Reklam

ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (24) sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı, ODTÜ Üniversitesi 24 sözleşmeli personel alınacaktır.  

ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı Ön lisans – Büro Personeli
ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı  Ortaöğretim Erkek Koruma ve Güvenlik Güvenlisi
ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı Ön Lisans Erkek Tekniker
ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı Ortaöğretim Kadın : 2 Kişi Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) Erkek : 9 Kişi
ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı Ortaöğretim Erkek Destek Personeli (Basit Bakım + Temizlik Hizmetleri Alımı Yapılacaktır. 

ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı

ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

I- ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):
1.Türk vatandaşı olmak.
2.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
4.Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş) olmamak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adayların askerliğini yapmış olması
gerekmektedir.
5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a.Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
b.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c.Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
6.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemek.
7.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak.
8.Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı
çalışmasına engel durumu bulunmamak.
9. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
*Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, ilgili
durumu karşılayanlar, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış
olmaları gerekmektedir.

ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

**ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro
adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
1.Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet’ten alınan ve doğrulama kodu
bulunan mezuniyet belgesi.
3.2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) puan türünden birini içeren, üzerinde
doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.
4.Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) (Erkek adaylar)
5.SGK Tüm Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden barkodlu belge)
“SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi” sekmesi üzerinden tüm hizmet
bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil Bilgileri) barkodlu belge oluşturulacaktır. Destek
Hizmetleri-Basit Bakım pozisyonuna başvuranlar için Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesine
sahip başvuru adayı, ilgili belgeyi ibraz edecektir

6.Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden barkodlu belge)
7.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için
-Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı
*** Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru
yapabilecektir.
ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı *** Başvuruda bulunacak adayların, Resmî Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak
Üniversitemiz http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçenin doldurulması ve
yukarıdaki belgelerin tamamlanması suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden,
posta ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan
başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv
Müdürlüğümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden
sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.
*** Başvurular,http://pdb.metu.edu.tr/tr/duyuru/657-sayili-kanunun-4b-sozlesmeli-personel-pozisyonunda-alim-ilani-0  bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup
30/09/2022 Cuma günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.
Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü–
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
*Yerleştirme işlemi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla
ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 KPSS (B) grubu ilgili puan türü
sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi, 07/10/2022 tarihi mesai
bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısının 5 katı kadar
yedek belirlenecektir. İlanda, atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ve
belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim
etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan
edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
*Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
*Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde
görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar
arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler
ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem
yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İlanen duyurulur.
Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-210 3436 – 0312-210 3437 – 0312-210 2126
– 0312-210 3460 – 0312-210 3438  

Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*