Reklam

MEB 450 Müfettiş Yardımcısı Alımı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI EĞİTİM 450 MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Reklam

MEB 450 Müfettiş Yardımcısı Alımı Millî Eğitim Bakanlığı 450 Müfettiş Yardımcısı Alımı Alımı Yapılacağı Açıklandı.  Başvuru Tarihleri    :  07 Şubat 2023 – 26 Şubat 2023

 

MEB 450 Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

MEB 450 Müfettiş Yardımcısı Alımı

Reklam

MEB 450 Müfettiş Yardımcısı Alımı

1.  GENEL ESASLAR

 • İl milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere, MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yarışma sınavı yoluyla ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapılacaktır.
 • Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamadan oluşacaktır.
 • Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav puanı 70 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 2 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü sınavda; sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
 • Yarışma sınav puanı; yazılı ve sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olan adayların, sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

 

2.  ATAMA YAPILACAK ALANLAR VE KADRO SAYILARI

 • 08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında 2021/428 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile 16.08.2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında 2022/417 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucuna göre toplam 450 eğitim müfettiş yardımcısı ataması yapılacaktır. Atama yapılacak alanlar ve kadro sayıları Tablo-2’de gösterilmiştir.
  • Sınavı kazanan adaylardan, müktesep kadro derecesi atanabilecekleri kadro derecesinin üstünde olanlar, ihdas edilen eğitim müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacaklardır.

   

  2.  BAŞVURU İŞLEMLERİ

  2.1.  Yazılı Sınava Katılacaklarda Aranacak Şartlar

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;

  • Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.1988 ve sonrasında doğanlar sınava başvurabileceklerdir.)
  • Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık öğretmen kadrolarında (eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında) görev yapıyor olmak,
  • Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmış olmak,

  şartları aranacaktır.

  • 8 yıllık sürenin hesabında; resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecektir.

  2.2.  Aday Başvuru İşlemleri

  • Sınava girecek adaylar; başvuru ücretini, katılacakları sınavın adını belirtmek suretiyle 07 Şubat 2023 – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası Ş.’nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatıracaklardır.

   

  • Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusunu yapmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler adaylara iade Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın yapılır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” adı altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.
  • Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
  • Başvurular, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Elektronik Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle 07 Şubat 2023 – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış C. kimlik numarasıyla yatırılması hâlinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 26 Şubat 2023 tarihinde saat 23.59.59’da sona erecektir.
  • Başvuru yapmayan adaylar, ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.
  • Elektronik başvuru formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerin, aday tarafından başvuru öncesinde MEBBİS’te yer alan modüller üzerinden kontrol edilmesi ve varsa eksik veya hatalı bilgilerin düzeltilmesi
  • MEBBİS’te yer alan aday bilgilerinin güncellenmesi, özlük dosyasındaki belgelere ve/veya aday tarafından ibraz edilecek resmi belgeye dayalı olarak yapılacaktır.
  • Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruya uygun olarak tamamlanmasından ve başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.
  • Sınav ücretini yatıran ve elektronik başvuru kaydını tamamlayan adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.
  • Sınava başvuran adaylar ilgili mevzuatta ve duyuruda yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Bakanlığın http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerindeki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Bu nedenle ilgililerin belirtilen internet adreslerini kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

   

  3.  EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI

  3.1.  Yazılı Sınav

  Sınav Giriş Belgesi

  • Adaylar, Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına ait fotoğraflı sınav giriş belgelerini 08 Mart 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden Adaylara ayrıca “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” gönderilmeyecektir.
  • Fotoğraflı sınav giriş belgesinde, adayın kimlik bilgileri ile sınavın yapılacağı bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen bina, salon ve sırada sınava

  Sınav Konuları

  • Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
  • Yazılı sınav sorularına esas teşkil edecek konular ve soru sayıları Tablo-3’te gösterilmiştir.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sınavın Uygulanması

 • Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mart 2023 Pazar günü saat 00’da Ankara’da merkezi sistemle tek oturum hâlinde yapılacak ve 120 dakika sürecektir. Sınavda 100 sorudan oluşan A-B soru kitapçıkları kullanılacaktır.
 • Adaylar sınava gelirken yanlarında, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. (Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu

T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.)

