Reklam

Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı

Muğla Belediyesine 124 İtfaiye Personeli Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Detaylar Haberimizde.

Reklam

Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı,   Yapılacaktır.   Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;  28-29 Temmuz 2022 ile 01-02 Ağustos 2022 tarihlerinde

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 124  itfaiye eri alınacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

 

Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş itfaiye eri kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Muğla Belediyesine Büyükşehir İtfaiye Eri Alımı İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 Türk Vatandaşı olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Muğla Belediyesine Büyükşehir İtfaiye Eri Alımı, İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve
bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
Muğla Belediyesine Büyükşehir İtfaiye Eri Alımı, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,

Reklam

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı,  Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.mugla.bel.tr internet adresinden
temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 Hangi kadroya başvuracağına dair başvuru dilekçesi, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca
onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca
tasdik edilebilir),
Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı, Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı, Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı, KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, (1 Adet)
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 Adet)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı,  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
 28-29 Temmuz 2022 ile 01-02 Ağustos 2022 tarihlerinde mesai saatleri içinde, yukarıda
sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere
Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi
Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait
başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
 Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

1-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
2-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
3-Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip 09.08.2022 tarihinde belediyemizin web sayfası www.mugla.bel.tr
adresinde ilan edilecektir.
4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesini” Belediyemizin resmi internet
sayfasından www.mugla.bel.tr temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı, Sözlü ve uygulamalı sınav 15.08.2022 – 16.09.2022 (30 Ağustos 2022, 7 Eylül 2022 ve 8
Eylül 2022 tarihlerinde sınav yapılmayacaktır.) tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA
adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Reklam

 

Reklam

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı, Sınav Konuları:
1. Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
2. Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı,  İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyenin internet adresinde https://www.mugla.bel.tr/
ilan edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin internet adresinden https://www.mugla.bel.tr/ ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı
tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı, Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde www.mugla.bel.tr ilanından
itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

İletişim

444 48 01

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Adres : Müştakbey Mahallesi Belediye Sokak No:6 48000 Muğla

E-posta:  [email protected]

KEP Adresi : [email protected]

Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*