Reklam

MGK Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Alımı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Genel İdare Hizmetlerine 10 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Reklam

MGK Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Alımı Kamuya Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacağı Açıklandı.

MGK Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

MGK Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Alımı

 

 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal
bulunan 6 ncı derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli
Güvenlik Kurulu Genel Seketerliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 10 adet Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.
Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, Giriş (Sözlü) sınavına çağrılacak
aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir

BAŞVURU ŞARTLARI

l- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları
taşımak,
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari
bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş 1urt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlardan mezun olmak,
3- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle  35 yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecekler ),
4- Ölçme. Seçme ve Yerleşirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 202l ve 2022
yıllarında yapıla Kamu Personel Seçme Sınavlardan  (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSPl6,
KPSSP2I, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi
birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla. müracaat edenlerin en yüksek puandan
başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman
Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar
da Giriş (Sözlü) sınavrna çağrı[ırlar),
5- Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliligi bulunan ve ÖSYM
Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin
belgeye sahip olmak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 GiRiŞ (sözlü SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE YERi 

l- Giriş (Sözlü) sınavı başvuruları l9 Aralık 2022 Pazartesi günü başlayıp 16 Ocak 2023
Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular Kurumun internet sitesinden
https://www.mgk.gov.tr/ ) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca
eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenmesi suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvan No:254 Posta Kodu:06530
Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.
2- Son başvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Genel Sekreterliğe intikal eden başvurular
kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN
DUYURULMASI, SINAV YERİ VE TARiHi

l -Başvuru formu ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucu ilanda belirtilen şartları
haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Giriş (Sözlü) sınavının yapılacağı yer
ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihinden en az 10 gün önce https://www.mgk.gov.tr/  intemet
sitesinde yayımlanacak ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği hizmet binası giriş
kapılarına da asılarak ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar https://www.mgk.gov.tr/  intemet sitesinde
yayımlanacak olan yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yaylarında fotoğraflı
ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile hazır bulunacaklardır.

Reklam
Reklam

SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN
İSTENİLEN  BELGELER 

1- Mezun olunan yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili
kurumunca onaylı örneği (Yurt dışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurt içindeki fakülte veya yüksek okullardan
mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
3- 3 adet vesikalık fotoğrafı
4- Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş (1 sayfayı geçmeyecek
şekilde),
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.mgk.gov.tr intemet sitesinden
temin edilecek),
6- Adli Sicil Kaydı belgesi (E-devlet sisteminden temin edilebilir),
Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla adayların yanlarında fotokopisini
getirdikleri belgeler Milli Güvenlik Kurulu Genel Seketerliği Personel Dairesi Başkanlığınca
tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartlan uymadığı halde
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAVI KONULARI VE DEĞERLENDiRME 

1 -Giriş (Sözlü) sınavı adayların;
a) Alan bilgisi ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev alanına giren temel
konulara ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konulu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve mühakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve  inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel küItürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan,
Q) ila (e) bentlerinde yazı[ı özelliklerin her biri için l0’ar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Giriş (Sözlü) sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.
2-Yedek aday belirlenmeyecek olup, Genel Sekreterlik, başarı aday sayısı ilan edilen
kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman
yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

O SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI

– Giriş (Sözlü) sınavından puan en yüksek adaydan başlanmak suretiyle iların da belirtilen
kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Adayların Giriş (Sözlü) sınav puanının eşit
olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
2- Giriş (Sözlü) sınavı sonuçları, www.mgk.gov.tr internet sitesinde ve Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta
Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası giriş kapıda ilan
edilecektir. Ayrıca Giriş (Sözlü) sınavında başarılı olan adaylara sınav sonucu yazılı olarak
bildirilecek ve atanmalar için gerekli olan belgeler istenecektir. Giriş (Sözlü) sınavında başarılı
olamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Giriş (Sözlü) sınavını kazananlar Milli Güvenlik Kurulu Genel Seketerliği Uzman
Yardımcılığı kadrolar  atamalar ve adaylık ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet
Memurlar Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR 

1- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin Giriş
(Sözlü) sınavı geçersiz sayılarak atamalar yapılmayacak, atamalar yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
2- Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili bilgi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Peısonel
Dairesi Başkanlığı, 0 (3l2) 289 65 09-10-11-13 numaralı telefonlardan alınabilir.
İlanen duyurulur. 

Reklam

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*