Reklam

MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU HAKKINDA TÜM BİLGİLER HABERİMİZDE MEVCUTTUR.

Reklam

MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU SINAV ŞARTLARI NELERDİR?  

MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, aşağıda belirtilen
tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları
yapılacaktır.
Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları,
serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet
sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.
2022/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 26-27 Kasım 2022
İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 1-30 Eylül 2022
Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 3-25 Ekim 2022
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle stajlarını
fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.
İlk kez sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön
başvurusunu yaptıktan sonra aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile kayıtlı olduğu SMMM
Odasına başvuru yapmaları gerekir.
MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU İlk kez sınava başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini dijital
ortamda “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden Odalarına gönderebilirler. Dijital ortamda
evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir.
– Dijital ortamda evrak yüklemek isteyen adaylar, Dijital Adım Mobil Uygulaması”
üzerinden evrak yüklenmesine ilişkin açıklamaları içeren “Dijital Adım Mobil Uygulaması
Kullanım Kılavuzu” ve “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Aday İşlemleri Videosu”na
http://www.tesmer.org.tr/post/1181 bağlantısı üzerinden erişebilirler.
Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS
üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.
Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen süreler içerisinde başvurularını yapmaları
gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sına vlarına girebilmek için;
1) MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal
bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim
Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun
olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,
2) MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU Stajını, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve
/ veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6. maddesinde staj
süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,
3) MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU Kanunun 4’ncü maddesindeki genel ve 5’nci maddesindeki özel şartları taşımaları
yanında 45’nci madde ve 48’nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu
maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI 

MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Sınavlarına katılacak adaylar, aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.
– Finansal Muhasebe,
– Finansal Tablolar ve Analizi,
– Maliyet Muhasebesi,
– Muhasebe Denetimi,
– Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
– Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve BAĞ-KUR Mevzuatı,
İdari Yargılama Hukuku),
– Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
– Sermaye Piyasası Mevzuatı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU Sınav Başvuru Formu (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
2) MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (50 mm x 60 mm)
3) Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı),
4) e-Mezun Belgesi veya Noter Onaylı Diploma, yabancı yükseköğretim kurumlarından
alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş denklik belgesi,
5) Serbest muhasebeci mali müşavir adaylarından, stajını tamamladığına dair belge,
6) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,
7) Yasa’nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri
bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,
8) Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınan
“Vergi Mükellefiyet Belgesi”
9) Emekli Sandığı veya BAĞ-KUR kaydı olmadığına dair, e-Devlet kapısı üzerinden
alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”
10) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren),
11) SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4. maddelere
ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden
alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını
gösterir belge,
12) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
Yasa’nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden
sayılanlardan 5, 6, 8 ve 9. sırada belirtilen belgeler istenmez,
Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 220,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak
adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.540,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.760,00 ₺
ödemeleri gerekir,
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda
belirtilen banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında
TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden de ödenebilir.
Banka Bilgileri;
– İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255
– Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav
Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 /
29093 Resmî Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı
olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara
girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak
öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusu yapabilirler.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 

MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru belgelerini, son başvuru
tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj
Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No: 19 Gölbaşı – Ankara” adresine
elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikmeler
dikkate alınmayacaktır). Sınava başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini
dijital ortamda “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden Odalarına gönderebilirler. Dijital
ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen genel
şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları
geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilecektir.
1) MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri
eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2) MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) internet sitelerinde
duyurulacaktır.
3) MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.
4) Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı,
Geçici Kimlik Belgesi, Süresi Geçerli Pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
7) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
8) Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
İlan Olunur.

Reklam

MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*