Reklam

MEB Sözleşmeli Destek Personeli Alımı

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen toplam 40 (kırk) adet boş pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

MEB Sözleşmeli Destek Personeli Alımı, Bakanlığımız Merkez Teşkilatı birimlerine 40 (kırk) adet sözleşmeli personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Başvurular 12/09/2022 – 16/09/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

MEB Sözleşmeli Destek Personeli Alımı, İçin Meslek Dalları Ve Şartları Nelerdir? 

MEB Sözleşmeli Destek Personeli Alımı

MEB Sözleşmeli Destek Personeli Alımı, İçin Ücret Taplosu 

MEB Sözleşmeli Destek Personel Alımı, İçin

 

A. BAŞVURU ŞARTLARI
1. MEB Sözleşmeli Destek Personeli Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Ön lisans mezunları için 2020 yılı
KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSSP94, puan türlerinin birinden en az 60 ve üzerinde
KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
5. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
9. Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

B. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

1.MEB Sözleşmeli Destek Personeli Alımı Başvurular e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 12/09/2022 – 16/09/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru
yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna
ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında
“Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
5. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen
belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

7. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının
tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1.MEB Sözleşmeli Destek Personeli Alımı  İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek adaylardan sırasıyla
atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Puan eşitliği hâlinde sırasıyla; diploma tarihi itibarıyla önce
mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde
bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır.
2. Atama sonuçları, 30.09.2022 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/, http://www.meb.gov.tr/ ve
http://personel.meb.gov.tr/ adreslerinden ilan edilecektir.
3. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı
sebepler hariç.) göreve başlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
4. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar
hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulacaktır.
6. Bakanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
7. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
8. MEB Sözleşmeli Destek Personeli Alımı Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/ ve http://personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak
tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Reklam

E. ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru sonuç belgesi,
2. 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,
3. Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,
4. Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge,
5. Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,
6. Sağlık kurulu raporu,
7. Sürücü belgesi (Şoför adayları için),
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

F. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon 0 312 413 56 82 – 0 312 413 17 62  

Reklam

MEB Sözleşmeli Destek Personeli Alımı   Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*