Reklam

Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı

Nizip Belediye Başkanlığı Zabıta Alımı Yapılacağı Açıklandı. Detaylar Haberimizde.

Reklam

Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, Yapılacaktır.

Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, Nizip Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam
edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi,
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara
açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı,

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Nizip Belediye Başkanlığı Zabıta Alımı, Nizip Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a. Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Nizip Belediye Başkanlığı Zabıta Alımı, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş olmak,
e .Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f. Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve
bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c. Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde
en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Reklam

 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru esnasında; Adaylar, http://www.nizip.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda
doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya
başvuru yapabileceklerdir.)
b. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış
barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
d. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
e. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik
edilecektir),
i. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
08/08/2022 tarihinden 12/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan belgeler ile
birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Nizip Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mimar Sinan Mah. Niğbolu Sokak No:20 27700 Nizip/GAZİANTEP
adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri
uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 19/08/2022 tarihinde belediyemiz
www.nizip.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
d. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava
girişte ibraz edilecektir.(Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres
bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)
e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f. Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve uygulamalı sınavlar
05.09.2022-09.09.2022 tarihleri arasında Nizip Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu Sokak No:20
27700 Nizip/GAZİANTEP adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve
uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; Zabıta memuru kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme; Sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak
sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde ilan edilir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday
sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde
ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde
yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye
yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

 

Reklam
Reklam

Nizip Belediye Başkanlığına Zabıta Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*