Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Yapılacaktır. Başvurular elektronik ortamda 10/08/2022-21/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır,

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslara göre çalıştırılmak üzere Mesleki Uygulamalı Sınav ile 30 sözleşmeli Restoratör alımı
yapılacaktır.

1- GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki
genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- MESLEKİ UYGULAMALI SINAV İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ
RESTORATÖR POZİSYON ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR

Restoratör pozisyonda 30 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon
konularında eğitim veren üniversitelerin ilgili önlisans ve lisans programlarından (Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım, Mimari Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon,
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümlerinden) ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,
2. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3. Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış
çalışma dosyası ibraz etmek,
4. Aşağıda sıralanan şartlardan en az birine sahip olmak;
a. Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün restoratör olarak yer aldığını
gösterir ilgili idare imzalı belge.
b. KVMGM izni ile gerçekleştirilen en az 2 arkeolojik kazı çalışmasında, her bir kazı
sezonunda (takvim yılı içerisinde) toplamda en az 30 gün süreyle restoratör olarak görev almış
olduğunu gösterir ilgili kazı başkanından / müze müdüründen alacağı imzalı yazı ve / veya belge.
(Bilgilerin teyidi KVMGM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
c. Koruma ve onarım alanında çalışma deneyimi olduğunu gösterir belge. (Staj hariç)
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (30): Ankara (2), Antalya (3), Bursa (3),
Diyarbakır (3), Erzurum (4), Gaziantep (2), İstanbul (3), İzmir (4), Nevşehir (3), Trabzon (3).

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Başvurular elektronik ortamda 10/08/2022-21/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır,
2. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer
Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,
3. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır,
4. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il
için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya pozisyon için yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir,
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.

Reklam

4- MESLEKİ UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı,  Mesleki Uygulama Sınav Konuları:
a) Koruma ve Onarım İlkeleri; yasa, yönetmelik ve meslek etiği,
b) Koruma ve onarımda belgeleme; rapor hazırlama, tespit, çözüm ve öneriler,
c) Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları için önleyici koruma yöntemleri,
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı,  Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları için aktif koruma yöntemleri,
e) Müzelerde önleyici koruma planlaması,
f) Arazide (ören yeri) koruma planlaması,
g) Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Müzelerde iç mekan koşullarının (sıcaklık, bağılnem, ışık vb.) denetimi ve
iklimlendirme çalışmaları,
h) Sağlamlaştırma/konsolidasyon, dolgu ve tamamlama yöntemleri,
ı) Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı,  Konservasyonda kullanılan malzemeler; özellikleri, türleri, kullanım alanları ve
yöntemler,
i) Mimari yapılarda bulunan taş, ahşap yapı elemanları ile duvar resmi, kalemişi,
kündekari, edirnekari, malakari, sedefkari ve benzeri bezeme ögelerinin konservasyon
uygulamaları,
j) Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Restorasyon ve Konservasyon çalışmalarının planlaması; yaklaşık maliyet, metraj ve
zamanlama,
2. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Adaylar, sınav komisyonu tarafından her biri için ayrı ayrı değerlendirileceklerdir.
Adayların sınavda aldıkları puan başarı notunu teşkil edecektir.
3. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı,  Mesleki uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az altmış olması gerekir.
4. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı,  Sınavda altmış ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Advertisement. Scroll to continue reading.

5- DİĞER HUSUSLAR

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv
araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı,  Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir,
3. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru
alınmayacaklardır,
4. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı,  Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.

Reklam

6- MESLEKİ UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Mesleki Uygulamalı Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresi
üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi
üzerinden görüntülenebilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Mesleki Uygulamalı Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvuruların
değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
2. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı,  Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı
ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste
belirlenecektir.
3. Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı,  Yapılan sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler
içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4.  Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun
olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*