Reklam

Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı

Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, Farklı Meslek Dallarından Toplamda 17 Personel Alınacağı Duyuruldu.

Reklam

Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski
Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak
Alınmasına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş
Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet
akdi ile “Sürekli İşçi” Alımı

 

Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?

Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Marangoz, Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü), alımı yapılacaktır.

Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı

Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı

 

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

A- Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, İçin GENEL ŞARTLAR

 1. Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
  Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
  hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
  3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
  düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
  casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

B- Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, İçin AÇIKLAMALAR

1. Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,
2. Askerlik ile ilişiği olmamak (Erkek adaylar için yapmış olmak, tecilli veya muaf
olmak),
3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
4. Her aday durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemek.
6. Alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş
akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
7. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
8. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan
edilecektir.
9. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı
tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
10. Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak
şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da
ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden
cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten
yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.
11. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111
sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri
Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri
sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede
yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.
12. Üniversitemiz birimlerinde temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, çevre
temizliği ve benzeri işleri yapacaktır.

Reklam

C- Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 18.04.2022
tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır.
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi
itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Ç- Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, NOTER KURA İŞLEMLERİ

Noter kura çekimi 28.04.2022 günü saat 10:00’da Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi
Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.
1. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından https://www.msgsu.edu.tr/
canli-yayin adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile
mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday
alınmayacaktır.
2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört)
katı oranında yedek aday belirlenecektir.
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe
yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

 

D- Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, BELGE TESLİMİ

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 09-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında
aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi
gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgâh (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
7. (2) Fotoğraf
8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik
Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)
9. Bakım Onarım Hizmetleri için MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık
veya kalfalık belgesi.

 

E-Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel
yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 17.05.2022 tarihlerinde Üniversitemiz Fındıklı
Yerleşkesi Senato Salonunda 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat
neticesinde sonuçlar 23.05.2022 tarihi mesai bitimine kadar https://msgsu.edu.tr/ internet sitesi
üzerinden duyurulacaktır.
Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.
Sözlü Mülakat Tarihi: 17.05.2022

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

F- Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

 1. Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, Atama hakkı kazanan ancak ise başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan
  anlaşılarak ise başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak
  suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
  2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal
  işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından
  kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  3. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı şartları yerine
  getirmelidir.
  4. Göreve başlamaya hak kazanan personelin, görevini yapmaya engel olacak vücut ve
  akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu
  raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
  5. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 23.05.2022 tarihi mesai
  bitimine kadar https://www.msgsu.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir
  tebligat yapılmayacaktır.

 

Mimar Sinan Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*