Reklam

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Yapılacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde
istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası
uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ? 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

1- Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • • Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • Sosyal Medya Yönetimi, İşletme, Piyasa Şartları Eğitimi
  ve Geri Dönüşüm Sertifikalarına sahip olmak,
  • Son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Ek Madde 2/b
  (KPSSP3)
  (En az 60 puan
  almış olmak)
 • • İktisat lisans programından mezun olmak,
  • Swot Analizi, Toplam Kalite Yönetimi, Bilgisayar
  Güvenliği Sertifikalarına sahip olmak,
  • Son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış
  olmak.
 • • Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
  • TV. Haber Yazımı, Web Tasarım Temel İlkeler, Hızlı
  Okuma Sertifikalarına sahip olmak,
  • Son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış
  olmak
 • • Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye
  Lisans programlarının birinden mezun olmak,
  • Son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış
  olmak,
  • Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak
 • • İşletme lisans programından mezun olmak,
  • Bilgisayar İşletmenliği, Zaman ve Proje Yönetimi, Öfke
  ve Stres Yönetimi Sertifikalarına sahip olmak,
  • Son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış
  olmak.
 • • Herhangi bir Ön Lisans Programından mezun olmak.
  • Belge Akışı, Arşivleme Sistemi, Dijital Pazarlama
  Sertifikalarına sahip olmak,
  • Son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış
  olmak

2-) Destek Personeli, Hakkında Nitelikler

 • • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
  • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
  hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış
  olmak.
  • Hijyen sertifikasına sahip olmak.
  • Temizlik personeli olarak başlayacak personel
  Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil)
  genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları,
  bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma vb. işlerde
  görevlendirileceklerdir.
 • Ek Madde 2/b
  (KPSSP94 ) (En az
  60 puan almış
 • olmak)Ek Madde 2/b
  (KPSSP93)
  (En az 60 puan
  almış olmak)
 • • Herhangi bir Ön Lisans Programından mezun olmak.
  • Son başvuru tarihi itibariyle Eski E/Yeni D sınıfı sürücü
  belgesine en az 3 (üç) yıldır sahip olmak,
  • SRC-1 ve SRC-2 Belgelerine sahip olmak,
  • Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve
  benzeri durumu bulunmamak.
  • Son başvuru tarihi 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak

3-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hakkında Nitelikler

 • • Herhangi bir Ön Lisans Programından mezun olmak,
  • İlk başvuruda, ilana son başvuru tarihi itibariyle,
  atanmaya hak kazanan adaylar için ise evrak teslimi için
  belirlenen tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
  silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
  olmak,
  • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
  Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer
  alan şartları taşımak.
  • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik
  hastalığı bulunmamak, bedensel engeli, şaşılık, görme
  engeli, yürüme engeli, işitme kaybı, uzuv noksanlığı,
  kekemelik, yüz çehresinde dikkat çeken sabit iz ve
  benzeri engelleri bulunmamak.
  • Kadın adaylar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve
  boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu
  arasındaki farkın 15’ten fazla 13’ten az olmaması.
  (Örneğin 65+15=80’ten fazla, 65-13=52’den az
  olmaması gerekmektedir.)
  • Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
  • Son başvuru tarihi 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak
 • Ek Madde 2/b
  (KPSSP93)
  (En az 60 puan
  almış olmak)

4-) Laborant, Hakkında Nitelikler

 • • Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans programından
  mezun olmak,
  • Deney Hayvanları Kullanım, Suni Tohumlama
  Sertifikalarına sahip olmak,
  • Son başvuru tarihi 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak
 • Ek Madde 2/b
  (KPSSP93)
  (En az 60 puan
  almış olmak)

5-) Mühendis, Hakkında Nitelikler

 • • Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü mezunu olmak.
  • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  • Sürdürülebilir Küresel Gıda Sistemleri, Dijital Tarımda EÖğrenme, İleri Ofis Uygulamaları Sertifikalarına sahip olmak
 • Ek Madde 2/b
  (KPSSP3)
  (En az 60 puan
  almış olmak)

*** Ek Madde 2/b: Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

Advertisement. Scroll to continue reading.

Genel Şartlar

a) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1)
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
e) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Kamu Personel Seçme Sınavlarından(2020 KPSSLisans,2020 KPSS Ortaöğretim ve
2020 KPSS Ön Lisans ) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış
olmak
f) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, İlanın yayınladığı tarih itibariyle istenilen belgelere sahip olmak.
g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
h) İstenilen sertifikalar MEB, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri, Mesleki
Yeterlilik Kurumu veya Resmi Kurum Onaylı olması gerekmektedir.
i) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak,
j) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
k) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
l) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Askerlik durumu itibariyle;
a) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı,  Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak
İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün
içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.)
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden
fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
Başvuru için gerekli belgeler
* 4 Adet Fotoğraf,
* Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (www.ozal.edu.tr) adresinden temin edilecektir)
* Özgeçmiş,
* Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Kimlik Fotokopisi,
* Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
* Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir,
çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.),
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir.
İlan sonuçları en geç 5 (beş) iş günü içinde Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresinde ilan
edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil
kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi
halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme
yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Bu ilan tebligat mahiyetinde
olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresi aracılığıyla tebliğ
edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 5 (beş) iş günü
içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını
gösterir Sağlık Kurulu Raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları
gerekmektedir.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal
işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal
güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve
istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve
usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.
Detaylı Bilgi İçin:
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
Tel: 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65

Reklam

E-mail: [email protected]

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*