Reklam

Millî Savunma Üniversitesine 555 Personel Alımı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ

Reklam

Millî Savunma Üniversitesine 555 Personel Alımı Faklı meslek Dallarında 319 +236 toplam 555 personel alımı Yapılacağı Açıklandı. Başvurular, 02 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında

 

Millî Savunma Üniversitesine 555 Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

555 Personel Alımı İçin Tam Listeye Bakmak İçin Tıklayınız.

  

Millî Savunma Üniversitesine 236 Personel Alımı

Millî Savunma Üniversitesine 236 Personel Alımı 

Millî Savunma Üniversitesine 236 Personel Alımı Millî Savunma Üniversitesine 236 Personel Alımı Millî Savunma Üniversitesine 555 Personel Alımı

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

555 Personel Alımı İçin Tam Listeye Bakmak İçin Tıklayınız.

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
a) Millî Savunma Üniversitesine 236 Personel Alımı Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak
istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer
alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.
b) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
c) Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık veya Kalfalık Belgesi ile MEB Onaylı
Sertifikalarını “Diğer Bilgi/Belge Ekle” ekranından, uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen belgelerini ise “Sınav Bilgisi Ekle” ekranından sisteme
yüklemesi gerekmektedir.
ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik
belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan
adaylar diplomasını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girmesi/yüklemesi gerekmektedir.
d) Adaylar belgelerin tam ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü “belge görüntüle”
butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen
adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
e) Temin süreci ön başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik
soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
f) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
g) İlan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon
sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen
pozisyonun boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun
gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.
ğ) Bakanlık gerek gördüğü takdirde uygulama sınavı yapabilecek ve Başvuru Kılavuzunu
değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri
gerekmektedir.
h) Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Millî Savunma
Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.

Reklam
Reklam

2. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2)
bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
bulunmak.

3. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

a) Başvurular, 02 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr
adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön
başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b) Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru
ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih
Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini
tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol
edebilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ:
a) Millî Savunma Üniversitesine 555 Personel Alımı  Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri
https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Millî
Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru
yayımlanacaktır.
b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine veya cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile
bilgilendirme yapılacaktır.

5. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER:
Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak
beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde
kalacaktır.
a) Sınav çağrı belgesi,
b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya
noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu
onaylı denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,
ç) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Sürücü
Belgesi (Ehliyet), Uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
belgelerinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,
d) Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair askerlik durum belgesi (E-Devletten alınan belge
veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
e) Kamu Kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden
adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski
kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
f) Adli sicil belgesi (Verileceği kurum türünün resmi kurum olması zorunludur.) (E-devlet
üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

6. SINAV ŞEKLİ 

Millî Savunma Üniversitesine 555 Personel Alımı Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak
en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak olup sözlü sınava, atama yapılacak kadro
sayısının en fazla 10 (on) katına kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da
sözlü sınava çağrılacaktır.

7. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:
a) Millî Savunma Üniversitesine 236 Personel Alımı Sınav Komisyonu tarafından adaylar;
(1) Bilgi düzeyi,
(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(5) Genel yetenek ve genel kültürü,
(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek
suretiyle değerlendirilecektir.
b) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
c) Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR:
a) Millî Savunma Üniversitesine 555 Personel Alımı Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken
sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla
aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme
süresini tamamlamış olması gerekmektedir.
b) İlk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla sözleşmesini;
(1) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
(2) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu
kararının Ek-4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
(3) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber;
geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği
haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması
nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine
uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, durumlarını belgeleyerek bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan
yeniden istihdam edilebilirler.
c) Sağlık Raporu İşlemleri;
(1) Sözlü sınavda başarılı olan adayların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden
görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair aldıkları sağlık raporlarını
elden veya posta yolu ile Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire
Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
(2) Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde
(adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dâhil) Millî
Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan
raporlardan ve posta gecikmelerinden bakanlığımız sorumlu değildir.
ç) Aday Bilgilendirme işlemleri:
(1) Sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu
https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir
belge gönderilmeyecektir.
(2) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa mesaj çekilerek
ve bakanlığımız sosyal medya hesaplarında yayımlanarak yapılacaktır.
(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile
yapılacaktır. İletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir.
Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine veya cep telefonuna kısa
mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların
https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme
başvurularına işlem yapılmayacaktır.
d) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Millî Savunma Üniversitesine 236 Personel Alımı

Reklam

Millî Savunma Üniversitesine 555 Personel Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

,

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*