Reklam

Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 25 Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı, 2 yirmibeş adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı İçin Meslek Dalları ve Şartları Nelerdir? 

Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı

Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı

A- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 01, 02, 03, 04, 05, 06 ve 07 nolu gruplara
başvuracak adaylar için; ilgili lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun
olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)’ndan
KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
c) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 08, 09, 10 ve 11 nolu gruplara başvuracak
adaylar için; iki yıllık meslek yüksekokullarının tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olmak
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının
birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSÖn Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
ç) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 12, 13 ve 14 nolu gruplara başvuracak
adaylar için; mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun
olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
d) Mühendis ve Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; İngilizce dilinden geçerliliği
bulunan YDS’den en az 60 (altmış) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği
ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,
e) Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

a) Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı Başvurular 12/09/2022 tarihinde başlayıp 21/09/2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
b) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma
Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını
kullanarak gerçekleştireceklerdir.
c) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ç) Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup için
başvurabileceklerdir. Birden fazla grup için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

C- ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMASI
a) Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı  Süresi içinde başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben KPSS
puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Puan
sıralamasına göre tüm gruplar için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday Kurumun
internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca adaylar
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecektir.
Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Ç- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:
a) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonu için;
1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel konulara
ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 30 (otuz)’dir.
2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 30 (otuz)’dur.
3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)’dur.

Reklam

4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10
(on)’dur.
5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.
b) Mühendis, Avukat, Tekniker ve Teknisyen pozisyonu için;
1) Alan bilgisi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren
temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)’dir.
2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)’dur.
3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)’dur.
4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10
(on)’dur.
5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.

D- SÖZLÜ SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
a) Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli
pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport dışında,
zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi kabul
edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava
giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olması, adayın güncel bir
fotoğrafının ve T.C. Kimlik Numarasının bulunması, pasaportun süresinin geçerli olması zorunludur.
Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları
ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
b) Adaylar, sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve
aygıtlar ile alınmayacaktır.
c) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
ç) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler, sözlü sınavda istenecek belgeler ve
tebligatlar Kurumun internet sitesinden ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacaktır.
d) Sözlü sınav ile ilgili olarak Sınav Komisyonu puanlandırması dışında herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmayacaktır.

E- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
a) Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı Giriş sınavı, yalnız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav, 3 – 7 Ekim 2022 tarihleri
arasında “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar
Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA” adresindeki Kurum Hizmet Binasında yapılacaktır.
b) Giriş sınavında başarılı sayılmak için, başarı puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü
sınavda Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların
aritmetik ortalaması başarı puanıdır.
c) Giriş sınavı sonucu;
1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle her bir grup için ilan edilen
pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir. Sınav Komisyonu tarafından asıl aday sayısının yarısı
kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden
altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı yüksek olan,
bunun eşit olması halinde başvuruya esas öğrenim durumu dikkate alınmak üzere mezuniyet tarihi önce
olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

F- KAZANANLARIN İLANI, İTİRAZ VE SÖZLEŞME İMZALANMASI
a) Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı,  Giriş sınavını asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde
(www.tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. İlan tebligat yerine
geçecektir, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
b) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü
içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 30 (otuz) gün
içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
c) Giriş sınavında başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte
Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat
etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgeler, personel işlerinden sorumlu birim
tarafından incelenecektir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için 10 (on)
iş günü ek süre verilecektir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden
istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmayacaktır.

İletişim Bilgileri:
Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı, Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla
temin edilebilir.
Telefon Numaraları:
(0 312) 295 87 82
(0 312) 295 87 83
Kurum İnternet Sitesi Adresi: http://www.tenmak.gov.tr
Kurum Adresi: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal
Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192,
06510 Çankaya/ANKARA
İlanen duyurulur.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Nükleer Maden Araştırma Personel Alımı , Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*