Reklam

Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı

Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Yapılacaktır.

(17 Ağustos – 19 Ağustos) Arası Başvurular Olacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği” ve “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi,
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara
açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Alınak Memur Dalları

 • Tahsildar,
 • Memur,
 • Zabıta Memuru,

 

Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-) Tahsildar Hakkında Nitelikler

 • Kadın / Erkek
 • KPSS P3 En az 60 puan / KPSS P93 En az 60 puan
 • İktisat, İşletme, Maliye veya
  Kamu Yönetimi lisans
  programlarının birinden
  mezun olmak. En az (B)
  sınıfı sürücü belgesine sahip
  olmak.
 • Muhasebe, Bilgisayar
  Destekli Muhasebe,
  Bilgisayarlı Muhasebe ve
  Vergi Uygulamaları,
  Muhasebe ve Vergi
  Uygulamaları ön lisans
  programlarının birinden
  mezun olmak. En az (B)
  sınıfı sürücü belgesine sahip
  olmak.

2-) Memur, Hakkında Nitelikler

 • Kadın / Erkek
 • KPSS P3 En az 60 puan / KPSS P93 En az 60 puan
 • Yerel Yönetimler ön lisans
  programından mezun
  olmak. En az (B) sınıfı
  sürücü belgesi sahibi olmak.
 • Lisans düzeyinde eğitim
  veren İktisadi ve İdari
  Bilimler Fakültesi, İktisat
  Fakültesi, İşletme Fakültesi,
  Siyasal Bilgiler / Bilimler
  Fakültesi bölümlerinin
  birinden mezun olmak. En
  az (B) sınıfı sürücü belgesi
  sahibi olmak.
 • İnsan Kaynakları, Personel
  Yönetimi, İnsan Kaynakları
  Yönetimi, Yerel
  Yönetimler, Adalet Meslek
  Eğitimi, Adalet, Maliye ön
 • lisans programlarının
  birinden mezun olmak.

3-) Zabıta Memuru Hakkında Nitelikler

 • Kadın / Erkek
 • KPSS P3 En az 60 puan / KPSS P93 En az 60 puan
 • Lisans düzeyinde eğitim
  veren İktisadi ve İdari
  Bilimler Fakültesi, İktisat
  Fakültesi, İşletme Fakültesi,
  Siyasal Bilgiler / Bilimler
  Fakültesi bölümlerinin
  birinden veya lisans
  düzeyinde eğitim veren
  fakültelerin Halkla İlişkiler
  ve Tanıtım bölümünden
  mezun olmak. En az (B)
  sınıfı sürücü belgesi sahibi
  olmak.
 • Mahalli İdareler, Mahalli
  İdareler (Zabıta), Yerel
  Yönetimler, Adalet Meslek
  Eğitimi, Adalet veya Adalet
  Meslek Yüksek Okulu,
  Çevre Temizliği ve
  Denetimi, Güvenlik,
  Güvenlik Bilimleri,
  Güvenlik ve Koruma, Özel
  Güvenlik ve Koruma, Kamu
  Güvenlik ve Asayişinin
  Sağlanması, Halkla İlişkiler
  ve Tanıtım ön lisans
  programlarından birinden
  mezun olmak. En az (B)
  sınıfı sürücü belgesi sahibi
  olmak.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak
başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve alım yapılacak kadroların
karşısındaki puan türünden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak,
3. Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanununun 48 inci Maddesinin (A)
fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan
özel şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç
karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark
olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
4. Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Reklam

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.mugla.bel.tr resmi internet adresinden temin
edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
4 / 6
a) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak
barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya
iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine
kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce
tasdik edilecektir.)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurulmaları, istenilen diğer
belgeler ile birlikte 17.08.2022 – 19.08.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-16:30)
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Şeyh Mahallesi Kocamustafa Efendi Caddesi
No:5 Menteşe / MUĞLA adresindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası) şahsen veya
iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü sonrasında geçerli şartlara
sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir. (Geciken postalardan
belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine
yapabileceklerdir.
c) Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Dairesi Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını
yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a. Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak
5 / 6
her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları için sözlü sınava,
zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesine müteakip 26.08.2022 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel
ağ sayfasında (www.mugla.bel.tr) ilan edilecektir.
d) Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava
girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine www.mugla.bel.tr adresinden erişebilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir.
f) Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Memur alımı için; Sözlü Sınav yapılacak olup 21.09.2022 – 27.09.2022 tarihleri arasında Orhaniye
Mahallesi Zihni Derin Caddesi No: 45 Menteşe / MUĞLA adresindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür
Merkezinde gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, 28.09.2022 – 30.09.2022
tarihleri arasında Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye
Dairesi Başkanlığı adresinde gerçekleştirilecektir. Sözlü ve Uygulamalı sınav gün içerisinde bitirilemez ise
ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü Sınav Konuları;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
b) Uygulamalı sınav; Zabıta Memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına
ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam
puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik
6 / 6
ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan
sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin
internet adresinde ( www.mugla.bel.tr ) ilan edilecektir.

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav puanı
hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas
başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde
(www.mugla.bel.tr ) ilan edilecektir.
Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl
aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet
adresinden ( www.mugla.bel.tr ) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ( www.mugla.bel.tr ) ilanından
itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Muğla Büyükşehir Belediyesine 41 Memur Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*