı, 2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.
4. Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu belge) (Erkek adaylar)
5. SGK Tüm Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden barkodlu belge)
“SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi” sekmesi üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil Bilgileri) barkodlu belge
oluşturulacaktır.
6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden barkodlu belge)
e-devlet üzerinden “Adli Sicil Sorgulama Formu” sekmesi ile adli sicil kaydı temini için, uygulanacak işlem adımları aşağıdaki belirtildiği şekilde olmalıdır.
-Kurum Türü : Resmi
-Belgenin Neden Verileceği : Devlet Memuriyeti
-Belgenin Nereye Verileceği : Orta Doğu Teknik Üniversitesi

7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için:
-Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Kadın ve Erkek adaylar)

*** Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
*** Başvuruda bulunacak adayların yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla
ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv
Müdürlüğümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular işleme
konulmayacaktır.
*** Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 22/04/2022 Cuma günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü– Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara

Advertisement. Scroll to continue reading.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı, *Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
*Yerleştirme işlemi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 KPSS
(B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi, 29/04/2022 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Kontenjan sayısının 3 katı kadar yedek belirlenecektir. İlanda, atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ve belge teslim şekli ile süresi
hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş
sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
*Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
*Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan
vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan
herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip
olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye
alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

*Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı, İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan
herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip
olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye
alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
***Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı, İlanen duyurulur.
Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-210 3436 – 0312-210 2126 – 0312-210 3460 – 0312-210 3438

 

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*