Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar Haberimizde.

Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 107 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 97 Destek
Personeli (61 Temizlik Görevlisi ve 36 Şoför) olmak üzere toplam 204 sözleşmeli personel
alınacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı,

I. GENEL ŞARTLAR

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
şartları taşımak.
2- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve
belgelendirmek.
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel
şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
5- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak
kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.
(Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur”
ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve
uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak,
d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.
6- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
7-Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı,  Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç
edilmemiş olmak.
8- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor
olmak.
9-Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
10- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği
sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak,
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

II. ÖZEL ŞARTLAR

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ:
1- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin
Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Güvenlik önlisans programlarının herhangi birinden
mezun olmak,
2- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi
kartına sahip olmak (Atamaya hak kazanan adaylar için belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi
imzalanması sırasında belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
3-  Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
4-Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı,  Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
5- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, 2020 yılı KPSS sınavından (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
6- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Görevini devamlı yapmasına engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak.
7- Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan
şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
8-Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı,  Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az
olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten
az olmaması gerekmektedir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR-1):
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- 2020 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR-2):
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- 2020 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
4- E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde
17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi
itibari ile yeni tip C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
5- Psikoteknik belgesine sahip olmak.
6- SRC4 belgesine sahip olmak.
7- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ):
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak.
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
4- 2020 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 55 puan almış olmak.
5- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Reklam

III. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvurular e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 18/07/2022–
29/07/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3- Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda
bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya
nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden
yükleyeceklerdir.
5- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında
“Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri
gerekmektedir.
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de
görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Özel Şartlar Bölümünde belirtilen
boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana pdf formatında
yüklemeleri gerekmektedir.
7- Şoför pozisyonuna başvuran adayların sürücü belgelerini (Şoför-2 için başvuracakların
SRC4 belgesi ve Psikoteknik değerlendirme belgesini de yüklemeleri gerekmektedir) “Diğer
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana yüklemeleri
gerekmektedir.
8- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
9- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir
ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
10- Genel Müdürlük gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme
işlemi, tercih ettikleri birimde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri
dikkate alınarak her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak
puan sıralaması esas alınmak suretiyle asıl ve asıl aday sayısının üç (3) katı kadar yedek olarak
belirlenecektir.
2- Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da
aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
3- Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile
Kurumumuzun internet adresi üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
4- Asıl adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Adaylar
KPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre tek bir pozisyon için asıl veya yedek olarak
belirlenecek olup diğer birimler için hak talebinde bulunamayacaklardır. Yedek listede yer almak
daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir. Yedek adaylardan yapılacak
yerleştirme işlemleri de Kurumumuz internet adresinden (www.vgm.gov.tr) duyurulacak olup
ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
5- Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin
teslim edileceği yer ve zaman, Kurumumuz internet adresinden duyurulacak olup ayrıca ilgililere
tebligat yapılmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek
süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını
kaybetmiş sayılır.
6- Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5
(beş) iş günü içinde yazılı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına
yapılacaktır. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve
yazılı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı,
imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir

V. İLETİŞİM

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı
Tel : (0312) 415 54 61
(0312) 415 51 19
(0312) 415 51 25
E-posta: [email protected]

Kültür ve Turizm Bakanlığı 204 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*