Reklam

Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı Yapacağını Duyurdu. Farklı Mesleklerden 17 Personel Alınıyor.

Reklam

Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı, Yapılacaktır. Kamu Üniversitesine personel alımı Yapılacağı duyuruldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ? 

Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemize bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde
istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle
sözleşmeli personel alınacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı

1-) Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı, Diğer Sağlık Personeli (Odyometri) Hakkında Nitelikler

 • KPSSP93 
 • -Yükseköğretim kurumlarının Odyometri
  bölümü ön lisans programından mezun olmak

2-) Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı, Laborant Hakkında Nitelikler 

 • KPSSP93
 • -Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar
  Teknikerliği bölümü ön lisans programından
  mezun olmak

3-) Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Hakkında Nitelikler 

 • KPSSP93
 • -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS
  P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış
  olmak.
  -Yükseköğretim kurumlarının Özel Güvenlik ve
  Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
  Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve
  Koruma ön lisans programlarının birinden ya da
  en az herhangi bir ön lisans programından
  mezun olmak.
  -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını
  doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak.
  -Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
  dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
  kimlik kartına sahip olmak.
  -10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
  Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer
  alan şartları taşımak.
  -Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
  -Askerliğini yapmış olmak
  -Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve
  akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
  -170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun
  cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında
  farkın 15 den fazla 13 den az olmaması (Örn;
  boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla
  70+15=85 ve en az 70-13=57 kg olmalıdır).
  Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu durumu
  sağlık kurulu raporuyla belgelendireceklerdir.

 

4-) Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı, Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Hakkında Nitelikler

 • KPSSP94
 • 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS
  P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış
  olmak.
  -Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi)
  mezun olmak.
  -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını
  doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak.
  -Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre
  temizlik (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin
  yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden
  adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel
  durumunun olmaması gerekmektedir.

 

5-) Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı, Destek Personeli (Şoför) Hakkında Nitelikler 

 • KPSSP94
 • -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS
  P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış
  olmak.
  -Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından
  mezun olmak.
  -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını
  doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak.
  -Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak. (eski sürücü belgesi
  olarak E sınıfı)
  -Askerliğini yapmış olmak.
  -Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
  -Üniversitemizin tüm birimlerinde (ilçeler ve
  hastaneler dahil) şoförlük görevinin yanında
  evrak posta işleri, eşya taşıma, yükleme,
  teslimat vb. işlerde görevlendirilecektir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı, Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4-657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
5-Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)
6-Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.
7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden
istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Reklam

 

Reklam

Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı, Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde;
1- Başvuru Dilekçesi https://www.omu.edu.tr/tr adresinden temin edilecektir)
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi
4- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2020 KPSS)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
6- 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
*Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecektir
Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi
zorundadır.
** E-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler kabul edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 7 (yedi)
iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları
https://www.omu.edu.tr/tr  adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar
sonuçların https://www.omu.edu.tr/tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde İşe başlamaları
için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe
başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip
edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*