Reklam

Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı

Malatya Turgut Özal Üniversitesine sözleşmeli 4 personel alınacaktır.

Reklam

Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı, Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası
uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Büro Personeli Alımı, (Lisans) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Personel Alımı, Yapılacaktır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı  

1- Büro Personeli Alımı 

Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı,  Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim, Görsel
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Radyo
Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve İletişim,
Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
Gazetecilik, Reklamcılık, Sinema ve Televizyon,
Bölümü lisans programlarının birinden mezun
olmak.
b. İş yaşamında duygusal zeka, kurumsal iletişim
ve aidiyet kursu sertifikasına sahip olmak.
c. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını
doldurmamış olmak

Ek Madde 2/b(KPSSP3)(En az 60 puan almış olmak)

2- Koruma Güvenlik Görevlisi Personel Alımı  

a. Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı,  Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön
lisans programından mezun olmak
b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları
taşımak
c. Silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip olmak
d. 1.65 cm’ den kısa olmamak
e. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını
doldurmamış olmak.
f. İş Yaşamında duygusal zeka, kurumsal iletişim
ve aidiyet kursu sertifikasına sahip olmak
g. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya
engel durumu olmamak

Advertisement. Scroll to continue reading.

a. Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının
herhangi bir alanından mezun olmak
b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları
taşımak
c. Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik
sertifikasına sahip olmak
d. 1.65 cm’ den kısa olmamak.
e. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını
doldurmamış olmak
f. İş yaşamında duygusal zeka, kurumsal iletişim
ve aidiyet kursu sertifikasına sahip olmak
g. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya
engel durumu olmamak

Reklam

a. Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının
herhangi bir alanından mezun olmak
b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları
taşımak
c. Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik
sertifikasına sahip olmak
d. 1.65 cm’ den kısa olmamak.
e. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını
doldurmamış olmak
f. İş yaşamında duygusal zeka, kurumsal iletişim
ve aidiyet kursu sertifikasına sahip olmak
g. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya
engel durumu olmamak

Reklam

Ek Madde 2/b: Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Genel Şartlar 

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1)
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
e) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve
2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış
olmak
f) İlanın yayınladığı tarih itibariyle istenilen belgelere sahip olmak.
g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
h) İstenilen sertifikalar MEB, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri veya Mesleki
Yeterlilik Kurumu Onaylı olması gerekmektedir.
i) Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak,
j) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
k) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
l) Askerlik durumu itibariyle;
a. Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı, Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak
İlana başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15
gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurularını yapmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden
fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru için gerekli belgeler 

*4 Adet Fotoğraf,
*Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, ( https://ozal.edu.tr/ adresinden temin edilecektir)
*Özgeçmiş,
*Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
*Kimlik Fotokopisi,
*Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
*Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
*Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
*Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir,
çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.),
Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir.
İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://ozal.edu.tr/ adresinde ilan
edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil
kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi
halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme
yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Bu ilan tebligat mahiyetinde
olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://ozal.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ
edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 5 iş günü
içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını
gösterir Sağlık Kurulu raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları
gerekmektedir. İşe alınmaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının boy ölçümü
Üniversitemizce oluşturulacak komisyon tarafından tekrar yapılacaktır. Belgeleri süresi içerisinde
teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal
güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve
istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve
usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı, Detaylı Bilgi İçin 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
Tel:0422 846 12 55 – 0422 846 12 65
E-mail: [email protected]

Malatya Turgut Özal Üniversitesine Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*