Reklam

MSÜ Akademik Personel Alımı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolara 39Akademik Personel Alımı

Reklam

MSÜ Akademik Personel Alımı, “MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve
Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar geçerli olacaktır.  29 Eylül – 13 Ekim 2022 tarihleri arasında aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır.

MSÜ Akademik Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında
Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik
Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim
üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.
Başvurular profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim
görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/yüksekokul/enstitülere, Resmî Gazete’de ilan edilmesinden
itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bu adayların atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir.
İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve
Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar geçerli olacaktır.
Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde
yapılacaktır.
Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta
olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

1- Başvuru Şartları 

a. MSÜ Akademik Personel Alımı  Başvurular https://msu.edu.tr/   29 Eylül – 13 Ekim 2022 tarihleri arasında aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,
b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,
c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,
ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi
kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için ALES şartı aranmaz. Doktorasını tamamlamış adayların jüri değerlendirmesinde; adayın
son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.),
d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak,
e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)
tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,
f. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,
g. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,
ğ. Doçent unvanına sahip adaylar doçent ve profesör kadrosuna başvuru yapabilecektir.
h. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari
şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

2- Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı 

a. MSÜ Akademik Personel Alımı Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
b. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),
ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası
yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),
d. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
e. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),
f. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
g. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
ğ. Üç adet ıslak imzalı “güvenlik soruşturması” (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
h. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst
köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir),
ı. Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
i. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesindeki esaslar temel alınarak hazırlanan “Akademik
Değerlendirme Çizelgesi”,
j. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı,
k. Profesör ve doçent kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı veya e-Devlet sisteminden alınacaktır),
l. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar
Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya ve 6 adet USB belleğe yüklenmiş pdf formatında dijital dosya
olarak hazırlanacaktır. Fiziki dosyanın hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu
kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. Dosya kapsamında yer verilen d, e, f, g, ğ fıkralarındaki belgeler dijital dosyalara
konulmayacak sadece fiziksel dosyada yer alacaktır.

3- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı  

a. MSÜ Akademik Personel Alımı Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
b. Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),
ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası
yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır,
d. Son 5 (beş) yıla ait ALES belgesi,
e. Not Dökümü (Islak imzalı suret ya da doğrulama kodu bulunan belge kabul edilecektir. Not dökümü beyan edilmediği takdirde e-Devlet sistemi
üzerinden alınan yükseköğretim mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet notu ile başvuru yapılabilir.)
f. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
g. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),
ğ. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
h. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
ı. Üç adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
i. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri,
j. Başvuru dosyasında yer alan bilimsel yayınların dijital kopyalarının bulunduğu USB bellek,
k. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
l. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar
Başvuru dosyasının hazırlanmasında plastik mavi renkli telli dosya kullanılacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve dosya
kapağında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir.

MSÜ Akademik Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

MSÜ Akademik Personel Alımı

Reklam

MSÜ Akademik Personel Alımı

MSÜ Akademik Personel Alımı

MSÜ Akademik Personel Alımı

MSÜ Akademik Personel Alımı

Reklam

29 Eylül – 13 Ekim 2022 tarihleri arasında aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

1_Akademik kadro ilan çizelgesi için tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2_MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi için tıklayınız.

3_Özgeçmiş Formu için tıklayınız.

Reklam

4_Akademik Değerlendirme Çizelgesi Örneği için tıklayınız.

5_Uluslararası Alan İndeksi için tıklayınız.

6_Öğretim Üyesi dilekçe örneği için tıklayınız.

7_Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi dilekçe örneği için tıklayınız.

8_Başvuru Genel Değerlendirme Formu için tıklayınız.

9_Güvenlik Soruşturması Formu için tıklayınız. 

ÖNEMLİ HUSUSLAR

1.  Öğretim üyesi kadrolarına başvuru amacıyla hazırlanacak dosya kapsamında yer alan “Başvuru dilekçesi, adli sicil belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi fotokopisi, 3 adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu ile askerlik durum belgesi” sadece fiziki dosyada yer alacaktır.
2.  Güvenlik soruşturması formuna fotoğraf yapıştırılmayacak, fotoğraf dijital ortamda yüklenerek renkli çıktı alınarak, ıslak imzalı olacak şekilde dikey yönlü 3 suret hazırlanacaktır. Formun birden fazla sayfaya taşması durumunda önlü arkalı tek yaprak kağıda çıktı alınacaktır.
3.  Söz konusu alım faaliyeti kapsamında irtibat numaraları ve iletişim adresleri aşağıda yer almaktadır. Adayların bilgi almak istediklerinde kadronun bulunduğu okul/enstitü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

MSÜ Akademik Personel AlımıBaşvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*