Reklam

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

 • Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.
 • Eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı, 20 Mart 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Sınavın Değerlendirilmesi

 • Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
 • Tam puan, virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır. Aday puanları, virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde açıklanacaktır.
 • Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
 • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, ilgili soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil
 • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak, geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

 • Yazılı sınav sonuçları 31 Mart 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilân
 • Sınav sonuçlarıyla ilgili MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacak, internet duyurusu geçerli sayılacaktır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 • Adaylar, sınav soruları ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını; MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri uyarınca sınav sorularının ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 takvim günü içerisinde C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine

T.C. kimlik numarası ile itiraz için gerekli ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapabileceklerdir. Adaylar belirlenen süre dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde incelenerek sonuçlandırılacaktır.

 • Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını; MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde; C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine T.C. kimlik numarası ile itiraz için gerekli ücreti yatırarak e-İtiraz

 

 

Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapabileceklerdir. Adaylar belirlenen süre dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılacaktır.

 • İtirazların değerlendirilmesinde, başvurunun e-İtiraz Modülüne giriş tarihi dikkate alınacaktır.
 • Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından cevaplanarak adaylara
 • Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr/ adreslerinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

1.1.  Sözlü Sınav

1.1.1.  Sınava Girmeye Hak Kazananlar

 • Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 2 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü sınava girecek olan adayların sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri 02 Mayıs 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilan

1.1.2.  Sınav Konuları

Sözlü sınavda adaylar;

 1. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 4. Genel yetenek ve genel kültürü,
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirileceklerdir.

1.1.3.  Sınavın Uygulanması

 • Sözlü sınav, Sınav Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Makam Oluru uyarınca oluşturulacak sözlü sınav komisyonlarınca yapılacaktır.
 • Adaylar sınava, üzerinde C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. (Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.)
 • Aday, geçici süreli sağlık sorunu yaşaması sebebiyle kendisi için belirlenen sözlü sınav gününde sınava katılamaması ve sözlü sınav için belirlenen tarihler içerisinde (08-18 Mayıs 2023) durumunu sağlık raporuyla belgelendirmesi koşuluyla, sınav takviminde belirtilen mazeret sözlü sınavı tarihleri (22-26 Mayıs 2023) arasında, ‘Sınav Kurulu’
 • Yarışma sınavı sonucunda eğitim müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazanan adaylar, yedek adaylar ve sıralamaya giremeyen adayların sınav sonuç bilgileri, 07 Temmuz 2023 tarihinde her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilân edilecektir.

 

2.  ATAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Eğitim müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazananların atamalarına ilişkin duyuru; eğitim müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, Personel Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığın internet sitesinde yapılacaktır. Yapılacak duyuruda; başvuru tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilecektir.

 

Reklam

3.  HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu duyuruda hüküm bulunmayan hallerde; MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği, ‘Sınav Kurulu’ tarafından alınan kararlar ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 23.11.2022 tarihli ve 2022-Pr.No:18 No.lu Protokolde yer verilen hükümler uygulanacaktır.

 

4.  İLETİŞİM

MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Adres: Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi MEB Beşevler Kampüsü D Blok (Ek Bina) 3. Kat Yenimahalle/ANKARA

Telefon: (0312) 413 41 22

İnternet Adresi: http://www.meb.gov.tr/ http://tkb.meb.gov.tr/

 

 

tarafından belirlenen bir günde sınava alınacaktır. Bu durumda ola

 Başvuru Tarihleri                             :  07 Şubat 2023 – 26 Şubat 2023

Yazılı Sınav Yeri, Tarihi ve Saati     : Ankara, 19 Mart 2023 (Pazar), saat:10.00

Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı        : 31 Mart 2023

Sınav Giriş Belgeleri                          : 08 Mart 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr/

internet adresinden alınabilecektir

Başvuru Kılavuzuna BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*