Reklam

Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Reklam

Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, 25 İtfaiye Eri , Zabıta Memuru Alımı, Yapılacağı Açıklandı. 

Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru
kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 Türk Vatandaşı olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim
şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak,
 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin  https://www.mugla.bel.tr/  internet adresinden
temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya
başvuru yapabileceklerdir.)
 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış
barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Reklam

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin  https://www.mugla.bel.tr/  internet adresinden
temin edilecektir. 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı 25.10.2022-27.10.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile
birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat
Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat
ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
 Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Reklam

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
1-Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan
için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
2-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
3-Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip 04.11.2022 tarihinde belediyemizin web sayfası www.mugla.bel.tr
adresinde ilan edilecektir.
4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava
girişte ibraz edilecektir.
5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat
adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
7- Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 21.11.2022 – 25.11.2022
tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Fuat
Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat
09.00’da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
 Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
2. Uygulamalı sınav;
Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi
ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
 İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.
7) SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı
bölümün ün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün
%60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz ( www.mugla.bel.tr )
internet adresinde ilan edilir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl
aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet
adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini
alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları
tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

Muğla Büyükşehir İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı ,Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*