Reklam

Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına 13 Personel Alımı Duyuruldu

Reklam

Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı, ilanı Duyuruldu.

Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı, Destek Personeli, (Temizlik Görevlisi) Büro
Personeli Alımı, yapılacaktır.     

 

 

 

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı

Reklam

 

Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı

Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı

Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı, TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
1 – Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma
odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri,
pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
2 – Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
3 – Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak,
kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile
temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
4 – Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve
kurulması işlerini yapmak,
5 – Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama
işlemlerini yürütmek,
6 – Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
7 – Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
8 – Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve
işlemleri yürütmek,
9 – Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen
göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını
sağlamak.
Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak

Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı, GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b)
fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
4- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
5- Adayların ilgili 2020 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir.
6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm
başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv
araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
10- Başvuran adaylar Üniversitenin ihtiyaç bulunan birimlerinde görevlendirilecektir.
11- İş tecrübesi ve sertifika / belge şartı bulunan unvanlar için başvuru yapan adayların başvurularının
değerlendirilmeye alınabilmesi için http://personelilan.mgu.edu.tr ilan adresinden yapılan başvurusu sırasında
“Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu
SGK Hizmet Dökümünü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
12- 2020 KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, lise düzeyi için
KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına
uygun olması gerekmektedir.
13- İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların, ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması
gerekmektedir ve yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca, Milli Eğitim Bakanlığı’nca Onaylı veya
Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurs sonucu alınan eğitim sertifikası veya kurs bitirme
belgesine sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER  

Tüm başvurular
e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
1-Başvurular Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ( http://www.mgu.edu.tr) web adresinde bulunan başvuru
formunu eksiksiz doldurularak ‘’https://personelilan.mgu.edu.tr” internet adresi üzerinden e devlet şifresi ile başvurular
alınacaktır.
2-Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her
iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen
belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim
edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
7- Fotoğraflı Başvuru dilekçesine https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi internet adresinden
ulaşılabilir.
8- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından kurum ve
meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
9- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan
belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
10- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak
sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim
edileceği yer ve zaman, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi internet sayfasında
(https://mgu.edu.tr adresinden yayımlanacaktır.
2- Her unvan için asıl aday sayısının kaç katına kadar yedek aday belirleneceğine Üniversite tarafından oluşturulan
Kurul ve Komisyonlar tarafından karar verilecek olup asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan,
feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun
da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına
ilişkin bilgilere https://www.mgu.edu.tr ve http://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilecektir.
3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar
Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.
Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik
evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye
alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
9- Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde
sözleşme imzalanacaktır.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen
tayin hakkı bulunmamaktadır.
Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı, Bilgi İçin:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres: Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Cadde Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/ Çankaya/ ANKARA
Tel: 0312 486 15 75 veya 0312 486 16 45 e-mail: [email protected]

Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı, İlan Başlama Tarihi : 27.05.2022
Son Başvuru Tarihi : 10.06.2022
Başvuru Yeri : Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı  

 

Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*