Reklam

Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 67 Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Alımı Açıklandı

Reklam

Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Alımı açıklandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine  (JSGA) Başvurular 25.02.2022 veya 28.03.2022 Tarihinde Başvuru Yapabilirsiniz .

Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Alımı Şartlar Nelerdir? 

Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Alımı

Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim,
Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen
kadrolara Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Alımı Yapılacaktır.

2. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün
açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,
c. Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
atamalarda ise çalışma alanındaki dilden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az seksen beş (85) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,
ç. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi
bir yabancı dil sınavından en az elli (50) puan veya uluslararası geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir
yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,
d. Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içerisinde ALES’ten ilanda belirtilen kadro için
ilgili alandan en az yetmiş (70) puan almış olmak,
e. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik
diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,
f. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak,
g. Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında en az iki (2) yıl
İngilizce dersi vermiş olmak,
h. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
3. MUAFİYET: Doktorasını tamamlamış olan adaylar, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında
çalışmakta olanlar ve yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz, ancak
bu muafiyetten yararlanarak ALES notu bildirmeyen adayların notu 70 puan olarak kabul edilir.

3-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün
açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,
c. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli (50) puan veya uluslararası geçerliliği ÖSYM tarafından kabul
edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,
ç. Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içerisinde ALES’ten ilanda belirtilen kadro için
ilgili alandan en az yetmiş (70) puan almış olmak,
d. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik
diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,
e. Araştırma Görevlisi kadroları için 01.01.2022 tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
f. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için tezli yüksek lisans, doktora veya sanata yeterlik
eğitimi öğrencisi olmak,
g. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

MUAFİYET: Doktorasını tamamlamış olan adaylar, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında
çalışmakta olanlar ve yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz, ancak
bu muafiyetten yararlanarak ALES notu bildirmeyen adayların notu 70 puan olarak kabul edilir

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. PROFESÖRLÜK BAŞVURU ŞARTLARI 

a. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
b. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün
açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,
c. Aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olanlar;
(1) Profesörlüğe yükseltilmek için;
(a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili
bilim alanında çalışmış olmak,
(b) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak
puanlama sistemine göre profesörlük için belirlenmiş üç yüz (300) puan ve üstünü almak,
(c) Kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı
bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak,
(2) 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı
ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan, (1)’inci maddesindeki şartları yerine getirmiş
bulunanlar (bunların doçentlikteki hizmet süreleri, unvanı yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar),
(3) 2547 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılması
Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilenler,
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Reklam

4. DOÇENTLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

a. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
b. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün
açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,
c. 2547 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulca açılacak doçentlik
sınavında başarı göstererek atanacağı alanda ilgili doçentlik unvanını almış bulunmak veya bu kanunun 27’nci
maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak,
ç. Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama
sistemine göre doçentlik için belirlenmiş iki yüz (200) puan ve üstünü almak,
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
e. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli beş (55)
puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı
dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

5. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün
açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,
c. Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,
ç. Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine
göre doktor öğretim üyesi için belirlenmiş yüz (100) puan ve üstünü almak,
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
e. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından elli beş (55) puan veya
uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

Reklam

6. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ NERESİDİR? 

a. Profesörlük kadrolarına başvuran adayların;
(1) Başvurdukları anabilim dalını belirten fotoğraflı dilekçe ile ekinde (Fotoğraf yapıştırılıp gerekli
yerler imzalanacak şekilde);
(2) Özgeçmişi (JSGA formatında),
(3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
(4) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
(5) Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora/doçentlik/profesörlük veya uzmanlık
belgeleri (her biri noter veya kurum onaylı veya e devlet çıktısı),
(6) Adli sicil belgesi https://www.turkiye.gov.tr/ . internet adresinden veya e devletten alınabilir.)
(7) 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (fotoğraf yapıştırılarak, sayfa sonuna mavi
kalemle imza atılarak tek sayfa olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurulacak),
(8) JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği, ( Bilimsel çalışma ve yayınlar, puan tablosu ve
özgeçmiş CD’e konacaktır.)
(9) 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),
(10) Varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),
(11) Yayın listesi (ÜAK formatında),
(12) Bilimsel çalışma ve yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar, puan tablosu ve özgeçmişini
kapsayacak şekilde) kapsayan altı (6) CD hazırlayarak;

Advertisement. Scroll to continue reading.

b. Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların
(1) Başvurdukları anabilim dalını belirten fotoğraflı dilekçe ile ekinde (Fotoğraf yapıştırılıp gerekli
yerler imzalanacak şekilde);
(2) Özgeçmişi (JSGA formatında),
(3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
(4) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
(5) Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora/doçentlik veya uzmanlık belgeleri (her biri
noter veya kurum onaylı veya e devlet çıktısı),
(6) YDS/YÖKDİL Sonuç Belgesi,
(7) Adli sicil belgesi https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden veya e devletten alınabilir.)

(8) 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (fotoğraf yapıştırılarak, sayfa sonuna mavi
kalemle imza atılarak tek sayfa olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurulacak),
(9) JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği ( Bilimsel çalışma ve yayınlar, puan tablosu ve
özgeçmiş CD’e konacaktır.),
(10) 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),
(11) Varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),
(12) Yayın listesi (ÜAK formatında),
(13) Bilimsel çalışma ve yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar, puan tablosu ve özgeçmişini
kapsayacak şekilde) kapsayan dört (4) CD hazırlayarak;
Yukarıda belirtilen belge ve dosyaları (mavi kapaklı dosya içerisinde) hazırlayarak bu ilanın yayımlandığı
tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube
Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla (PTT ile) başvurmaları gerekmektedir.
6. Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır.
https://www.turkiye.gov.tr/jandarma-ve-sahil-guvenlik-akademisi
7. Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecek olup başvuru dilekçesinde başvuru kodunu yazacaktır.
8. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans, lisansüstü, doktora diplomalarının veya
öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanması şarttır.
10. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Alımı İçin BAŞVURU ADRESİ NERESİDİR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara
Tel:0(312) 464 61 06/01
İlan Başlangıç Tarihi : 25 Şubat 2022
Son Başvuru Tarihi : 28 Mart 2022    

Reklam

Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Alımı İçin Başvuru kılavuzları Aşağıdadır.

16 ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN BAŞVURU KILAVUZU

10 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURU KILAVUZU 

41 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURU KILAVUZU 

 

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*