Reklam

Milli Saraylar İdaresi Güvenlik Görevlisi Alımı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında özel şartları belirtilen 30 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Milli Saraylar İdaresi Güvenlik Görevlisi Alımı, 30 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözleşmeli personel sınav ile  alınacaktır. 09 Mart 2022 tarihinde saat:9.30’da başlayıp, 18 Mart 2022 tarihinde
saat:23.59’da sona erecektir.

Milli Saraylar İdaresi Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Milli Saraylar İdaresi Güvenlik Görevlisi Alımı, 30 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözleşmeli personel sınav ile  alınacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı, Diğer Şartlar 

Milli Saraylar İdaresi Güvenlik Görevlisi Alımı, 30 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözleşmeli personel sınav ile  alınacaktır.

Herhangi bir Lisans
bölümünden mezun olmak 

Lise ve dengi okul mezunu
olmak 

Reklam

1- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021
yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarında Lisans için KPSS P3, Ön
lisans için KPSS P93, Lise mezunları için
KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış)
puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler
şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri
Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen
sağlık şartlarına sahip olmak,
3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına
sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik
Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya
bu belgeler için ilgili kurumlara
başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak,
sözlü sınav sonucunda atanmaya hak
kazananlara ilişkin nihai liste ilan
edildikten itibaren evrak ibraz süresi
içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik
Kartını ibraz edemeyenlerin atama
işlemleri gerçekleştirilmeyecek,
ataması yapılanların atamaları iptal
edilecektir.)
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35
yaşını doldurmamış olmak. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR? 

A. Genel Şartlar:
2.1.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,
2.1.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve
(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2.1.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
2.1.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.1.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak.
2.1.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
olmak.
2.1.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
olmak.
2.1.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı
ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.1.9. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev
yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez

Reklam

B. Özel Şartlar
2.2.1. ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında
lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 ve lise mezunları için KPSS
P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2.2.2. 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu
maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde
belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
2.2.3. Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı
Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.
Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin duyuru yapıldıktan
itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz
edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları
iptal edilecektir.
(Not: Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı, Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikası veya
bunlar için başvuruda bulunulduğuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış
belgelerin tam ve okunaklı bir şekilde Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir.
Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı yükleyecek adayların kartlarının ön ve arka yüzlerinin
ikisini birden tam ve okunaklı olarak Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Aksi
takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir)

2.2.4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
2.2.5. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından daha önce aynı unvan için yapılan sözlü
sınava katılmaya hak kazanmamış olmak. (Aynı unvan için daha önce yapılan sözlü sınava
katılmaya hak kazanan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir)

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Milli Saraylar İdaresi Güvenlik Görevlisi Alımı için BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ 

3.1. Başvurular 09 Mart 2022 tarihinde saat:9.30’da başlayıp, 18 Mart 2022 tarihinde
saat:23.59’da sona erecektir.
3.2. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet
şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
3.3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla
yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
3.4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3.5. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından
otomatik olarak gelmektedir.
3.6. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf formatında başvuru sırasında
e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.
3.7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
3.8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.

Milli Saraylar İdaresi Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Verilecek Ücret Bilgisi Nedir? 

9. PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET:
SÖZLEŞME ÜCRETİ 5.923,24-TL
BRÜT TUTAR 7.824,46-TL
NET TUTAR 6.632,73-TL
*  Yukarıda belirtilen Sözleşmeli Personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretlere her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.
** Aile Yardımı ve Çocuk Yardımı parası hesaplamaya dâhil edilmemiştir.
*** Kıdem Yılı olarak 5 yıldan az olanlar dikkate alınmıştır.* SGK Prim Matrahı üzerinden BES kesintisi yapılmıştır.

8. DİĞER HUSUSLAR
8.1. Sözleşmeli personel alımı ve sınav ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kariyer
Kapısı üzerinden ve https://www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu
kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara
ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
8.2. İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem

BİLGİ İÇİN:
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişne zade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL Tel: 0 (212) 236 90 00
Kamuoyuna ilanen duyurulur

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Milli Saraylar İdaresi Güvenlik Görevlisi Alımı için, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*