Reklam

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

 

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı, Yapılacaktır. 22.08.2022-26.08.2022 tarihleri
arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. günlük brüt 237,27 TL ödenecektir.

Nükleer Düzenleme Kurumunda görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi uyarınca
istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 adet
temizlik görevlisi alınacaktır.

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

I-GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. (26.08.2004 ve öncesi
doğumlu olmak.)
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak.
5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden
ihraç edilmemiş olmak.
7. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına
sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını
belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek
başına bir hak teşkil etmeyecektir.
9. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Reklam

II-ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
1. “Radyasyondan Korunma ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm Cihazı Eğitimi” sertifika
programına katılmış ve son başvuru tarihi (26.08.2022 ve öncesi) itibariyle söz konusu
programa ilişkin onaylı belge sahibi olmak.
2. Son başvuru tarihi (26.08.2022 ve öncesi) itibariyle onaylı “Hijyen Eğitimi” belgesine
sahip olmak. 3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

III-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22.08.2022-26.08.2022 tarihleri
arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

IV-BELGE TESLİMİ

Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuran adaylar özel şartlarda yer alan belgeler ile Ek-1 de yer
alan formu doldurarak 22.08.2022 tarihinden itibaren 29.08.2022 tarihi mesai saati (18.00)
bitimine kadar Nükleer Düzenleme Kurumu (Devlet Mahallesi 85. Cadde No:5
Çankaya/ANKARA) adresine bizzat teslim edecektir. Posta vb. yollarla gönderilecek evraklar
kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde özel şartlarda yer alan belgeler ile Ek-1 de yer alan
formu teslim etmeyenler veya eksik evrak teslim edenler İŞKUR’a başvurmuş olsalar dahi kur’a
çekimine dâhil edilmeyeceklerdir.

Reklam

V-KUR’A KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde başvuru şartlarını taşıyan adaylar
arasından, 12.09.2022 tarihinde saat 11.00’de Nükleer Düzenleme Kurumu 6 ncı katta noter
huzurunda kur’a çekimi yapılacak olup, adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kur’a
çekimine katılamayacaklardır. Kur’a çekimi Nükleer Düzenleme Kurumu Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı tarafından www.ndk.org.tr adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kur’a
çekilişi kur’anın gerçekleştirildiği gün ve saatte video ile kayıt altına alınacaktır. Kur’a ile
başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı (60) asıl ve aynı sayıda (60) yedek
aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Nükleer Düzenleme Kurumu resmi internet sitesinde
ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı,

VI-KUR’A SONUCUNA GÖRE ASİL VE YEDEK OLARAK İLAN EDİLEN
ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1. Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı, EK-1 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar
için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-1 beyan formunun 1 adet hazırlanması,
daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve
imzalanması gerekmektedir.)
2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti.
(Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir.) Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı,

VII-SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılacak inceleme neticesinde kur’a çekimi
sonucunda belirlenen asıl adaylardan şartları taşımayanların yerine yedek adaylardan kur’a
sırasına göre şartları taşıyan adaylar eklenerek açık iş sayısının 4 (dört) katı aday belirlenmek
suretiyle sözlü sınava katılacaklara ilişkin nihai liste oluşturulacaktır.
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste, sözlü sınav yeri ve tarihi sınavı yapacak
Nükleer Düzenleme Kurumu resmî internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden,
yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim
düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas
alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar genel görünüş,
genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında 50 puan, hizmet alanına ilişkin mesleki
bilgi ve becerileri alanında 50 puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden
değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için
kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az altmış (60) puan alınması
gerekmektedir.
Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas
alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde
mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı
sıralaması belirlenecektir.
Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl
ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Nükleer Düzenleme
Kurumu resmî internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı,

VIII-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı, Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde sınavı
yapan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar on
gün içinde incelenir ve nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası,
adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz
ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı,

IX-GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı, Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlamaları
gerekmektedir.
Atanma hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları
yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir
mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri
feshedilecektir.
Ataması yapılan pozisyon için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi, Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek
olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar
için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama
yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya
boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam
yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır. Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı,

X-ÜCRET

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı, Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatıldığı yıl için günlük ücret;
İstihdam edilecek işçilere 2022 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük
normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük brüt
237,27 TL ödenecektir.
Duyurulur. Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ek Beyan Formu

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 Sürekli İşçi Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*