Reklam

Mardin Artuklu Üniversitesine Personel Alımı

Üniversitemizin Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

Mardin Artuklu Üniversitesine Personel Alımı, sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Mardin Artuklu Üniversitesine Personel Alımı İçin  Meslek Dalları Nelerdir?

Destek Personeli Temizlik, Destek Personeli Bahçıvan, Büro Personeli Alımı, Yapılacaktır.  

Mardin Artuklu Üniversitesine Personel Alımı

Mardin Artuklu Üniversitesine Personel Alımı, ARANAN ŞARTLAR

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.
1. 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f. 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
3. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

4. Destek Personeli (Temizlik) ve Destek Personeli (Bahçıvan) kadrosu için;
a. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı,
ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam
Reklam

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
2. İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
3. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama
yapılacaktır.
5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup
atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş
ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek
zorundadır.
8. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce
sahip olmak.
9. Destek personeli, Üniversitenin farklı yerleşkelerinde (ilçeleri dâhil) ihtiyaca binaen
görevlendirilecektir.
10.Destek personeli, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürüteceklerdir.
11.Destek personeli (temizlik), kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve
çalışma odaları ile ortak alanları süpürme ve paspas yapma, çevre düzenlemesi yapma, çim biçme,
çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama vb. işleri yürüteceklerdir.
12.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
13.Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
14.Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına
sahiptir.

 

Mardin Artuklu Üniversitesine Personel Alımı,BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru yapmak isteyen adayların; https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi
adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen
belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17.00)
kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir
Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla
ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Mardin Artuklu Üniversitesine Personel Alımı,İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

1. Başvuru Talep Formu (https://www.artuklu.edu.tr adresinden alınacaktır.)
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (E- devlet üzerinden alınan
kare kodlu belge kabul edilecektir.)
6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul
edilecektir.)
8. Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul
edilecektir.)
9. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi
veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı
olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu
belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen
pozisyonun uyumlu olması gerekir.
10. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

1. Atanmaya hak kazanan asıl ve yedekler adaylara ilişkin bilgiler Üniversitemizin
(https://www.artuklu.edu.tr) internet adresinden açıklanacaktır. İlan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. 2020 KPSS en yüksek puanlı adaylardan başlamak üzere yerleştirme işlemi yapılacak olup
pozisyon için belirtilen niteliklere sahip olan adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Yazılı sınav
veya sözlü mülakat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR;

Reklam

1 Ortaöğretim mezunu olup Hijyen Sertifikasına sahip olmak.
2 Ön lisans mezunu olup Salgın Döneminde Hijyen Kuralları, Etkili İletişim Teknikleri, Halkla İlişkiler
ve Organizasyon, İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
3 Ortaöğretim mezunu olup Bahçıvanlık Sertifikasına sahip olmak.
4 Lisans mezunu olup MEB onaylı Bireysel Gelişim ve Kültürel Farkındalık Eğitimi, Kurumsal İletişim
Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB onaylı Diksiyon, Yönetici Asistanı, Etkili İletişim Teknikleri
sertifikalarına sahip olmak.
5 Lisans mezunu olup Dijital Okuryazarlık Eğitimi, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi, Kurumsal İletişim
Geliştirme ve Uyum Eğitimi, İstatistiksel Süreç Kontrol, Bilgi ve Belge Yönetimi sertifikalarına sahip
olmak.
6 Lisans mezunu olup Ürün ve Hizmet Maliyeti Hesaplama Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve
Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi,
Muhasebede Veri Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak
ve Muhasebe alanında en az 2 (iki) yıl tecrübesi olmak.
7 Lisans mezunu olup Satın Alma İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Personel Bordro ve Özlük
İşleri Eğitimi, Bilgisayarda Doküman Hazırlama, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi
sertifikalarına sahip olmak.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

Mardin Artuklu Üniversitesine Personel Alımı, için BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

.TC. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Adres : Artuklu Yerleşkesi , Diyarbakır Yolu Artuklu / Mardin / TÜRKİYE
Tel : +90 482 213 4002
Fax : + 90 482 213 4004

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*