Reklam

Mali Müşavir Sınav İlanı

Serbest Muhasebe Mali Müşavir Sınavı Duyuruldu. Detaylar İlgili Haberimizdedir.

Reklam

Mali Müşavir Sınav İlanı, Duyuruldu. TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliğinden serbest muhasebe mali müşavir Sınavı Duyuruldu.

 Mali Müşavir Sınav İlanı, İçin Şartlar Nelerdir?

 Mali Müşavir Sınav İlanı

 Mali Müşavir Sınav İlanı, 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16
Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, aşağıda belirtilen
tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları
yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları,
serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet
sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

2022/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 16 –17 Temmuz 2022
İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 5 –31 Mayıs 2022
Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 1 – 20 Haziran 2022

 Mali Müşavir Sınav İlanı,  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle stajlarını
fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) gereklidir.
▪ İlk kez sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön
başvurusunu yaptıktan sonra aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile kayıtlı olduğu SMMM
Odasına başvuru yapmaları gerekir.
▪ Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS
üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.
Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen süreler içerisinde başvurularını yapmaları
gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

 Mali Müşavir Sınav İlanı,  SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Mali Müşavir Sınav İlanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;
1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal
bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim
Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun
olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,
2) Stajını, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve
/ veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden
sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,
3) Kanunun 4’ncü maddesindeki genel ve 5’nci maddesindeki özel şartları taşımaları
yanında 45’nci madde ve 48’nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu
maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 Mali Müşavir Sınav İlanı,  SINAV KONULARI

TÜRMOB Mali Müşavir Alımı, 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.
▪ Finansal Muhasebe,
▪ Finansal Tablolar ve Analizi,
▪ Maliyet Muhasebesi,
▪ Muhasebe Denetimi,
▪ Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
▪ Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve Bağ-Kur
Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
▪ Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
▪ Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

 Mali Müşavir Sınav İlanı, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Sınav Başvuru Formu (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
2) 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (50 mm x 60 mm)
3) Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı),
4) e-Mezun Belgesi veya Noter Onaylı Diploma, yabancı yükseköğretim kurumlarından
alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş denklik belgesi,
5) Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajını tamamladığına dair staj bitirme belgesi,
6) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,
7) Yasa’nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri
bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,
8) Vergi Mükellefiyet Belgesi (Vergi kaydı olmadığına dair belge, vergi dairesinden veya
internet vergi dairesinden alınabilir.)
9) Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan
“Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”,
10) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren),
11) SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4. maddelere
ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden
alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını
gösterir belge,
12) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
Yasa’nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden
sayılanlardan 5, 6, 8 ve 9. sırada belirtilen belgeler istenmez,
Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 220,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak
adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.540,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.760,00 ₺
ödemeleri gerekir,

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda
belirtilen banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında
TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden de ödenebilir.
Banka bilgileri;
▪ İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255
▪ Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav
Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 /
29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı
olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara
girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak
öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusu yapabilirler.

 

 Mali Müşavir Sınav İlanı,  BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Mali Müşavir Sınav İlanı, Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru belgelerini, son başvuru
tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj
Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No:19 Gölbaşı – Ankara” adresine
elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler
dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun’un 4.
maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları
sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış
işlemler iptal edilecektir.
2) Mali Müşavir Sınav İlanı,  Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri
eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
3) Mali Müşavir Sınav İlanı,  Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) internet sitelerinde
duyurulacaktır.
4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.
5) Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı,
Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
9) Mali Müşavir Sınav İlanı,  Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

 

 Mali Müşavir Sınav İlanı,   BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ   

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*