Reklam

Mersin Üniversitesine Personel Alımı

Mersin Üniversitesine 44 Personel Alımı Yapılacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizdedir.

Reklam

Mersin Üniversitesine Personel Alımı, Yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği
ve Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye
ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B)
fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 44 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Mersin Üniversitesine Personel Alımı, Yapılacak Meslek Dalları Nelerdir? 

 • Hemşire,
 • Eczacı,
 • Büro Personeli,
 • Sağlık Teknikeri,
 • çalışan,
 • Destek Personeli (Hasta Bakım Elemanı),
 • Destek Personeli,

Mersin Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

Mersin Üniversitesine Personel Alımı,

1-) Hemşire Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Lisans
 • Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik
  Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak.

 

2-) Eczacı Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Lisans
 • Yükseköğretim kurumlarının Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans
  programından mezun olmak.

3-) Büro Personeli Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Lisans
 • Yükseköğretim kurumlarının Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans
  programından mezun olmak.

4-) Sağlık Teknikeri Hakkında Nitelikler Nelerdir? 

 • Ön lisans
 • *Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans
  programlarının birinden mezun olmak.
  *Alanında çalışmış olmak ve belgelendirmek.
  *İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
  *İlk Yardım eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
  *En az 1 inci seviye (120 saat) işaret dili eğitimi almış olmak ve belgelendirmek
 • Yükseköğretim kurumlarının Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının
  birinden mezun olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden
  mezun olmak.
 • *Yükseköğretim kurumlarının Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane
  Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  *Alanında çalışmış olmak ve belgelendirmek.
  *İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
  *İlk Yardım eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
  *En az 1 inci seviye (120 saat) işaret dili eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
 • *Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından
  mezun olmak.
  *3. basamak sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
  *Pet-CT ve Gama Kamera cihazını kullanmış olmak ve belgelendirmek.
  *İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
  *GRP Sentez Modülü ve HPLC cihazları konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
 • *Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz önlisans programından mezun olmak.
  *En az beş yıl diyaliz teknikeri olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek.
  *İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
  *Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

 

5-) Laborant Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Ön lisans
 • Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
  veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

6-) Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Erkek) Hakkında Nitelikleri Nelerdir?

 • Ön lisans
 • *Yükseköğretim kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı
  ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
  *01/01/1992 ve sonrası doğumlu olmak.
  *İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  *Askerliğini yapmış olmak.

7-) Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Kadın) Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Ön lisans
 • *Yükseköğretim kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı
  önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  *01/01/1992 ve sonrası doğumlu olmak.
  *İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

😎 Destek Personeli (Erkek) Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Lise
 • *Temizlik hizmetlerinde istihdam edilecektir.
  *Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.
  *01/01/1992 ve sonrası doğumlu olmak.
  *İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  *Askerliğini yapmış olmak.

9-) Destek Personeli (Kadın) Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Lise
 • *Temizlik hizmetlerinde istihdam edilecektir.
  *Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.
  *01/01/1992 ve sonrası doğumlu olmak.
  *İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

*Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır.
Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacaktır.
Eczacı kadrosu için sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi 14/07/2022 tarihinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web
sayfasında yayınlanacak olup, sözlü sınav 18/07/2022 tarihinde Rektörlük Binası Senato Odasında yapılacaktır.

Reklam

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Mersin Üniversitesine Personel Alımı, Genel Şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. (Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı
ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Askerlikle ilgisi bulunmamak.

Mersin Üniversitesine Personel Alımı, Özel Şartlar:

1-Mersin Üniversitesine Personel Alımı, Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu
KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
6-Mersin Üniversitesine Personel Alımı, Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Mersin Üniversitesine Personel Alımı, Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Online başvurusunu tamamlayan
adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.
Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
Mersin Üniversitesine Personel Alımı, Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin yetkili amir tarafından kaşe ve ıslak imza
ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü
amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir. (SGK kayıtlarında ilana
konu unvanda çalışılıp çalışılmadığının belgelendirilmesi gerekmektedir. ) İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat
esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Mersin Üniversitesine Personel Alımı,İstenilen Belgeler:

1- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) (Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
2-Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Ön Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
3-2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi
4-Diploma Fotokopisi
5-Kimlik Fotokopisi
6-Özel Şart Belgesi (Varsa)
7-Fotoğraf (1 adet)
8-Askerlik Durum Belgesi

Not: Adaylardan istenilen ilave belgeler 04.07.2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde
Koordinasyon” konulu Başbakanlığın 2007/17 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu Genelgeye uygun olmayan
belgeler geçersiz sayılacaktır.

Başvuru işlemleri 23/06/2022 – 07/07/2022 (Mesai Bitimi-17:00) tarihleri arasında yapılabilecektir.

Reklam

 

Mersin Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Mersin Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak
kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5
(beş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi
önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Mersin Üniversitesine Personel Alımı, Asil olarak kazananların 5 (beş) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek
kazananlar sırası ile çağırılacak olup, web sayfamızdan yayımlanacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Reklam

Mersin Üniversitesine Personel Alımı, İletişim :

Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35028-35031)
NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

 

Çankaya Belediyesine Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*