Reklam

Millî Savunma Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı

Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 (onbeş) Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır.

Reklam

Millî Savunma Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı alımı Genel İdari Hizmetler sınıfından 9’uncu dereceli 15 (onbeş) Müfettiş Yardımcısı alımı Yapılacağı Duyuruldu. Başvurular 21 Aralık 2022-05 Ocak 2023 (23.59’a kadar) tarihleri arasında

Millî Savunma Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı alımı İçin Şartlar Nelerdir?

Millî Savunma Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı alımı

1. GENEL HUSUSLAR
a. Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği”
hükümlerine göre Genel İdari Hizmetler sınıfından 9’uncu dereceli 15 (onbeş) Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır.
b. Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara) görev yapacaktır.
c. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
ç. Yabancı üniversitelerden mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme
yüklemesi gerekmektedir.
d. Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin adı, adresi ve işyerindeki unvanlarını ‘’Son İşyeri Bilgileri’’ sekmesinden gireceklerdir.
e. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
f. Bu duyuruda yer alan kurallar, duyurunun yayın tarihinden sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.
Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI  

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarının; Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Maliye, İktisat ve İşletme programlarının birinden mezun olmak,
c. Tablo-1’de bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
ç. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından
(KPSS), Tablo-1’de bulunan her bir kadro unvanı için belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,
d. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,
e. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

Reklam

3. BAŞVURU ŞEKLİ 

a. Çevrimiçi (online) başvurular, 21 Aralık 2022-05 Ocak 2023 (23.59’a kadar) tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden
yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap
verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak
ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan
sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup aday
ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.
c. Başvurusu kabul edilen adaylar ile yazılı sınav tarihi, saati ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
Ayrıca T.C. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
ç. Giriş sınavına başvuranlardan kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. SEÇİM AŞAMALARI
a. Yazılı sınav:
(1) Yazılı sınav 04 Şubat 2023 tarihinde, test usulünde Millî Savunma Üniversitesi tarafından Kara Harp Okulu Yerleşkesi/Ankara’da yapılacaktır.
(2) Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı atama yapılacak kadro sayısının 20 katını geçmemek üzere tespit edileceğinden 300 (üç yüz) kişi olacaktır.
Başvuruların incelenmesinden sonra yazılı sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenir. Son
sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılır.
(3) Yazılı sınav hukuk grubu (Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni
hukuk), iktisat grubu (Makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat, para, banka ve kredi), maliye grubu (Maliye teorisi ve maliye politikası, vergi teorisi ve
Türk vergi sistemi, kamu maliyesi) ve muhasebe grubu (Genel muhasebe, mali analiz ve teknikleri) sorularından oluşur. Yazılı sınav KPSS puan türlerine
göre, farklı ağırlıkta soru grupları oluşturularak iki farklı kitapçık şeklinde tanzim edilerek yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav
grubundan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 olması gereklidir. Sınav gruplarından
herhangi birinden 60 puandan aşağı not alan adayın diğer sınav gruplarına ilişkin sınav kâğıtları değerlendirilmez.
(4) Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adaylar sınava geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport)
göstermek suretiyle katılabileceklerdir.
(5) Adaylara sınavda kullanılmak üzere kırtasiye (kalem, silgi, kalemtıraş vb.) malzemesi verilmeyecek, adaylar bu malzemeleri yanında
getirecektir.
(6) İdarece sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde birden fazla aday tarafından ortak itiraz dilekçesi
verilmemesi kaydıyla, adaylar yazılı sınava ilişkin itirazlarını Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacaktır. İtirazlar ıslak imzalı dilekçe
ile elden bizzat yapılacak, belirtilen şekilde ve süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme konulmayacaktır.
b. Sözlü sınava gelirken adayların yanında getireceği belgeler:
(1) Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu, (https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden temin ederek bilgisayarda büyük harfle
doldurulacak, yazıcı vasıtasıyla çıktısı alınarak son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılacak ve imzalı olarak teslim edilecektir.)
(2) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun
olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
(3) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,
(4) Güvenlik Soruşturması Formu, (https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden temin ederek adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak
bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, aile bilgilerinin bir sonraki sayfaya taşması halinde arkalı önlü olacak şekilde çıktısı alınacaktır. Formun ön
yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacak ve imzalı olarak
diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir. (Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.)
(5) Sabıka kaydı,
(6) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan, (e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilen Askerlik durum belgesi ile birlikte)
(7) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti (1 Adet)
(8) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
c. Sözlü Sınav
(1) Yapılan yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ
niteliğinde yayımlanacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katını
geçmemek üzere, 60 (altmış) aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(2) Sözlü sınavda Sınav Kurulu tarafından adaylar;
(a) Bilgi düzeyi (hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bilgisine ilişkin bilgi düzeyi)
(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(c) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin müfettişlik mesleğine uygunluğu,
(ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(d) Genel yetenek ve genel kültürü,
(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (a) bendi için elli puan, (b-e)
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
(3) Sözlü sınavda başarılı olabilmek için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalamasının en az 70 olması
gerekir.
ç. Değerlendirme
(1) Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur.
(2) Adaylar giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sıralanarak, atama yapılacak kadro sayısı kadar en başarılı
adaylar asıl, asıl kazanan aday sayısını geçmemek üzere diğerleri yedek kazanan olarak belirlenir. Adayların başarı sırası belirlenirken giriş sınavı puanının
eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Millî Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarına ilişkin faaliyet takviminde ve yerinde değişiklik
yapılabilecektir. Değişiklik olması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
(2) Giriş sınavının tüm aşamalarında duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacağından, adaylara posta veya
diğer iletişim araçlarıyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ayrıca T.C. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında sınav sonuçlarının
açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler
hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.
(4) Sözlü sınav sonucunda atamaya hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ayrıca
adaylara yazılı olarak posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak
bildireceklerdir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.    

Reklam
Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*