Reklam

MEB Sözleşmeli Öğretmen Alımı Ataması Duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı 15.000 Öğretmen Alımı ve Ataması Yapacağını Duyurdu!

Reklam

MEB Sözleşmeli Öğretmen Alımı Ataması Duyuruldu Sözleşmeli Öğretmen Atama Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alımı Milli Eğitim Bakanlığına Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 4/B maddesi kapsamında, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar İle Başvuruya Esas
Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 14.961 sözleşmeli
öğretmen atama işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

Sözleşmeli  Öğretmenliğe Başvuru Atama Ne Zaman Olacaktır

MEB Sözleşmeli Öğretmen Alımı Ataması

(EYLÜL 2021)
Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Sözleşmeli Öğretmen
İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esasları hakkındaki 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.
 Başvurular Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi’nde belirlenen alanlar
sınırlılığında ve Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde alınacaktır.
 Adayların, sözlü sınava katılmak üzere yaptıkları başvurulara ilişkin kayıtları Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü saat 16.00
itibarıyla; eğitim kurumu tercihleri için yaptıkları başvurulara ilişkin kayıtları Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu
itibarıyla (Saat 23.59.59
)tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 Bakanlığımızca veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi için aday tarafından
sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.
 Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.
 Adaylar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle “Ek-5 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri” tablosunda yer alan
iletişim numaralarını kullanarak ilgili il millî eğitim müdürlüğüyle irtibata geçmelidirler.
 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere
ilişkin bilgiler, http://personel.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Personel Genel Müdürlüğünün
resmî internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır

MEB Sözleşmeli Öğretmen Alımı Ataması  Başvuru Yeri ve Şartları Nelerdir ?

MEB Sözleşmeli Öğretmen Alımı Ataması

Başvuru yapacak kişiler internet ortamında http://personel.meb.gov.tr/“  veya ilkatama.meb.gov.tr” üzerinden ön başvuru işlemlerini yapabileceklerdir.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.).
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına
göre atama yapılacak alana uygun olmak.
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla
tamamlamış olmak.
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.
6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için
puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış
olmak.
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak.
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak
ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri
feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini
tamamlamış olmak.
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı
Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak.
şartları aranacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Başvuru Takvimi ve Sınav Merkezleri

MEB Sözleşmeli Öğretmen Alımı Ataması

 

MEB Sözleşmeli Öğretmen Alımı Ataması

Reklam

MEB Sözleşmeli Öğretmen Alımı Ataması  Kontenjan Listesi

atama ögretmen

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

ögretmen atama alma

Atamalar
1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav
puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin
devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı
olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu
yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
H. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama
1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden
yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle
öğrenebilecektir.
2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda
gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta
adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat
yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması
durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında
aşağıdaki belgeler istenecektir:
3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas
(mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi,
felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji
bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına
dair belge v.b) belgelerin aslı,
(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru
formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup
uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha
alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere
saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel
Müdürlüğüne bildirilecektir.)
3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
3.4. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz
edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
3.5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu
olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
3.6. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge,
istenecektir.
4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte
atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde
bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve
başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve
başlatılmayacaktır.
personel.meb.gov.tr Sayfa 10
5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî
müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar
göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek
üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adlî sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka
sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel
Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında
Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
7. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini
yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak
sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında
tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire
Başkanlığından görüş istenilecektir.
8. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve
başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte
başvuruda bulunacaktır.
I. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve
başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama
hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.
2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak
üzere başvuruda bulunamayacaktır.
3. Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile
süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği
tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.
İ. Atama Süreci
1. Sözleşmeli öğretmenliğe atama süreci Ek-4 Takvim’e uygun olarak
gerçekleştirilecektir. Takvimde değişiklik olması halinde “personel.meb.gov.tr”
adresinden ilan edilecektir.

Personel Genel Müdürlüğü

64 İlde 15.000 öğretmen alımı tüm  detaylı listesini  bakmak için tıklayınız

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*