Reklam

KUZKA Uzman Personel Alımı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2 (iki) Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir.

Reklam

KUZKA Uzman Personel Alımı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (Çankırı, Sinop,
Kastamonu illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen,
dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen,
iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve
seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir  

KUZKA Uzman Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

 

Ajans merkezi Kastamonu ili olup Çankırı ve Sinop illerinde de faaliyet göstermektedir. Sınavda başarılı olanlar,
Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Uzman Personel pozisyonu için başvuran tüm adayların aşağıda belirtilen genel şartları
sağlamaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2. Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar
2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;
a) Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun
olmaları,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla Tablo 1’de
gösterilen ilgili puan türlerinden son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan en az 80 (seksen)
puan almış olmak,
c) Adayların, sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C)
düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip
olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).
2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesiyle Başvuracak Adaylar Bakımından;
a) Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun
olmaları,
b) Adayların, sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C)
düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip
olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir),
c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı
olarak çalışmış olmak ve bunu SGK hizmet dökümü ve çalışma belgesi ile belgelemek, başvuru
tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.
• Planlama, programlama, • Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
• Strateji geliştirme, strateji yönetimi, • İzleme ve değerlendirme,
• Tanıtım, danışmanlık, • Şehircilik ve çevre,
• Araştırma-geliştirme, • Bilgi ve iletişim teknolojileri,
• Finansman, • İnsan kaynakları yönetimi,
• Uluslararası ticaret.

KUZKA Uzman Personel Alımı

*Aday, başvuru formunda KPSS veya iş deneyimi türlerinden yalnızca bir tanesini
seçmek zorundadır.
2.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri
KUZKA Uzman Personel Alımı Adayların, aşağıda belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi
olmaları ve bunu belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır;
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda (ihracat, yatırım promosyonu, rekabetçilik,
kümelenme, kent pazarlaması, şehir tanıtım ve markalaşma, girişimcilik, planlama, fizibilite
hazırlama, proje yönetimi, sosyal politikalar, gıda işleme, balıkçılık, tarım politikası vb.) bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans
veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
d) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak.
3. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar
• Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/
2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından sınav başvuru tarihi itibarıyla güncel olanına göre
değerlendirilecektir.
• Daha önce yurt dışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurt dışındaki
üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların
başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
• Tablo 1’de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki üniversitelerin
denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye
alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan
“Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
• e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında
“Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına “ Lisans
Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi”
alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.
• Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.
• İş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, tecrübelerine ilişkin olarak,
hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair SGK hizmet dökümü ve ilgili iş
yerlerinden alınmış onaylı çalışma belgeleri birlikte sunulmalıdır.

4. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri 

KUZKA Uzman Personel Alımı Başvurular, 07/11/2022 tarihinden başlayarak 18/11/2022 tarihi saat 23.59’a kadar  e-Devlet – Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi
kabul ve beyan etmiş sayılır.

KUZKA Uzman Personel Alımı

5. Başvuruların Değerlendirilmesi
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı ve ilanda belirtilen diğer
tercih alanları bakımından Tablo 3’te belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel
Sekreterlikçe yapılır. Alınması planlanan personel sayısının beş katı aday puan sıralaması
listesinden yarışma sınavına katılmak üzere belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet
sitesinde ilan edilir. Ayrıca, adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile
eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği
tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı
tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı
belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz
sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa
dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak
kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı
tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından
en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla
on beş güne kadar uzatılabilir.

KUZKA Uzman Personel Alımı

6. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi 

KUZKA Uzman Personel Alımı Sınav, sözlü yarışma sınavı şeklinde yapılacaktır. Başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru
şartları bakımından değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecek adayların
isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 25/11/2022 tarihinden itibaren Ajansın internet
sitesi olan https://www.kuzka.gov.tr/ ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sayfasında ilan
edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yarışma sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Kuzeykent Mah. Kayın Sk.
No:9 Merkez/KASTAMONU adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet
sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini
değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.kuzka.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
Sözlü yarışma sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel
kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır
bulunmaları gerekmektedir.

7. Yarışma Sınavının Yapılışı
a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve başvurusunu istenilen belgelerle zamanında
yapan adaylar yarışma sınavına alınırlar.
b) Yarışma Sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri
arasından belirlenecek iki asil ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen
iki asil ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.
c) Sınav Kurulu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi
birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı
not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri
adaylardan ister.

8. Değerlendirme
a) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu
gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların
sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir.
Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
b) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar
arasından boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre
istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri
aynen uygulanır.
c) Sınav öncesinde adayların Kalkınma Ajanslarında ve belirtilen pozisyonlarda
çalışmaya uygunluğunu tespit etme amacıyla bir ön test yapılabilecektir.

9. Sonuçların Duyurulması
a) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine
intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın
internet sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan
adaylara yazılı olarak bildirilir.

10. Görevlendirme
a) Sınavı kazananların, kendileriyle belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması ve Ajanstaki
pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama
çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe
müracaat etmeleri gerekir.
b) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün
bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
c) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek kendileri
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

11. Ücretlendirme
Ajansta görev yapacak uzman ve destek personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar
ilgili mevzuatta belirtilen limitler dâhilinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecektir. Ayrıca, sendika üyesi personele Toplu İş Sözleşmesi ile ilave mali ve
sosyal haklar sağlanmaktadır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.
Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri Başvuru Tarihleri 07/11/2022 – 18/11/2022
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi 25/11/2022
Sözlü Sınav Tarihleri Daha sonra duyurulacaktır.
Sınav Başvuru Adresi
Adaylar, ilana e-Devlet – Kuzey Anadolu
Kalkınma Ajansı – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım veya Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
adresinden başvurabileceklerdir.
Sınav Yeri Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Kuzeykent Mah. Kayın Sk. No: 9
Merkez/KASTAMONU
E-mail: [email protected]
İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres https://www.kuzka.gov.tr/    

BAŞVURU KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN 

TIKLAYINIZ. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam
Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*