Reklam

Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı

Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Yapılacaktır.

Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel
İdare Hizmetleri sınıfından münhal Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Siyasal Bilgiler, Hukuk,
İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar
tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından
giriş sınavı ile 5 (Beş) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, İçin Şartlar Nelerdir? 

1. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden Hukuk, Siyasal Bilgiler,
İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P-48 puan türünden 80
(Seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla en yüksek puan almış 75 (Yetmiş beş) kişi
içerisinde yer almak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir).
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yazılı genel şartları taşımak.
c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat,
İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar
tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.
ç) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.
d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.
e) Müfettiş yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak

2. GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU

2.1.Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Giriş Sınavı için başvurular, 18.07.2022 tarihinden 27.07.2022 Çarşamba günü saat
23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. İlanda belirtilen
şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2.2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
2.3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumludur

3. GİRİŞ SINAVI ŞEKLİ VE YERİ

3.1.Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı,  Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da
yapılacaktır.
3.2. Giriş sınavının yazılı bölümü 22.08.2022-23.08.2022 tarihlerinde Milli Kütüphane
salonlarında (Emek Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:4 06490 Çankaya/ANKARA)
yapılacaktır.
3.3. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı
sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı (https://www.ktb.gov.tr
https://teftis.ktb.gov.tr) internet adresi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 29.07.2022 tarihinde ilan edilecek ve
yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sisteminden bilgilendirme yapılacaktır.
Bunun dışında adaylara ayrıca elektronik ya da posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Diğer
taraftan adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
3.4. Başvurusu kabul edilmeyenler itirazlarını yazılı olarak 03.08.2022 tarihi mesai
bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına elden veya posta yolu ile yapabilecektir. Süresinde
yapılmayan itirazlar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde ve
usulüne uygun yapılan itirazlar incelenerek sonuçları 05.08.2022 tarihine kadar başvuru sistemi
üzerinden bildirilecektir.
3.5. Adaylar, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru
bilgileri çıktısını alarak ıslak imzalı başvuru bilgileri çıktısı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus
cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.
3.6. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda (Kariyer Kapısı Kamu
İşe Alım ve Kariyer Kapısı “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr”) gönderilecek olup bizzat veya
posta yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla yapılan başvurular
işleme alınmayacaktır.
3.7. Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum,
Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

4. YAZILI SINAV KONULARI

Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Yazılı sınav aşağıda belirtilen konulardan yapılır:
a) Ekonomi (İktisat Teorisi, Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi,
Güncel Ekonomik Sorunlar ve Türkiye Ekonomisi).
b) Hukuk (Anayasa Hukuku Genel Esaslar, İdare Hukuku Genel Esaslar ve İdari Yargı,
Medeni Hukuk Genel Esaslar ve Ayni Haklar, Ceza Hukuku Genel Esaslar, Ticaret Hukuku
Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak, Borçlar Hukuku Genel Esaslar).
c) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe,
Kamu Borçları).
ç) Muhasebe (Genel Muhasebe).
d) Kompozisyon (kültür ve turizm konularına dair kompozisyon).
e) Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi).

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

5. DEĞERLENDİRME

5.1. Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 (Yüz) tam puan üzerinden
en az 50 (Elli) olmak üzere ortalama 70 (Yetmiş) puan almak gerekir. Yazılı sınavın
değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan alanlar
başarı sırasına konulur. Yazılı sınavda ortalama 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan alan adayların
tamamı sözlü sınava alınacaktır.
5.2. Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği
şekilde Bakanlığın (https://www.ktb.gov.tr https://teftis.ktb.gov.tr) resmi internet sitesinde
duyurulur. Sözlü sınava gireceklerin başvuru sistemine kayıtlı adreslerine, sınavın yeri, günü ve
saati, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir. Ayrıca adaylar sınavlarına
ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.
5.3. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar.
5.4. Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından “Ekonomi”
yönünden 25 (Yirmi beş) puan, “Maliye” yönünden 25 (Yirmi beş) puan, “Hukuk” yönünden 25
(Yirmi beş) puan, “Genel Kültür” yönünden 15 (On beş) puan, “Zeka, kavrama, muhakeme,
konuşma yetenekleri ile aday hakkında resmi kurumlardan elde edilecek bilgiler ve tutum ve
davranışları yönünden yapılan inceleme sonuçları”nın değerlendirmesi sonucunda 10 (On) puan
olmak üzere yüz tam puan üzerinden not verilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Mülakatta başarılı sayılmak için, giriş sınav kurulu başkanı ve üyelerinin 100 (Yüz) tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (Yetmiş) olması şarttır.
5.5. Adayın giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.
Başarı sırası bu nota göre tespit edilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılmak için
yazılı ve sözlü sınavlardan 100 (Yüz) tam puan üzerinden en az 70 (Yetmiş) puan alınması şarttır.
5.6. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik
kazanır. Bu halde de eşitlik devam ediyorsa giriş sınavına esas KPSS puanı esas alınır. Başarı
sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar aday asıl olarak belirlenir. Sınavda başarı gösterenlerin
sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa başarı sıralamasına göre yedek aday
belirlenebilir.
5.7.Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı,  Giriş sınavından 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro
sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Reklam

6. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SONUÇLARA İTİRAZ

6.1. Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Giriş sınav sonucu, liste halinde veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği
şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı (https://www.ktb.gov.tr https://teftis.ktb.gov.tr) internet
adresi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
6.2. Başkanlıkça, başarılı olan adaylara giriş sınav sonucu başvuru sisteminde belirttikleri
adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.
6.3. Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Giriş sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde
Başkanlığa bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, giriş sınav kurulunca itirazın yapıldığı tarihten itibaren
en geç beş iş günü içinde incelenir. Giriş sınav kurulu, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp
Başkanlığa sunar. Karar, tutanağın Başkanlığa sunulduğu tarihten itibaren ilgiliye yedi iş günü
içerisinde bildirilir

Advertisement. Scroll to continue reading.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1.Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı,  Atamaya hak kazananlardan göreve başlamayan olduğu takdirde başarı sırasına göre
yedek adaylardan atama yapılabilir.
7.2. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kültür ve Turizm Bakanlığı
sorumlu değildir.
7.3. Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

8. BİLGİ ALMA

Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden temin edilebilir.

İLETİŞİM :
E-Posta : https://teftis.ktb.gov.tr
Telefon : (0312) 470 56 00
Adres : Hacı Bayram Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:2/7 06050 Ulus Altındağ/ANKARA
Kamuoyuna ilanen duyurulur

Reklam

Kültür Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sınavı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*