Reklam

Kültür Turizm Bakanlığına Personeli Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na Sözleşmeli Personeller Alınacak

Reklam

Kültür Turizm Bakanlığına Sözleşmeli Personeli Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca
yürürlüğe giren (konulan) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam ettirilmek (edilmek) üzere, Tablo1’de belirtilen pozisyonlar
için sözleşmeli personel alımları yapılacaktır.

Kültür Turizm Bakanlığına Sözleşmeli Personeli Alımı, için Meslek Dalları

Kültür Turizm Bakanlığına Personeli Alımı

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI (GENEL ŞARTLAR):

Kültür Turizm Bakanlığına Personeli Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak:
a) T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
c) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi (bile); kasten işlenen bir suçtan dolayı 1
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
d) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının 1. (birinci) günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak
1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak
4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) (B) Grubundan lisans mezunları için KPSS
P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS P(94) puan türünden en az 60 (altmış)
ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas
alınmak suretiyle yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak
5- YDS şartı olan pozisyonlar için, son başvuru tarihi itibarıyla sadece son 5 yıl içerisinde alınmış YDS sonuç
belgeleri geçerli kabul edilecektir
6- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon unvanına yapılacak veya
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde
hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla 1 (bir) yıllık bekleme süresini tamamlamış
olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesinin 4. fıkrasının
(a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu 1 (bir) yıllık bekleme
süresi şartına tabi değildirler

Reklam

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI (ÖZEL ŞARTLAR):

Kültür Turizm Bakanlığına Personeli Alımı, Destek Personeli (Temizlik Personeli):
a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
b) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve / veya hijyen sertifikasına sahip olmak
c) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için
Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair
ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekir)
2- Koruma ve Güvenlik Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarının birinden mezun olmak
b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair olan Kanunun 10. (onuncu)
maddesinde yer alan şartları taşımak
c) Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda ise 162 cm’den kısa boylu olmamak
ç) Beden kitle indeksinin 18,00 (dahil) – 27,00 (dahil) arasında olması (Beden kitle indeksi, beden ağırlığının boy
uzunluğun karesine bölünmesi ile tespit edilir. Örnek: 80 kg ağırlığında ve 180 cm boyunda bir kişinin vücut kitle
indeksi “80/1,80²=24,69” şeklinde hesaplanır)
d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
sahip olmak (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için belgenin geçerlilik
süresinin dolmamış olması gerekir)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük,
topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak (Giriş sınavında
başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden duyuru tarihinden itibaren alacakları Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Ortopedi ve
Travmatoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları muayenelerini içerir sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekir)
f) Başkanlığın hizmet binalarının bulunduğu yerlerde 24 saat esasına göre vardiyalı ve / veya dış mekanda çalışmasına
ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması
3- Mütercim-Tercüman (Arapça):
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık,
Arapça Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak
b) En az B düzeyinde Arapça YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak
4- Mütercim-Tercüman (Fransızca):
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim ve
Tercümanlık, Fransızca Öğretmenliği, İngilizce-Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat
bölümlerinin birinden mezun olmak
b) En az B düzeyinde Fransızca YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak
5- Mütercim-Tercüman (İngilizce):
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviri bilimi, İngiliz
Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
İngilizce Öğretmenliği, İngilizce-Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat, Rus ve İngiliz Dilleri
ve Edebiyatları bölümlerinin birinden mezun olmak
b) En az A düzeyinde İngilizce YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak
6- Mütercim-Tercüman (Rusça):
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Çeviri bilimi, İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları, Rus
Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları, Rusça Mütercim ve
Tercümanlık bölümlerinin birinden mezun olmak
b) En az B düzeyinde Rusça YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak
7- Programcı İçin Özel Şartlar:
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak veya
lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda
Kültür Turizm Bakanlığına Personeli Alımı, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak
b) En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak
c) Tercihen .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak
8- Tekniker (Bilgisayar) İçin Özel Şartlar:
a) Bilgisayar alanı ile ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kültür Turizm Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı için BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Kültür Turizm Bakanlığına Personeli Alımı, Başvuru sistemine giriş için T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) kimlik numarası ve e-Devlet şifresi
– Diploma / Mezuniyet belgesi (Öğrenim bilgileri lisans ve ön lisans mezunları için başvuru sisteminden otomatik
olarak çekilebilecektir. Ortaöğretim mezunlarının belgelerini sisteme manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir)
– Başvuru şartlarına uygun KPSS puanı (Başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir)
– Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için varsa temizlik ve/veya hijyen sertifikası
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; boy-kilo bilgisi ile başvuru şartlarına uygun olan özel
güvenlik görevlisi kimlik kartı
– Mütercim-Tercüman ve Programcı pozisyonları için başvuru şartlarına uygun YDS puanı. (Başvuru sisteminden
otomatik olarak çekilebilecektir)
– Programcı pozisyonu için yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığıyla ilgili olmayan bölümlerinden mezun
olanların, bilgisayar programcılığı bölümüne (alanına) ilişkin ders aldığını gösterir belge veya bu alanda
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika
– Programcı pozisyonu için varsa .NET/C#/ASP.NET sertifikası

tablo2
tablo3

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kültür Turizm Bakanlığına Personeli Alımı, BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Oğuzlar Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:145, 06520 Balgat / Ankara / Türkiye
E-posta Adresi: [email protected]
İnternet Sitesi: https://www.ytb.gov.tr/  VEYA https://www.ktb.gov.tr/
İrtibat Telefonu: +90 312 218 42 40

Reklam

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*